GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT JUBILERENDE VERENIGINGENGoedgekeurd op 17 mei 2021 door de gemeenteraad

 Artikel 1 

De gemeente komt tussen bij de viering van het 25-, 50-, 75- of 100-jarig bestaan van de sportieve, culturele, jeugd- of sociale verenigingen van de gemeente.

 Artikel 2 

Deze toelage beloopt 100 euro per jubilerende vereniging en daarenboven 1,25 euro toelage per lid overeenkomstig het gemiddelde ledental dat door betrokken vereniging werd naar voor gebracht n.a.v. de laatste drie subsidieaanvragen vorige jaren.

 Artikel 3 

Om van deze toelage te kunnen genieten moet de betrokken vereniging een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van de nodige bewijsstukken omtrent het 25-, 50-, 75- of 100-jarig bestaan.

 Artikel 4 

De toezegging gebeurt door het college van burgemeester en schepenen.

 Artikel 5 

De tussenkomst zal slechts uitbetaald worden binnen de perken jaarlijks voorzien door de goedgekeurde gemeentebegroting.lement is van toepassing vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad