GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT NESTGELEGENHEDEN VOOR ZWALUWEN Artikel 1 

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het College van Burgemeester en Schepenen een betoelaging verlenen ter bevordering van het broedsucces van zwaluwen, met name huiszwaluw (Delichon urbicum), boerenzwaluw (Hirundo rustica) en gierzwaluw (Apus apus) op het grondgebied van de gemeente.

 Artikel 2 

Toelage voor kunstnesten voor gierzwaluw.

§1. Voor het aanbrengen van kunstnesten voor gierzwaluwen bedraagt de toelage 50 euro per nestgelegenheid. Deze kunstnesten bestaan uit inbouwstenen, dakpannen of nestkasten die geconcipieerd zijn voor de huisvesting van gierzwaluwen. De toelage wordt aan de aanvrager (huurder of eigenaar) verstrekt.

§2. De toelageaanvraag is vóór de plaatsing door de bouwheer schriftelijk te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen. De aanvraag bevat gegevens over plaats, aantal, aard, uitvoeringstijdstip van de bedoelde nestgelegenheden, alsook de identiteit van de aanvrager. In geval van huurder is het akkoord van de eigenaar vereist.

§3. De plaatsing van de nestgelegenheden moet in overeenstemming zijn en verlopen met de van toepassing zijnde regelgeving.

§4. Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt over de toekenning van de toelage op advies van de milieudienst. Ze kan de toelage weigeren wanneer zij van oordeel is dat de voorgestelde plaatsing onvoldoende geschikt is voor de huisvesting van gierzwaluwen. De toelage kan steeds worden beperkt tot 250 euro per aanvraag.

§5. De aanvrager wordt van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk in kennis gesteld. Nadat de nestgelegenheid conform de goedgekeurde aanvraag aangebracht is, kan de aanvrager een uitbetalingsaanvraag indienen.

§6. De verkrijger van de toelage verbindt zich ertoe de aangebrachte nestgelegenheid ten minste 10 jaar te behouden in een staat die geschikt is als nestplaats voor gierzwaluwen. De toelage kan teruggevorderd worden wanneer de verkrijger deze verbintenis niet nakomt.

 Artikel 3 

Toelage voor goede zorg voor zwaluwnesten.

§1. Volgende toelagen worden verstrekt voor goede zorg voor huiszwaluw-, boerenzwaluwen gierzwaluwnesten : 10 euro per nest met een maximum van 100 euro.

§2. In geval van huis- en boerenzwaluw wordt de toelage verstrekt aan de bewoner van het pand waar de nesten aanwezig zijn. In geval van gierzwaluw wordt de toelage verstrekt aan de eigenaar van het pand waar de nesten aanwezig zijn. De aanvrager die de toelage wenst te verkrijgen meldt het voorkomen van bewoonde nesten vóór 30 juni aan de gemeente. De toelage kan jaarlijks worden aangevraagd. Ze wordt telkens bepaald à rato van het aantal bewoonde nesten. Kunstnesten die met betoelaging geplaatst werden komen niet in aanmerking voor de toelage voor goede zorg.

§3. Na melding wordt de aanwezigheid van de bewoonde nesten in de daaropvolgende maand juli bij een plaatsbezoek geverifieerd door een gemeentelijke medewerker of door een persoon die daartoe door het College van Burgemeester en Schepenen gemandateerd is. De aanvrager verschaft de toegang tot het pand die nodig is om de vaststelling te kunnen doen.

§4. Na deze vaststelling dient de aanvrager een uitbetalingsaanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen middels het daartoe ter beschikking gesteld formulier. Deze uitbetalingsaanvraag bevat:

  • de identiteit en adresgegevens van de aanvrager
  • de plaats van de nesten
  • de identiteit van de afgevaardigde van de gemeente die het plaatsbezoek gedaan heeft

§5. het aantal bewoonde nesten en de datum van de vaststelling. Dit formulier dient geviseerd te zijn door de aangestelde persoon die het aantal bewoonde nesten geverifieerd heeft.

§6. De verkrijger van de toelage verbindt zich ertoe de nesten na het broedseizoen niet te verwijderen en in het algemeen zorg te dragen voor het behoud van de nestgelegenheid. De toelage kan teruggevorderd worden wanneer de verkrijger deze verbintenis niet nakomt.

 Artikel 4 

De subsidie wordt verleend voor zover het daartoe voorziene begrotingskrediet strekt.

 Artikel 5 

Het besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2008.

 Nieuws /