32291 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Krakeelstraat 11 - het bouwen van een ééngezinswoning met carport
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 16-10-2023

Aan: Alleman Nick

Betreffende:

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen in de Krakeelstraat 11, 8490 JABBEKE
Met kadastrale gegevens: Afdeling 2, Sectie A, Perceelnummer(s) 849b.
Dossiernummer: OMV_2023014569

De beslissing ligt ter inzage op volgend adres:
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke

alsook in te kijken via het Inzageloket - https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

Belangrijk bericht

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, op het volgende adres:
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager (behalve als hij zelf het beroep instelt);
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen (behalve als het zelf het beroep instelt);

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: OMV_2023014569
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE21 0910 1313 1203 van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2023014569“ en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.