ERKENNING VAN EEN OPERATOR VAN TEELTMATERIAAL VAN FRUIT-, GROENTE- EN SIERGEWASSEN
Inhoud


De Vlaamse overheid kan de volgende types operatoren van teeltmateriaal van planten erkennen of registreren:
 • leverancier van teeltmateriaal van fruitgewassen
 • leverancier van teeltmateriaal van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad
 • leverancier van teeltmateriaal van siergewassen
 • vermeerderingstuinen voor fruitgewassen 'Enthoutpark'.
De erkenning geldt voor 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd zolang alle voorwaarden nageleefd blijven, met uitzondering van laboratoria. De erkenning tot laboratorium geldt voor een periode van maximum 2 jaar. Het laboratorium moet zelf een aanvraag voor hernieuwing indienen bij de bevoegde dienst.

Voorwaarden


procedure

Procedure


U moet een aanvraag tot erkenning indienen bij de Dienst Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Voor de erkenning van operator van teeltmateriaal moet u een jaarlijkse bijdrage betalen van 55 euro. Die bijdrage wordt vermeerderd met een supplement van 110 euro voor:
 • leveranciers bosbouwkundig materiaal
 • leveranciers gecertificeerd materiaal fruitgewassen
 • enthoutpark fruitgewassen.
De actuele geïndexeerde prijzen vindt u op de website.

Regelgeving


Algemeen

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal (B.S. 23 februari 2007).

Fruitgewassen

 • Ministerieel Besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen mbt het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van uitvoeringsbepalingen m.b.t. de door de leveranciers bij te houden lijsten van rassen van bovenvermelde gewassen (B.S. 4 mei 2000).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (B.S. 10 maart 2010).

Groentegewassen

 • Ministerieel Besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria (B.S. 4 mei 2000).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad (B.S. 12 mei 2005)

Siergewassen

 • Koninklijk Besluit van 21 december 1999 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen (B.S. 18 januari 2000)
 • Ministerieel Besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen (B.S. 29 april 2000).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dienst Kwaliteit Plant

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Kwaliteitscontrole en certificering van fruitgewassen
Kwaliteitscontrole van teeltmateriaal - groentegewassen
Kwaliteitscontrole van teeltmateriaal - siergewassen