32347- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 17-11-2023 tot en met 16-12-2023 - Steedje 7 Steedje 7 Paradijsweg - de sloop en herbouw van een eengezinswoning met als complementaire functie logiesverstrekkende kamers, zonder functiewijziging - Duplicaat van 2023037386
Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering brengen wij u in kennis dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend door Blontrock François en Bouckaert Charlotte

De aanvraag heeft betrekking op het adres Steedje 7 met kadastrale ligging 2de afdeling, sectie B nrs. 0161 B, 0157 A, 0158 L, 0158 K.

Kort omschreven gaat de aanvraag over de sloop en herbouw van een eengezinswoning met als complementaire functie logiesverstrekkende kamers, zonder functiewijziging - Duplicaat van 2023037386.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag OMV_2023129335 ligt van 17-11-2023 tot en met 16-12-2023 ter inzage op het gemeentehuis van Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.
Voor inzage gelieve telefonisch een afspraak te maken op het telefoonnummer 050/81.02.11.
Het volledige omgevingsvergunningsdossier kan u eveneens inkijken via het Inzageloket

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
  • analoog per brief op het volgend adres: Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
  • per e-mail
  • digitaal via het Inzageloket


(laatst gewijzigd:17/11/2023)