32362 – OMGEVING: bekendmaking beslissing over een aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022174393 - Paddegatstraat 2 - aanvraag hernieuwing vergunning tot 2024 Beslissing over de omgevingsaanvraag 

PADDEGAT (Elsing Agnes) heeft een aanvraag ingediend voor
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Kort omschreven gaat de aanvraag over aanvraag hernieuwing vergunning tot 2024.

De aanvraag heeft als adres Paddegatstraat 2 met kadastrale ligging 3de afdeling, sectie B nr. 0977 A.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08/05/2023 de omgevingsvergunning geweigerd. Tegen deze beslis-sing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De deputatie heeft op 09/11/2023 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 21-11-2023 tot 21-12-2023 ter inzage

 U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing 

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvor-ming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging
 1. Per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Be-stuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel
 2. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.
 3. Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
 4. Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
  • de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
  • de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
 5. Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:
  • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoon-nummer en een e-mailadres
  • de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder
  • het voorwerp van het beroep
  • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen
  • een inventaris van de overtuigingsstukken
 6. U bent een rolrecht verschuldigd van:
  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzake-lijkheid
  • Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (Raad voor Vergunningsbetwistingen)