SUBSIDIE VOOR HERBEBOSSING EN BEBOSSING
Inhoud


Op de website van ANB vindt u alle informatie over de nieuwe subsidieregelingen voor bebossing en herbebossing. Als u een stuk grond bebost of herbebost en daarvoor inheemse boomsoorten gebruikt, krijgt u van de overheid een subsidie. Die is bedoeld als stimulans om te kiezen voor boomsoorten die ecologisch het meest geschikt zijn. U kunt een subsidie krijgen voor
  • beplanting
  • bezaaiing of
  • natuurlijke bosverjonging. Met natuurlijke bosverjonging bedoelt men dat er spontaan of nadat u het terrein hebt voorbereid, een nieuwe generatie bomen of struiken groeit.

Voorwaarden


  • U moet bepaalde inheemse boomsoorten gebruiken.
  • De oppervlakte die u beplant, bezaait of natuurlijk verjongt, moet minstens 0,5 hectare zijn.
  • U bent verplicht om het terrein voor minstens twintig jaar bebost te laten. Als u de beboste percelen toch kapt, kaalslaat, rooit of ontbost, dan moet u de subsidies terugstorten.
  • U mag ook geen andere subsidie aanvragen voor de (her)bebossing van hetzelfde terrein.
Als u bebost als compensatie voor een ontbost gebied, kunt u deze subsidie niet krijgen.

Procedure


Het aanvraagformulier moet minstens drie maanden voor de aanvang van de beplanting ingediend worden bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waarin de percelen gelegen zijn. Vooraleer u de subsidie krijgt, moeten verschillende instanties advies geven. Uzelf moet in de meeste gevallen alleen zorgen voor een vergunning van de gemeente. De overige adviezen worden ingewonnen door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de oppervlakte die u beplant en de gebruikte boomsoort.

Links


Subsidie voor herbebossing
Subsidie voor bebossing

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap voor Natuur en Bos

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidie ecologische bosfunctie
Subsidie voor de opmaak van een bosbeheerplan
Subsidie voor het openstellen van privébos