GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VERPLAATSEN ELEKTRICITEITS- OF OPENBARE VERLICHTINGSPALENOvereenkomstig artikel 42, §3, gemeentedecreet, stelt de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vast.

Er wordt vastgesteld dat verlichtingspalen soms hinderlijk staan ingeplant ter hoogte van een onroerende eigendom van een bewoner van de gemeente, waardoor een verplaatsing van de paal zich opdringt. Het is daarbij aangewezen om de kosten van de verplaatsing niet volledig af te wentelen op de gemeente . Er wordt voorgesteld om in geval van verplaatsing van een verlichtingspaal de kosten gelijk te verdelen over de inwoner die om de verplaatsing verzoekt en het gemeentebestuur.

Het aandeel van de gemeente wordt geregeld door middel van een toelage

 BESLUIT 

Artikel 1

Onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de perken van het beschikbaar begrotingskrediet wordt een gemeentelijke toelage toegekend wanneer een verlichtingspaal wordt verplaatst op verzoek van een inwoner van de gemeente.

Artikel 2

Elk verzoek tot verplaatsing van een verlichtingspaal dat uitgaat van een inwoner van de gemeente wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen. De te verplaatsen verlichtingspaal moet zijn ingeplant ter hoogte van een onroerende eigendom van de verzoeker.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt het verzoek in samenspraak met de netbeheerder. Daarbij moet door het college worden vastgesteld dat de verplaatsing van de verlichtingspaal ontegensprekelijk noodzakelijk is.

Artikel 4

Indien blijkt dat de verplaatsing van de verlichtingspaal ontegensprekelijk noodzakelijk is, richt het college van burgemeester en schepenen een prijsvraag aan de netbeheerder met het oog op de vaststelling van de kosten van verplaatsing. De door de netbeheerder ingediende prijsofferte wordt aan de verzoeker meegedeeld, samen met een schriftelijke toezegging van toelage.

Artikel 5

Na toezending van de prijsofferte van de netbeheerder en van de toezegging van toelage aan de verzoeker gebeurt de verplaatsing van de verlichtingspaal op kosten van de verzoeker.

Artikel 6

Nadat de verzoeker alle stukken waaruit de effectieve kosten van de verplaatsing blijken aan het college van burgemeester en schepenen heeft bezorgd, wordt overgegaan tot de effectieve uitbetaling van de gemeentelijke toelage.

Artikel 7

De gemeentelijke toelage bedraagt 50% van de kosten van de verplaatsing, zoals blijkt uit de voorgelegde stukken en facturen.