GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT WATERZUIVERINSINSTALLATIES



 DEFINITIES 

 • Afvalwater:  verontreinigd water waarvan men zich ontdoet, zich moet ontdoen of de intentie heeft zich van te ontdoen, met uitzondering van hemelwater dat niet in aanraking is geweest met verontreinigende stoffen.  
 • Hemelwater:  verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater.   
 • Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat alleen bestaat uit het water dat afkomstig is van:  
  • Normale huishoudelijke activiteiten
  • Sanitaire installaties
  • Keukens
  • Het reinigen van gebouwen, zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot‐ of kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons
  • Wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend.  
 • Individuele voorbehandelingsinstallatie: septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater ter verwijdering van vetstoffen, bezinkbare en drijvende stoffen.   ‐ 
 • Het gemeentelijk zoneringsplan: het plan dat voor een gemeente een onderscheid maakt tussen de gebieden met collectieve sanering en de gebieden met individuele sanering. In het centrale gebied werd reeds in collectieve sanering voorzien.   
 • Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater of IBA: een lekvrije installatie die huishoudelijk afvalwater behandelt tot de vooropgestelde normen.   
 • Het centrale gebied: het deel van het gemeentelijke grondgebied dat geheel of gedeeltelijk wordt afgevoerd naar een of meer agglomeraties.   
 • Het buitengebied: het deel van het gemeentelijke grondgebied dat niet binnen het centrale gebied ligt.   
 • Het collectief geoptimaliseerde buitengebied:  het deel van het buitengebied waar, om de bestaande sanering van het afvalwater te optimaliseren, gekozen is voor collectieve inzameling en zuivering en waar die reeds gerealiseerd is.   
 • Het collectief te optimaliseren buitengebied : het deel van het buitengebied, waar om de bestaande sanering van het afvalwater te optimaliseren, gekozen is voor collectieve buitengebied inzameling en zuivering en waar die nog te realiseren is.   
 • Het individueel te optimaliseren buitengebied: het deel van het buitengebied waar, om de bestaande sanering van het afvalwater te optimaliseren, gekozen is voor individuele afvalwaterzuivering en waar voor de burger overeenkomstig dit besluit een individuele zuiveringsplicht geldt.   
 • Effluent: Het uitstromende water van een afvalwaterzuiveringsinstallatie.  

 TOEKENNINGSVOORWAARDEN 

Een gemeentelijke premie voor de bouw van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater of IBA wordt verleend onder volgende cumulatief te vervullen voorwaarden:

 • Het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van vergunde gebouwen; 
 • Het betreft een installatie gelegen in het individueel te optimaliseren gebied zoals aangeduid op het zoneringsplan van de gemeente Jabbeke; 
 • Het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een individuele voorbehandelingsinstallatie (septische put);   
 • De installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede praktijk;
 • De individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater of IBA dient te beschikken over de Europese norm EN 12566‐3: 2005. Voor België is dit opgenomen in het BENOR‐certificaat;   
 • Het hemelwater dient volledig afgekoppeld te worden en niet door de particuliere zuivering afgevoerd te worden;   
 • De kwaliteit van het effluent dient te voldoen aan de desbetreffende normen van VLAREM II;   
 • De maximale capaciteit van de installatie mag maximaal 20 inwonersequivalenten bedragen.  

 PREMIEBEDRAG 

De gemeentelijke premie wordt éénmalig toegekend per woongelegenheid aan particulieren of bedrijven die op eigen initiatief een IBA plaatsen. Het premiebedrag bedraagt 50 % van de factuur exclusief BTW voor de aankoop en plaatsing van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater of IBA met een maximale tussenkomst van 2000 euro.  

 AANVRAAGPROCEDURE 

Teneinde een gemeentelijke premie te bekomen dient volgende procedure in acht genomen te worden:

 1. De particuliere aanvraag van de premie gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde aanvraagformulier   
 2. De aanvraag dient te gebeuren in het jaar dat de installatie gebouwd wordt.   
 3. Na principiële goedkeuring van de aanvraag en na de bouw van de installatie maakt de particulier een kopie van de gedragen kosten over aan het gemeentebestuur;
 4. Op basis van een plaatsbezoek door de gemeente wordt de bouw en de exploitatie van de installatie getoetst aan de code van goede praktijk.   
 5. Op basis van dit advies wordt na definitieve goedkeuring de gemeentelijke premie uitbetaald.   
 6. Bij afkeuring van de aanvraag of van de installatie heeft de aanvrager steeds de mogelijkheid aanpassingen uit te voeren om alsnog in aanmerking te komen voor de subsidie.  

 CONTROLE 

De aanvrager van de subsidie aanvaardt een jaarlijkse controle met betrekking tot het onderhoud en het goed gebruik van de installatie. In voorkomend geval kan na herhaalde ingebrekestelling overgegaan worden tot terugvordering van de toegekende subsidie.

 



Nieuws /