ERKENNING VAN EEN LEVERANCIER VAN BOSBOUWKUNDIG TEELTMATERIAAL
Inhoud


Elke leverancier van bosbouwkundig teeltmateriaal kan één van volgende activiteiten uitvoeren:
 • oogster-bereider
 • producent
 • invoerder (uit landen die niet tot de EG behoren)
 • voortverkoper.
De erkenning loopt van jaar tot jaar en is geldig van 1 juli tot 30 juni van het jaar daarop. De erkenning wordt stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar zolang de opgelegde voorwaarden vervuld blijven.

Voorwaarden


Leveranciers van bosbouwkundig teeltmateriaal moeten:
 • beschikken over alle inrichtingen, kennis en personeel die nodig zijn voor het uitoefenen van hun activiteiten
 • voldoen aan alle vereisten van het Koninklijk Besluit van 10 augustus 2005 met betrekking tot de schadelijke organismen
 • de in het reglement beschreven bepalingen opvolgen en uitvoeren en instemmen met de in het reglement beschreven controles door de Dienst Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij
 • aan de Dienst Kwaliteit Plant alle materialen en middelen ter beschikking stellen voor controles
 • een transparante voorraadboekhouding voeren en de ambtenaren van de dienst machtigen deze na te gaan
 • tijdig de jaarlijkse bijdrage en elke andere relevante vergoeding betalen.

Procedure


Leveranciers moeten een aanvraag indienen bij de Dienst Kwaliteit Plant. De dienst gaat vervolgens ter plaatse na of aan de voorwaarden voldaan is.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Voor de erkenning van leverancier van bosbouwkundig teeltmateriaal moet u een jaarlijkse bijdrage van 165 euro betalen. De actuele geïndexeerde prijzen vindt u op de website.

Regelgeving


 • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal. (B.S. 13 november 2003).
 • Ministerieel Besluit van 2 juni 2004 tot vaststelling van een technisch controlereglement betreffende het bosbouwkundig teeltmateriaal (B.S. 17 juni 2004).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal (B.S. 23 februari 2007).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dienst Kwaliteit Plant

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Kwaliteitscontrole en herkomstcontrole van bosbouwkundig teeltmateriaal