Leven > Burgerzaken > Verkiezingen

VERKIEZINGEN

ALGEMENE INFORMATIE


Al wie ingeschreven is op XX/XX/20XX in de bevolkingsregisters van Jabbeke, moet in Jabbeke gaan stemmen. Een adreswijziging na die datum betekent dat je nog in je vorige gemeente moet gaan stemmen. Europeanen die in België wonen, stemmen enkel voor het Europees Parlement en de Belgen in het Buitenland kunnen enkel voor de Kamer stemmen.

Aanvullende informatie over de verkiezingen wordt ten gepaste tijde hier bijgevoegd.

OPROEPING


Het nummer en adres van het stembureau staan vermeld op de oproepingsbrief die je ten minste vijftien dagen voor de verkiezingen in de bus krijgt. Neem je oproepingsbrief en je identiteitskaart mee naar het stembureau. Gelieve ook rekening te houden met het uur dat op de brief aangeduid staat.

Heb je geen oproepingsbrief ontvangen of de brief is verloren, haal dan een duplicaat bij de dienst bevolking in het gemeentehuis.

GELDIG STEMMEN


Om geldig te stemmen mag u per verkiezing slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst. Dit kan:
 • Door uw stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst (lijststem)
 • Door uw stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem)

Indien u tegelijkertijd een lijststem èn één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden. Brengt u stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijsten, dan zal uw stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld.

VOLMACHT


In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om uw stem uit te brengen. In dat geval kan u toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

In welke gevallen?
 • wegens ziekte of gebrekkigheid (deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest)
 • om beroeps- of dienstredenen (deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgegeven wordt door uw werkgever)
 • om studieredenen (deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest van de instelling waar u les volgt)
 • omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie (deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van uw woonplaats (of zijn afgevaardigde, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, indien u een dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, op basis van een verklaring op eer bij de burgemeester)
 • omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsovertuiging

Wie kan men aanwijzen?

U kan uw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar u als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen.

Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien deze niet voor de verkiezing van de Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag kiezen. (Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde).

Wat moet je als volmachtgever doen?

Als volmachtgever moet u vooreerst het volmachtformulier invullen. Het volmachtformulier vindt u op de site www.verkiezingen.fgov.be of kan u gratis verkrijgen bij uw gemeentehuis. Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd. In alle gevallen kan u deze volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel in het geval u op vakantie vertrekt, moet u deze volmacht minstens 1 dag op voorhand geven.

Wat moet de volmachtdrager doen?

De volmachtdrager moet voor u gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben:

 • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier
 • het bijbehorend attest
 • zijn eigen oproepingsbrief
 • zijn eigen identiteitskaart
Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager dat hij ook beschikt over uw oproep om te weten naar welk stembureau hij moet gaan.731

Inhoud

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar is verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen ook al bevindt hij zich in het buitenland. België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus:
 1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
 2. federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 3. regionale verkiezingen: in Vlaanderen kiezen we vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
 4. provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
 5. gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.
Europese en regionale verkiezingen vallen in principe samen en normaal gezien vallen ook de federale verkiezingen op dezelfde datum. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen. Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

Als Belg bent u stemgerechtigd als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • U moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).
 • U mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

Procedure

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau. De eerstvolgende verkiezingen (federale, regionale en Europese verkiezingen) vinden plaats op zondag 26 mei 2019. Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht deel te nemen. U moet stemmen in de gemeente waar u bent gedomicilieerd ten laatste op de datum van het vastleggen van de kiezerslijsten. Die gemeente moet uw oproepingsbrief versturen ten laatste 15 dagen voor de start van de verkiezingen. Als u bent verhuisd na het vastleggen van de kiezerslijsten, dan wordt de oproepingsbrief verzonden naar uw vorige adres.

Wat Meebrengen

 • oproepingsbrief
 • identiteitskaart

U hebt uw oproepingsbrief niet ontvangen?

Hebt u 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of bent u uw oproepingsbrief kwijt? Dan kunt u een duplicaat aanvragen bij de dienst Bevolking. U kunt er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door het gemeentebestuur.

U hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart. Contacteer de dienst Bevolking voor meer informatie.

U hebt op de dag van de verkiezingen uw identiteitskaart verloren?

Bij diefstal of verlies van uw identiteitskaart moet u onmiddellijk DOCSTOP bellen. Vervolgens moet u onmiddellijk aangifte doen bij de politie (diefstal) of bij het gemeentehuis (verlies). Gaat het om een verblijfstitel, dan moet u aangifte doen bij de politie (zowel diefstal als verlies). De politie of het gemeentehuis geeft u een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Bedrag

uitzonderingen
Als u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kunt begeven, kunt u toch uw stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Links

Vlaanderenkiest.be
Algemene info over verkiezingen in België
Verkiezingsuitslagen in België vanaf 1848

BevoegdeOverheidsdiensten

Europese overheid
Federale overheid

AfleverendeDiensten

waarde

Geografische Toepassingsgebieden