E LOKET

    mijn gemeenteprofiel
    melding
    aanvraag inname openbaar domein(container,...)
    inschrijving buitenschoolse kinderopvang
    subsidie - ondernemen - gratis starten
    aanvraag toelating afvuren vreugdeschoten
    aanvraag fietstattoo
    aanvraag standplaats markt
    aangifte schade ten gevolge van weerstomstandigheden
    registratie als vrijwilliger
    klachtenformulier ombudsman
    aanvraag toelage aan grote gezinnen
    aanvraag toelage voor mindervalide kinderen
    aanvraag toelage voor mindervalide volwassenen
    aanvraag aanvullende toelage voor mantel-en thuiszorg
    aanvraag toelage voor de thuisverzorger

Bevolking / Burgerlijke Stand

    attest van woonst met het oog op huwelijk
    bewijs van leven
    bewijs van echtscheiding
    getuigschrift samenstelling gezin
    getuigschrift van nationaliteit
    getuigschrift van woonst en verblijfplaats
    getuigschrift van woonst en verblijfplaats met historiek van de adressen
    uittreksel geboorteakte (aan te vragen op geboorteplaats)
    uittreksel huwelijksakte
    uittreksel van overlijdensakte
    uittreksel wilsbeschikking
    aangifte of wijziging beroep
    aangifte adreswijziging
    uittreksel strafregister
    polioattest bezorgen
    aanvraag Pin- en Puk code
    aangifte wilsbeschikking

Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu

    stedenbouwkundig uittreksel
    aanvraag volmacht containerpark
    aanvraag afwijkende geluidsnormen
    aanvraag overleg omgevingsteam
    aanvraag woningonderzoek
    aanvraag conformiteitsattest woning
    aanvraag aansluiting op rioleringsnet (controle goede uitvoering/waarborg)
    aanvraag subsidie hernieuwbare energie
    aanvraag subsidie landschapselementen
    aanvraag verbeterings/renovatiepremie
    aanvraag subsidie veedrinkpoelen
    aanvraag subsidie zwaluwnesten

Bibliotheek

    mijn bibliotheek (aanvragen, verlengen,...)
    aankoopsuggestie bibliotheek

Vrije tijd

    activiteit doorgeven
    VCJ - Tennisplein aanvragen (winter abo)
    aanvraag uitleendienst
    evenementenFiche