GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT SOCIO-CULTURELE PARTICIPATIE EN ACTIVERINGDe sociale relaties die mensen hebben, bepalen in grote mate mee de (im)materiële bronnen waar zij toegang toe hebben en daaruit afgeleid hun mogelijkheden tot maatschappelijke integratie en participatie aan de samenleving. De OCMW-toelage socioculturele/sportieve participatie' wil de kansarmen in het sociale leven betrekken, door ze te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie.

Het stimuleren van deelname door de doelgroep aan activiteiten kan door enerzijds een individueel voordeel toe te kennen (vb. een tussenkomst in de kosten voor een toegangsticket), en anderzijds door een collectief voordeel toe te kennen (vb. een manifestatie ondersteunen die zich - niet exlusief - tot de doelgroep richt).

Het reglement dat tot op heden van toepassing is, werd opgemaakt en goedgekeurd in 2016. Gelet op de snel evoluerende maatschappijtendensen is de sociale dienst van mening dat een herziening van het reglement aangewezen is.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen opgenomen in het KB van 29 juni 2021 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2021, is het OCMW in de mogelijkheid om zelf accenten te bepalen. Zie hierna een overzicht van de bepalingen opgenomen door OCMW Jabbeke:

 • De tussenkomst is gericht op de meest behoefte cliënten (= onder het steunbarema - bedrag leefloon + 10% - én in begeleiding via het OCMW).
 • Er wordt een tussenkomst voorzien van 90% als stelregel tenzij een afwijking omwille van redelijkheid of billijkheid gerechtvaardigd lijkt door de dossierbeheerder.
 • In geval van een rechtstreekse storting met de betrokken schuldeiser omwille van een ontoereikend saldo van de cliënt dient deze eerst voorgelegd te worden in een verslag voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.
 • Voor de categorieën 'socio-culturele activiteiten' en 'sportieve activiteiten' wordt het bestaande reglement behouden waarbij men de participatiecheque kan toepassen voor één langlopende (vb. lidmaatschap sportclub) en één kortdurende (vb. optreden) activiteit per jaar.
 • Met ingang van mei 2022 wordt bij de categorie 'maatregelen betreffende kansarme kinderen' gebruik gemaakt van maximumbedragen op jaarbasis. De categorieën en de daaraan gekoppelde maximumbedragen worden na het eind van 2022 geëvalueerd en indien nodig aangepast. Een overzicht van de soorten activiteiten:
 • Socio-culturele activiteiten: pretpark, museumbezoek, theater, jaarabonnement kranten, dagticket festival, cursus koken/muziekā€¦
 • Sportieve activiteiten: alle sportieve manifestaties of deelname aan sportclubs.
 • Activiteiten met focus op kansarme kinderen: éénmalige en/of uitzonderlijke schoolkosten, speelpleinwerking, jeugdkampen… Wat deze toepassing betreft, wordt een afwijking voorgesteld op de stelregel door uit te gaan van een tussenkomst van 100% (ipv. 90%). Hiermee wordt het advies uit het KB gevolgd. Er wordt daarenboven voorgesteld om voortaan bij deze tussenkomsten met onderstaande maximumbedragen op jaarbasis te werken en dit per kind ten laste - met als voornaamste motivering dat de toelage enigszins verdeeld dient te worden over de rechthebbenden:
  • Kleuters: 45 euro
  • Lager onderwijs: 180 euro
  • Secundair 450 euro
 • Ook in het kader van het dichten van de digitale kloof kan de socio-culturele participatietoelage haar toepassing vinden door onder meer:
  • Het ondersteunen van initiatieven die de toegang van de gebruikers tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen
  • De aankoop van een gerecycleerde computer via hergebruikcentra en voor een tussenkomst van 100% (uitzondering op de stelregel van 90% om zo het principe van recyclage te stimuleren)
  • Te voorzien in 50% tussenkomst bij de aankoop van een nieuw toestel.

BESLUIT 

Enig artikel: De OCMW-raad neemt kennis en geeft goedkeuring aan de herziening van het reglement betreffende de participatie en sociale activering.

Het reglement wordt met onmiddellijke ingang toegepast