AANVRAAG TOT INNAME OPENBAAR DOMEIN
De schriftelijke aanvraag moet minstens 2 weken op voorhand bij de gemeente, dienst secretarie toekomen.

Indien de aanvraag een plaatsing betreft die ernstige verkeershinder kan of zal veroorzaken, moet de aanvraag ten minste 3 weken op voorhand bij de gemeente toekomen.

De aanvraag geldt slechts als het gaat over een secundaire weg, niet voor wegen waarvan het beheer valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Provinciebestuur.Persoonlijke gegevens


Naam  

Voornaam  

Vraagt aan voor

Rijksregisternummer  

Adres - Nr - Bus  
 
Postcode - Gemeente  

 
Email adres  
 
Telefoonnr  

Gsm-nr  
INNAME


Type inname:
Verantwoordelijke plaatsing:
   Naam:
   Adres:
   Tel:
Plaatsomschrijving:
datum aanvang
 
datum einde
 

Opmerking (optioneel)


Bestand toevoegen (optioneel - max 8mb)


retributie: 0 EURO
Gemeentelijk retributie reglement op de inname van openbaar domein

Artikel 1 :
Er wordt voor het dienstjaar 2013 een retributie geheven op inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van bouwwerken. meer bepaald voor het stapelen van materialen en grondstoffen, het plaatsen van machines en werktuigen. van stellingen, containers, werfketen, verkoopburelen, e.d., al dan niet met schuttingen of hekkens afgezet.

Artikel2:
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de vergunning aanvraagt om het openbaar domein in gebruik te nemen op een wijze zoals beschreven in artikel 1.

Artikel3 :
De retributie wordt vastgelegd als volgt :
3 1.Voor het plaatsen van containers: €10 per dag voor de eerste dag €2 per container per bijkomende dag
3.2 Voor het plaatsen van bouwmaterialen, afsluitingen, bouwstellingen, rollend materieel, torenkranen e.d. : €0,50 per kalenderdag en per m² ingenomen oppervlakte van het openbaar domein. Het minimumbedrag van de belasting wordt vastgesteld op €10. ledere begonnen dag wordt aangerekend als een volle dag.
Indien de inname van het openbaar domein vermeld onder 3.2 een bijkomende afsluiting van de openbare weg noodzaakt, wordt de retributie, zoals vastgesteld onder 3.2 vermeerderd met €20 per dag.

Artikel4:
Een inname van het openbaar domein bij het inrichten van bouwwerven is niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen en dit minimum 2 weken voorafgaand de geplande werken. De vergunningen zijn precair. De burgemeester of het College van burgemeester en Schepenen kan ze ten allen tijde intrekken. In casu, wordt het plaat recht volledig of gedeeltelijk terugbetaald.
Voor inname van het openbaar domein zonder vergunning wordt een forfaitair bedrag van € 100 aangerekend.

Artikel5:
Vrijstelling van deze retributie wordt toegestaan, wanneer de inname van het openbaar domein het gevolg is van :
Werken van openbaar nut
Inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van bouwwerken in opdracht van de gemeente Jabbeke of het OCMW

Ar1ikel6:
Deze retributie wordt contant geïnd bij het afhalen van de vergunning.

Ar1ikel7:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.