SUBSIDIEREGLEMENT 'PARTICIPATIE IN DE ORGANISATIE VAN SPORTMANIFESTATIES EN WIELERWEDSTRIJDEN VOOR HET BREED PUBLIEKGelet op artikel 42, §1 en §3, Gemeentedecreet;

Overwegende dat de sportraad van Jabbeke voor sportmanifestaties zonder winstoogmerk en wielerwedstrijden , die plaatsgrijpen in de gemeente en georganiseerd worden voor het brede publiek , een subsidie wil verlenen als tussenkomst in de organisatiekosten;

Overwegende dat de gemeente Jabbeke dergelijke sportmanifestaties en wielerwedstrijden wil stimuleren;

Overwegende dat de gemeente Jabbeke in de organisatie van dergelijke sportmanifestaties en wielerwedstrijden wil participeren op financieel, materieel of logistiek vlak , meer bepaald door het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de organisator(en) van die sportmanifestaties en wielerwedstrijden;

Overwegende dat dergelijke samenwerking de uitstraling van de Gemeente Jabbeke ten goede kan komen;

Gelet op het feit dat deze doelstelling ,die voorkomt in het sportbeleidsplan 2008 – 2013, goedgekeurd werd door de gemeenteraad van 19 december 2007.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

 Artikel 1  

Binnen de perken van de daartoe goedgekeurde kredieten op de begroting kan de gemeente Jabbeke participeren in de organisatie van sportmanifestaties en wielerwedstrijden voor het brede publiek, onder de voorwaarden in dit besluit bepaald.

 Artikel 2 

Met ‘sportmanifestaties en wielerwedstrijden voor het brede publiek’ wordt bedoeld: evenementen met een zo groot mogelijk deelnamebereik, waarbij de actieve sportbeoefening bevorderd wordt. Ze vinden plaats op het grondgebied Jabbeke en worden ingericht door een Jabbeekse vereniging die al dan niet aangesloten is bij een gemeentelijke raad en geen subsidie ontvangt van de sportraad.

 Artikel 3 

De aanvraag tot participatie moet ondergebracht kunnen worden in 1 van de 2 volgende categorieën:

 • categorie 1: een sportmanifestatie die openstaat voor alle inwoners van Jabbeke.
 • categorie 2: een sportmanifestatie die openstaat voor alle senioren van Jabbeke.
 • categorie 3 : wielerwedstrijden

 Artikel 4 

De maximale waarde van participatie bedraagt:

 • voor categorie 1 - € 75
 • voor categorie 2 - € 75
 • voor categorie 3 :
  • wielerwedstrijd Elite zonder contract - € 210
  • wielerwedstrijd Nieuwelingen en Juniores - € 175
  • Cross B - € 175
  • Nieuwelingen en Amateurs cross - € 115
  • Masters Cross A – B – C – D  - € 115

 Artikel 5 

De aanvraag tot participatie dient minimaal te bevatten:

 • een inhoudelijk dossier van de manifestatie: plaats, datum, uitgenodigde deelnemers, drukwerk, documentatie,…
 • een begroting inclusief een overzicht van de financiële, materiële en logistieke behoeften
 • een publiciteit - en/of mediaplan.

 Artikel 6 

De aanvraag dient uiterlijk zes maanden voor de datum van de sportmanifestatie of wielerwedstrijd schriftelijk ingediend te worden bij de sportraad Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke.

De voormelde minimumperiode geldt niet voor aanvragen betreffende het jaar 2008.

 Artikel 7 

De ondersteuning wordt verleend door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de sportraad Jabbeke en de organisator(en) van de sportmanifestatie of wielerwedstrijd. In die overeenkomst bepaalt de sportraad  de grootte, vorm en inhoud van enerzijds de  ondersteuning en anderzijds de tegenprestatie die zij in ruil voor die ondersteuning vraagt.

 Artikel 8 

De sportraad en/of het Schepencollege kan bijkomende stukken opvragen die noodzakelijk mochten blijken voor het opstellen en uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst.

De sportraad en/of het Schepencollege kan door de bevoegde dienst nazicht laten uitoefenen met het oog op het controleren van de juistheid der verstrekte gegevens.

 Artikel 9 

De Sportraad Jabbeke komt samen om over alle ingediende aanvragen voor het komend jaar advies te verlenen omtrent de grootte, vorm en inhoud van de ondersteuning.

 Artikel 10  

Elke betwisting betreffende dit reglement en de toepassing ervan wordt beslecht door het Schepencollege, dat tevens beslist over de eventuele verdere uitvoeringsmodaliteiten.

 Artikel 11  

Dit besluit treedt in werking met ingang van  19/05/2008.

 Artikel 12  

Onderhavig reglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.