Algemeen reglement gemeentelijke uitleendienst ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

 • Het gemeentebestuur van Jabbeke verhuurt audiovisueel, feest- en veiligheidsmateriaal.
 • De huurder kan enkel materiaal ontlenen voor eigen gebruik.

 ARTIKEL 2. AANVRAGEN 

 • De aanvraag kan zowel schriftelijk – enkel via het daartoe dienende reservatieformulier – als mondeling gebeuren bij de gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke, 050/810 206, gemeentehuis@jabbeke.be - minstens 1 maand voor de activiteit.
 • Het materiaal wordt schriftelijk toegezegd onder uitdrukkelijk voorbehoud van beschikbaarheid. De al of niet toezegging gebeurt door het college van burgemeester en schepenen of zijn aangestelde en dit binnen de 5 werkdagen.
 • Bij gelijklopende aanvragen wordt volgende rangorde bepaald: officiële plechtigheden, gemeentelijke festiviteiten, het gemeentelijk verenigingsleven volgens datum van aanvraag en aanvragen voor particuliere en commerciële activiteiten voor zover als toegestaan.

 ARTIKEL 3. DE HUURPRIJS 

 • De tarieven voor verhuur worden in dit reglement bepaald onder artikel 7.
 • Het gemeentelijk materiaal - met uitzondering van het audiovisueel materiaal en de podiumelementen - wordt door de gemeente kosteloos ter beschikking gesteld van de verenigingen die ofwel lid zijn van een erkende adviesraad, ofwel gemeentelijke subsidie ontvangen, ofwel erkend worden als Jabbeekse vereniging door het college van burgemeester en schepenen. Daarnaast kunnen ook officiële instanties en scholen gebruiken onder dezelfde voorwaarden.
 • Audiovisueel materiaal zoals bepaald in dit reglement onder artikel 7, §1, en podiumelementen worden nooit gratis ter beschikking gesteld.
 • Voor commerciële doeleinden of particulier gebruik kan het materieel, voor zover als toegestaan door het college van burgemeester en schepenen, enkel tegen huurgeld verhuurd worden, volgens het tariefreglement.
 • Bij elke uitlening, zowel aan verenigingen als aan particulieren, wordt een waarborg gevraagd volgens het tariefreglement.
 • Deze huurprijs en de waarborg worden gestort op de bankrekening ‘kasontvangsten’ van de gemeente Jabbeke.

 ARTIKEL 4. HET VERVOER 

 • Het uitleenmateriaal dient door de ontlener afgehaald en teruggebracht te worden naar de gemeentelijke standplaats. Dit gebeurt op eigen kosten en op eigen risico. Adres uitleenpost: Gemeentelijke loods, Vlamingveld 9, 8490 Jabbeke.
 • Het materiaal kan ook vervoerd worden door de gemeentelijke diensten. Er wordt een basisvergoeding van 25 € voor het ter plaatse brengen en halen van de uitrusting door de gemeentelijke uitleendienst. Daarnaast wordt er een bijkomende vergoeding gevraagd zoals per onderdeel bepaald in artikel 7 – tarieven. Gebruikers zoals bepaald in artikel 3, §2 worden vrijgesteld van deze bijkomende vergoeding. §3 Worden vrijgesteld van vervoerskosten: vervoer van de veiligheidsuitrusting, zoals bepaald in dit reglement onder artikel 7, §3, vervoer ten behoeve van schoolfeesten en andere door Jabbeekse scholen georganiseerde manifestaties, vervoer naar gemeentelijke infrastructuur al dan niet beheerd door gemeentelijke organen, dit enkel voor gebruikers zoals bepaald in artikel 3, §2.

 ARTIKEL 5. GEBRUIKSBEPALINGEN 

 • De gebruikers en ontleners staan in voor het beheer als een goed huisvader van het toegewezen materiaal en zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor alle beschadiging, verlies of ontvreemding, zelfs indien de kosten hoger oplopen dan het bedrag van de waarborg. De schade wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen.
 • Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of andere eventuele schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal.
 • Na ontlening dient het uitgeleende materiaal worden teruggebracht zoals afgesproken in de schriftelijke bevestiging en in ieder geval binnen een termijn van 3 dagen na de manifestatie. Per dag vertraging zal een boete ten bedrage van de huur van het uitgeleende materiaal worden bijgerekend.
 • Alle materiaal dient teruggebracht te worden in de staat zoals het uitgeleend werd. Bij tekortkomingen van het materiaal dient de gebruiker deze bij de aflevering te melden.
 • Bij gebruik van het materiaal dienen alle schriftelijke en/of mondeling verstrekte richtlijnen aangaande de gebruiksaanwijzingen en behandelingen strikt nageleefd te worden.
 • De lener-gebruiker verbindt er zich toe het geleende materiaal in geen geval uit te lenen aan derden.

 ARTIKEL 6. ADMINISTRATIE 

 • De gemeentelijke uitleendienst wordt belast met de uitvoering van dit reglement.
 • De gemeentelijke uitleendienst regelt alle aangelegenheden van administratieve aard.

 ARTIKEL 7. TARIEVEN 

De gevraagde waarborg bedraagt 25 euro per aanvraag. De prijs is per stuk en per aanvraag. Bij lange gebruiken wordt er per week gerekend.

 AUDIOVISUEEL MATERIAAL 

 • Geluidsset (kleine manifestaties, speeches, achtergrondmuziek, …): huur 15 euro
 • CD-speler: huur 2.50 euro
 • LCD-projector: huur 15.00 euro
 • Overheadprojector: huur 2.50 euro
 • Diaprojector: huur 2.50 euro
 • Projectiescherm: huur 2.50 euro (keuze tussen groot of klein scherm)
 • FEESTMATERIAAL
  1. Tafels: huur 0.50 euro – vanaf 60 stuks vervoer +0.05 euro per stuk
  2. Receptietafels: 0.50 euro
  3. Stoelen: huur 0.10 euro – vanaf 350 stuks vervoer +0.05 euro per stuk
  4. Podiumelementen: huur 4.00 euro – vervoer: +0.10 euro per stuk
  5. Tentoonstellingspanelen: huur 0.50 euro per stuk
  6. Kapstok: huur 2.50 euro
  7. Spreekgestoelte: huur 2.50 euro
  8. Elektrische verdeelkast: huur 12.50 euro

VEILIGHEIDSMATERIAAL

 • Nadars: gratis
 • Blustoestellen: gratis
 • Verkeersborden: gratis
 • Seindriehoeken: gratis
 • Veiligheidsjasjes/seingevers: gratis

 ARTIKEL 8. SLOTBEPALINGEN 

 • Door het ontlenen van het materieel verklaart de ontlener zich akkoord met de bepalingen van dit reglement en waarborgt de stipte naleving ervan.
 • Eventuele bezwaren die steunen op de toepassing van dit reglement moeten, bij aangetekend schrijven, gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk drie dagen nadat het betwiste feit zich heeft voortgedaan. Alle betwiste en in dit reglement niet voorziene gevallen worden door het college van burgemeester en schepenen beslecht.