ERKENNING VAN FOKKERSVERENIGINGEN VOOR HET BIJHOUDEN VAN REGISTERS VOOR HYBRIDE FOKDIEREN
Inhoud


Fokkersverenigingen en organisaties van fokkers kunnen een register bijhouden met het oog op het intracommunautaire handelsverkeer van hybride dieren, hun sperma, eicellen en embryo’s. Die verenigingen moeten eerst een erkenning krijgen voor het bijhouden van rasstamboeken. De erkenning machtigt de vereniging of organisatie tot:
 • het opnemen van een dier in het register
 • het uitvoeren van prestatieonderzoeken
 • het beoordelen van fokwaarden en de berekening van fokwaardeschattingen
 • het afleveren van certificaten die hybride fokdieren en hun sperma, eicellen en embryo’s vergezellen bij de intracommunautaire handel.
In principe is de erkenning van onbepaalde duur. Op de website van Landbouw en Visserij vindt u voor elke soort de wetgeving over de erkenning en een lijst van erkende fokkersverenigingen en -organisaties.

Voorwaarden


De verplichte erkenning geldt voor fokkersverenigingen en organisaties van fokkers die een hybride register bijhouden voor de volgende diersoorten:
 • rundvee
 • varkens
 • paardachtigen
 • schapen
 • geiten
 • hertachtigen
 • pluimvee
 • loopvogels
 • konijnen.
Het erkenningssysteem is alleen toegankelijk voor:
 • verenigingen zonder winstoogmerk (vzw)
 • organisaties van fokkers die opgericht zijn als coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk.
Private ondernemingen en natuurlijke personen komen niet in aanmerking. De vereniging of organisatie moet:
 • haar maatschappelijke zetel hebben in het Vlaamse Gewest
 • beschikken over statuten die voldoen aan de opgelegde voorwaarden
 • beschikken over voorschriften betreffende:
  • de doelstellingen op fokgebied
  • het identificatiesysteem
  • het registratiesysteem van de afstamming
  • de te verzamelen zoötechnische kenmerken en prestaties
  • het systeem voor de benutting van de gegevens over de zoötechnische kenmerken en prestaties.
Daarnaast moet de vereniging of organisatie aantonen dat ze doeltreffend functioneert en in staat is de controles uit te voeren die vereist zijn voor het bijhouden van de afstamming.

Procedure


De fokkersvereniging of -organisatie moet voor elk ras apart een aanvraag indienen bij de Dienst Kwaliteit Dier van het Departement Landbouw en Visserij, met vermelding van de diersoort en de naam van het hybride product.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dienst Kwaliteit Dier

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest