AANVRAAGFORMULIER 'TOELAGE INDIVIDUELE ZUIVERINGSINSTALLATIE'Aanvraagformulier 'Toelage individuele waterzuiveringsinstallatie'

Aanvraagformulier 'Toelage individuele waterzuiveringsinstallatie'

Persoonlijke gegevens

Contactgegevens

Aanvullende gegevens

Betreft het de lozing van huishoudelijk afvalwater, afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen?

Ja (ga verder naar de volgende vraag)
Nee (de installatie komt niet in aanmerking voor betoelaging)

Werd de installatie aangelegd sinds 1 januari 1999?

Ja (ga verder naar de volgende vraag)
Nee (de installatie komt niet in aanmerking voor betoelaging)

De lozing van het effluent van de installatie zal gebeuren:

In oppervlaktewater
In een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater
Door infiltratie in de bodem
Op een andere manier

De voorziene installatie zal bestaan uit:

Een septische put (de installatie komt niet in aanmerking voor betoelaging)
Een verdergaande zuivering (meer dan een septische put)

Beschrijving waterzuiveringssysteem