GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT AANKOOP DEFIBRILLATOREN DOOR VERENIGINGENEen automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen met als doel het hartritme te stabiliseren.

Reeds in 2008 engageerde de gemeente Jabbeke zich als gezonde gemeente er werden vijf AED-toestellen geplaatst: gemeentehuis Jabbeke, de Schelpe te Snellegem, Swaeneburg te Stalhille, SPC Gemeentehuis Varsenare zaal, Sarkoheem te Zerkegem.

In 2012 werd bij de ingebruikname van het Vrijetijdscentrum Jabbeke een bijkomend exemplaar geplaatst. Daarnaast werd in 2016 een AED toestel aangekocht voor het Bogaertadion.

De plaatsing is strategisch zodat de toestellen voor het overgrote deel van de Jabbeekse bevolking binnen de cruciale 5 minuten bereikbaar zijn.

De 7 toestellen worden maandelijks geïnspecteerd door een personeelslid. Er werd gekozen voor een volledige dekking met een centrale en publieke plaatsing in elke deelkern en een maandelijkse
opvolging via de gemeente.

Een bijkomende plaatsing voor rekening van de gemeente Jabbeke vereist ook bijkomend toezicht en het opnemen van de verantwoordelijkheid voor de goede staat en de werking van het toestel.

In 2015 was er de vraag aan het beleid of er noodzaak was is om de gemeentelijke beleidslijn ten aanzien van AED-toestellen aan te passen en om toestellen te plaatsen op voorstel van een sportclub, waarbij dan private onderhoudscontracten worden afgesloten en de toestellen mogelijks geplaatst worden in een voor de club voorbehouden omgeving. Het initiatief om bijkomende AED's te installeren op initiatief van sportclubs kan alleen maar toegejuicht worden. Voor een AED is het echter noodzakelijk om maandelijks een controle op de goede staat en werking van het toestel uit te voeren en dit te
registreren in een logboek. De administratie en rapportering hieromtrent dient goed te gebeuren en bijgehouden te worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de AED.

Door de gemeenteraad van 13 juli 2015 en de gemeenteraad van 14 december 2015 (aanpassing t.a.v. EHBO Verenigingen zonder winstoogmerk op grondgebied Jabbeke) werd een subsidiereglement voor de aankoop van een defibrillator door verenigingen goedgekeurd.

Op heden hebben slechts 2 verenigingen gebuikt gemaakt van het toenmalige subsidiereglement, namelijk VZW Parochiaal Centrum Varsenare en KFC Varsenare.

Aan de gemeenteraad wordt nu voorgesteld om het subsidiereglement van ondertussen meer dan 8 jaar oud te actualiseren naar huidige tijden om volgende redenen.

 • prijsstijging van toestellen en onderhoud. Een AED/aangepaste kast kost gemiddeld 2000€
 • instellingen, organisaties en verenigingen opnieuw en extra te stimuleren om defibrillatoren te plaatsen. Immers hoe meer
 • toestellen op het grondgebied hoe beter de dekking

In die omstandigheid wordt door het schepencollege de volgende beleidslijn voorgesteld aan de gemeenteraad:

 • het behoud van de bestaande AED-toestellen onder beheer van gemeente Jabbeke en de procedures voor onderhoud en nazicht.
 • met betrekking tot private verzoeken van sportclubs of verenigingen in het algemeen wordt voorgesteld om te beperken tot een subsidiërende tussenkomst


Daarbij wordt een regeling voorgesteld als volgt:

 • de gemeente komt subsidiërend tussen voor een bedrag van 75% voor de kosten van aanschaf en met een maximum van 1.500 euro
 • de vereniging in de naam van haar rechtspersoon of in naam van een voor haar optredende verantwoordelijke blijft eigenaar van het toestel en zorgt voor het onderhoud en de goede werking
 • de vereniging zorgt voor een zo goed als mogelijk publiek bereikbare plaatsing, hetzij door de plaatsing op de buitenmuur van het gebruikte gemeentelokaal, hetzij door een plaatsing op de rand van het eigendom en bereikbaar vanaf de straatzijde.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

 BESLUIT

Enig artikel:


De gemeenteraad verleent goedkeuring aan volgend subsidiereglement.


 SUBSIDIEREGLEMENT: 

Begripsomschrijvingen

 Artikel 1 

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. AED: Automatische Externe Defibrillator met daarbij een weerbestendig kastje.
b. Subsidie AED: een subsidie die verstrekt wordt aan instellingen, organisaties en verenigingen die erkend zijn door het schepencollege en in aanmerking komen voor subsidie en op grondgebied Jabbeke gevestigd zijn;
c. Subsidieaanvrager: de instellingen, organisaties en verenigingen die subsidie aanvragen;
d. Subsidieaanvraag: de aanvraag om subsidievaststelling;

Voorwaarden subsidie AED

 Artikel 2 

 1. De subsidie AED is een subsidie die verstrekt wordt aan de subsidieaanvrager voor het aankopen van een AED.
 2. De subsidieaanvraag dient aan de volgende vereisten te voldoen: een afschrift van de factuur voor de AED waaruit in ieder geval blijkt dat het gaat om een volautomatische AED, een situatieschets waarop de locatie van de AED is aangegeven en waaruit duidelijk blijkt dat de AED voor iedereen 24 uur per dag beschikbaar is vanaf het openbaar domein van de gemeente Jabbeke.
 3. De instelling, organisatie of vereniging in de naam van haar rechtspersoon of in naam van een voor haar optredende
 4. verantwoordelijke blijft eigenaar van het toestel en zorgt voor het onderhoud en de goede werking.
 5. De instelling, organisatie of vereniging zorgt voor een zo goed als mogelijk publiek bereikbare plaatsing, hetzij door de
 6. plaatsing op de buitenmuur van het gebruikte lokaal, hetzij door een plaatsing op de rand van het eigendom en bereikbaar vanaf
 7. de straatzijde.
 8. Indien de AED wordt verplaatst dan wel niet meer wordt gebruikt, meldt de subsidieaanvrager dit zo spoedig mogelijk aan het
 9. schepencollege.

 Artikel 3 

"de subsidievereisten onder artikel 2.4 en 2.5 zijn niet van toepassing voor EHBO-verenigingen zonder winstgevend oogmerk, die
erkend worden door het schepencollege, omwille van hun activiteit op het grondgebied van de gemeente Jabbeke"

Vereisten voor een subsidieaanvraag

 Artikel 4 

Een aanvraag om een subsidie moet bij het schepencollege worden ingediend. Het schepencollege stelt de subsidie AED vast.

 Artikel 5 

De subsidie AED bedraagt maximaal 75% voor de kosten met een maximum van 1.500 euro per subsidieaanvraag.

Weigeringsgronden subsidieverlening

 Artikel 6 

De subsidie AED kan worden geweigerd als er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de locatie van de AED ongeschikt
is of indien er reeds een door de gemeente geplaatst, erkend of gesubsidieerd AED-toestel aanwezig is in de onmiddellijke
nabijheid.