Leven > Sociaal Huis (OCMW) > Diensten thuiszorg > Dienst thuisbezorgde maaltijden

Dienst thuisbezorgde maaltijden

Opgelet: Vanaf 1 juni 2019 zal Ruddersstove de thuisbezorgde maaltijden aanleveren in Jabbeke. Ze bieden een evenwichtige, gezonde maaltijd aan met aandacht voor smaakvoorkeuren, specifieke diëten op doktersvoorschrift,... Dagelijks is er keuze tussen twee verschillende warme maaltijden met soep en dessert. Elk kan ook elke dag gekozen worden voor een koude schotel (ook hier twee keuzemogelijkheden met soep en dessert).

Meer informatie kunt u bekomen bij thuiszorgcoördinator Wendy Waty via 050/81 01 58 of via wendy.waty@jabbeke.be.Personen die wegens ziekte, lichamelijke ongeschiktheid of bijzondere sociale omstandigheden niet meer in staat zijn tijdelijk of definitief zelf maaltijden te bereiden, kunnen beroep doen op deze dienst.

Er worden maaltijden aan huis gebracht op de door u gevraagde en afgesproken dagen. Bij hoogdringendheid kan de voorzitter van het OCMW de aanvraag onmiddellijk goedkeuren.

HOE GEBEURT DE AANVRAAG?


Elke aanvraag dient te gebeuren bij de maatschappelijk assistente, verantwoordelijk voor de dienst thuisbezorgde maaltijden. Na de aanvraag komt de maatschappelijk assistente op huisbezoek om een sociaal en financieel onderzoek te verrichten teneinde de bijdrage van de cliënt te bepalen die evenredig zijn met zijn/haar financiële mogelijkheden. Na voorlegging aan het OCMW-bestuur wordt het dossier verder opgevolgd door de medewerker zorgverlening.

KOSTPRIJS


Bij het vaststellen van het in aanmerking te nemen inkomen wordt rekening gehouden met alle inkomsten van alle gezinsleden:
  • maandelijks pensioen
  • driemaandelijkse of jaarlijkse pensioenen of renten (zowel binnen- als buitenlands)
  • interesten van kapitaal
  • (aanvullend) leefloon
  • ziekteuitkering
  • onderhoudsgeld voor de betrokkene zelf
  • huurinkomsten van tweede en volgende woning(en) - indien belasting op leegstand wordt betaald, komt men niet in aanmerking voor de dienstverlening
  • het kadastraal inkomen van het onroerend goed dat door de aanvrager zelf bewoond wordt, deelt men door 12 en wordt bij het maandelijks inkomen gevoegd - indien het geïndexeerde kadastraal inkomen minder dan 1000 euro bedraagt, wordt hier geen rekening mee gehouden
Bij de vaststelling van het in aanmerking te nemen inkomen gelden twee uitzonderingen:
  • indien de cliënt zelf onderhoudsgeld moet betalen, dient dit in mindering gebracht te worden van het maandleijks inkomen
  • een inwonend kind met inkomen uit arbeid: hieruit volgt dat de maximumprijs wordt gehanteerd

Elke wijziging in de gezinstoestand of het inkomen moet onmiddellijk gemeld te worden aan de verantwoordelijke van de dienst om desgevallend de tariefaanpassing door te voeren.

De bijdrage per warme maaltijd wordt als volgt berekend: 0,18 euro per 24,79 euro inkomen. De maximumbijdrage kan nooit hoger liggen dan de prijs voor een maaltijd rechtstreeks via de traiteur.

Je kunt hier het algemeen reglement van de dienst raadplegen.