GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIEBESPARING Artikel 1 Omschrijving 

Binnen de perken van de op de jaarlijkse begroting voorziene kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen voor volgende toepassingen: een zonneboiler, een warmtepomp, een microWKK en een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie.

 Artikel 2 Begunstigde 

De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het (laten) plaatsen van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend. De subsidie kan aangevraagd worden door de eigenaar van het gebouw of door de gebruiker of huurder van het gebouw mits een schriftelijke toestemming van de eigenaar.

 Artikel 3 Voorwerp 

De subsidie wordt verleend voor het plaatsen van volgende systemen:

 • Thermische zonne‐installatie, hierna zonneboiler genoemd, voor de verwarming van sanitair water van gebouwen op basis van zonne‐energie;
 • Warmtepomp: dit is een installatie die warmte op relatief laag temperatuurniveau onttrekt aan de bodem en door middel van een warmtepomp deze warmte op een hoger temperatuurniveau terug afgeeft voor de verwarming van sanitair water en gebouwverwarming.   
 • Micro‐WKK of micro‐warmtekrachtkoppeling: een systeem bestaande uit een één‐cilinder gas‐ of (bio)dieselmotor die een elektrische generator aandrijft en waarvan de motorkoeling aangewend wordt voor de productie van warmte;
 • Ventilatiesysteem D met warmterecuperatie: Een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie bespaart zeer veel energie als het geplaatst wordt in een luchtdichte woning. De luchtdichtheidsgraad van de woning moet worden aangetoond via een Blower Door test. Het thermisch rendement van het systeem moet minimum 75% bedragen, zodat de energiewinst maximaal is.

 Artikel 4 Voorwaarden 

 • Zonneboiler: de installatie dient voor aanmaak van sanitair warm water, eventueel in combinatie met woningverwarming, niet voor zwembadverwarming De producten genieten van een waarborg: minstens tien jaar op de werking van de collector, vijf jaar op de boiler en twee jaar op de andere onderdelen
 • Warmtepomp:
  • De installatie dient in te staan voor de hoofdverwarming van het gebouw en het compressorvermogen van de warmtepomp, gemeten volgens EN 14511 of EN 255, bedraagt minstens 80% van de normale warmteverliezen van het gebouw, berekend volgens NBN B62‐ 003. 2
  • De warmtepomp wordt enkel gebruikt in combinatie met muurverwarming en/of overgedimensioneerde radiatoren en/of vloerverwarming. De subsidie geldt enkel voor warmtepompen van het type bodem/water en water/water.   
  • De warmtepomp kan niet worden gebruikt voor actieve koeling. Op het attest dient de aannemer de wijze waarop een eventuele koelfunctie definitief uitgeschakeld werd, te attesteren.
  • De winstfactor of COP (Coëfficiënt Of Performance) wordt berekend door het thermisch vermogen van de warmtepomp te delen door het compressorvermogen en bedraagt, onder de vermelde condities, is hoger of gelijk aan:
   • 4 voor bodem/water warmtepompen (brontemperatuur 0°C, afgiftetemperatuur 35°C) (gemeten volgens EN14511 of EN255)   
   • 4 voor water/water warmtepompen (brontemperatuur 10°C, afgiftetemperatuur 35°C) (gemeten volgens EN14511 of EN255)
 • Micro‐WKK of micro‐warmtekrachtkoppeling:
  • bij de premieaanvraag wordt een dimensioneringsstudie gevoegd, die minstens de volgende elementen omvat: 
   • de energiebehoeften waaraan de investering moet voldoen en indien beschikbaar het     
   • effectieve verbruik vóór de investeringen;     
   • de technische dimensioneringsberekeningen van de investering en de gehanteerde   
   • referentiewaarden;     
   • een raming van de energiebesparingen;   
   • de verantwoording van de technische keuzes;     
   • de nageleefde normen en codes van goede praktijken;   
  • warmte‐isolatie wordt voorzien op alle warme leidingen van het gesubsidieerde verwarmingssysteem die door onverwarmde vertrekken (of buiten het niet beschermde volume) lopen.
 • Ventilatiesysteem D met warmterecuperatie:
  • Het ventilatiesysteem dient voor de volledige woning voorzien te zijn.   
  • De n50‐waarde (luchtdichtheid van de woning) bedraagt maximum 1,5 (aan te tonen via een Blower Door test).   
  • Het thermisch rendement van de warmtewisselaar bedraagt minimum 75 %, overeenkomstig de norm EN‐308

 Artikel 5: Bijzondere voorwaarden 

 • De plaatsing moet in overeenstemming zijn met de regels van goed vakmanschap. De aanvraag moet vergezeld zijn van een factuur van een geregistreerde en erkende aannemer en een technische fiche van de installatie.   
 • De installatie moet geplaatst zijn in een regelmatig vergund gebouw volledig gelegen op het grondgebied van de gemeente Jabbeke.   

 Artikel 6: Subsidiebedrag 

 • De gemeente kent een subsidie toe per EAN‐nummer van 20% op het gefactureerde bedrag (exclusief BTW) en maximaal 500 euro per systeem.
 • Een combinatie van subsidies voor verschillende systemen is toegestaan.
 • De gemeentelijke subsidie komt bovenop de andere subsidiëringen en ondersteunende maatregelen door de federale overheid en het Vlaamse Gewest.

 Artikel 7: Aanvragen 

 • De aanvrager dient het subsidieaanvraagformulier correct en volledig in te vullen en hier de nodige documenten bij te voegen. De facturen mogen maximaal 1 jaar oud zijn.
 • De aanvrager geeft de toestemming, aan de door het college van burgemeester en schepenen aangestelde ambtenaar, om de toepassing van dit reglement ter plaatse te controleren. Na een gunstige evaluatie en plaatsbezoek door de aangestelde ambtenaar wordt de aanvraag goedgekeurd waarna de subsidie wordt uitbetaald.   
 • De gemeente kan subsidieaanvragen weigeren die niet beantwoorden aan de voorwaarden van dit reglement. Indien blijkt dat de aanvrager verkeerde verklaringen heeft afgelegd kan de ontvangen subsidie teruggevorderd worden.

 Artikel 8: Terugvordering 

De aanvrager is verplicht om de installatie goed te onderhouden en de gesubsidieerde systemen minstens 10 jaar in dienst te houden. Bij het vroegtijdig buiten werking stellen wordt de subsidie integraal teruggevorderd. Bij verkoop of verhuur van de woning moet de installatie in dienst blijven, zo niet wordt de premie alsnog integraal teruggevorderd.  

 Artikel 9 

De subsidie wordt verleend voor zover het daartoe voorziene begrotingskrediet voorziet.

 Artikel 10 

Dit reglement treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2012.