GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ONDERHOUD EN AANLEG VEEDRINKPOELEN Artikel 1 

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen voor de aanleg of het herstel van veedrinkpoelen. De betoelaagbare objecten zijn gelegen in de zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch- , natuur- of parkgebied en natuurreservaten van de gemeente Jabbeke.

 Artikel 2 

Onder veedrinkpoel wordt verstaan een natuurlijke of kunstmatige aangelegde vijver in een weide, met als functie te voorzien in drinkwater voor het vee en ook de voortplanting van de amfibieën te verzekeren.

TOELAGE VOOR AANLEG

 Artikel 3 

De toelage voor de aanleg van een veedrinkpoel bedraagt éénmalig 5 euro per m², met een minimumbedrag van 150 euro (30m²) en een maximumbedrag van 300 euro (60m² of meer).

 • de minimumoppervlakte ter hoogte van het maaiveld moet 30m² bedragen;
 • de veedrinkpoel moet voldoende diep zijn, zodat de poel het ganse jaar door water bevat, zonder dat deze diepte meer dan 1,5 meter bedraagt.

De volgende beheerscriteria dienen in acht genomen te worden:

 • het slibpakket dient minstens éénmaal in de vijf jaar tot op de harde bodem geruimd worden;
 • er moet met mechanische middelen voorkomen worden dat de ondergedoken waterplanten de poel volledig bedekken;
 • in een zone van 5 meter rond de poel mogen er geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, noch bemesting gebeuren;
 • de oevers moeten glooiend aangelegd worden;
 • minimum de helft van de omtrek van de poel moet voor het vee onbereikbaar gemaakt worden;
 • maximum de helft van poel mag beschaduwd worden;
 • het spoelen van de tanks waarin zich chemische bestrijdingsmiddelen bevinden is verboden;
 • het uitzetten van eenden, ganzen, zwanen en gelijke welke vissoort is verboden;
 • geen enkele afvalsoort mag in de poel achtergelaten worden.

TOELAGE VOOR HERSTEL

 Artikel 4 

De toelage voor het herstel van een veedrinkpoel bedraagt 5 euro per m²; De bestaande poel dient na herstelling te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 3. De toelage voor het onderhoud van de veedrinkpoel is om de 5 jaar of meer toekenbaar.

ALGEMENE BEPALINGEN

 Artikel 5 

De betoelaging wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het verrichten van aanleg- of herstellingswerken waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Bij betwistingen over eigendomsrechten en pachtovereenkomsten houdt het college van burgemeester en schepenen zich het recht om de aanvraag te weigeren.

 Artikel 6 

De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn en te verlopen met de van toepassing zijnde reglementeringen en gebruiken. Meer bepaald dient er in voorkomend geval een vergunning bekomen worden zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering (dd. 14 april 2000) tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijziging waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2002) en een vergunning zoals beschreven in het besluit van de Vlaamse Regering (dd. 23 juli 1998) tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

 Artikel 7 

De aanvragen tot betoelaging worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke. De aanvraag omvat:

 • de naam, de hoedanigheid, het adres en het rekeningnummer van de aanvrager;
 • het situeringsplan;
 • gegevens over de veedrinkpoel: oppervlakte aan het maaiveld, diepte.

 Artikel 8 

De aanvraag moet ingediend worden voor de uitvoering van de werkzaamheden.

 Artikel 9 

De college van burgemeester en schepenen beslist omtrent de toekenning van de toelage en het bedrag ervan, na advies van de milieudienst. De toekenning kan geweigerd worden wanneer de uitvoering van het voorgestelde werk om natuur- of landschapsredenen of gezien de aard of de staat van het object door het college van burgemeester en schepenen ongewenst geacht wordt. De betoelaging die aan een aanvraag wordt toegekend wordt beperkt tot 300 euro per aanvraag.

De aanvrager wordt van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen schriftelijk in kennis gesteld.

 Artikel 10 

Na voltooiing van de werken vraagt de begunstigde uitbetaling aan bij het gemeentebestuur. Dit gebeurt na voltooiing van het werk en uiterlijk binnen de 9 maanden na de kennisgeving van goedkeuring van de aanvraag. De gemeente kan de uitvoering ter plaatse controleren alvorens tot uitbetaling over te gaan.

 Artikel 11 

Wanneer de uitvoering onvolledig of gebrekkig uitgevoerd is, kan de toelage bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. Er wordt in geen geval een hogere vergoeding uitgekeerd dan bij toekenning voorzien.

 Artikel 12 

De toelage wordt niet toegekend als er een premie bij een aan andere overheid werd verkregen voor de aanleg en/of het onderhoud van een poel.

 Artikel 13 

De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd over een periode van 10 jaar wanneer de natuurfunctie ervan zwaar verstoord wordt of de beheerscriteria opgesomd in artikel 3 niet toegepast worden;

 Artikel 14 

Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring van gemeenteraadsbesluit.