GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - ACTIVITEIT GERICHT OP PERSONEN MET EEN BEPERKING Artikel 1 

Ten bate van de verenigingen die activiteiten organiseren kunnen binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de begroting van de gemeente Jabbeke, toelagen worden verleend, indien deze verenigingen activiteiten organiseren en als dusdanig erkend zijn door het College van Burgemeester en Schepenen (op eventueel advies van de gemeentelijke adviesraden) (hierna de “erkende verenigingen”).

 Artikel 2 

Deze subsidie heeft niet als doel om activiteiten die inclusie en integratie kunnen bevorderen stop te zetten en over te schakelen op activiteiten die uitsluitend gericht zijn op personen met een handicap.

 Artikel 3 

De subsidie in toepassing van dit reglement wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Er wordt jaarlijks gerapporteerd aan de gemeenteraad via de gemeenteraadscommissie subsidies.

 Artikel 4 

Komen in aanmerking voor subsidiëring op grond van dit reglement:

 • de erkende verenigingen die minstens één werkjaar jaar actief zijn geweest in het organiseren van Activiteiten, hun zetel en werkterrein hebben op het grondgebied van de gemeente Jabbeke
 • verenigingen van buiten de gemeente die op dat vlak een werking in de gemeente ontwikkelen

 Artikel 5 

Indien een vereniging erkenning en toelage aanvraagt, moet zij bij deze aanvraag voegen:

 • samenstelling van het bestuur (inclusief naam, voornaam en adres.)
 • een exemplaar van de statuten of reeds aanvaard zijn door een gemeentelijke adviesraad
 • een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven van de activiteiten van het voorbije werkjaar, waarvoor een toelage wordt aangevraagd, samen met het volledig programma van het voorbije werkjaar.
 • de opgave van de andere inkomsten die de vereniging verwacht of geniet, die verband houden met de activiteiten (zoals maar niet beperkt tot subsidies van andere overheden, sponsoring…)

De subsidie wordt berekend op basis van de gegevens die vallen tussen 1 september van het vorig werkingsjaar en 31 augustus van het aanvraagjaar.

 Artikel 6 

De aanvragen om toelage moeten ten laatste het tweede weekend van september ingediend worden via gemeentehuis@jabbeke.be.

Artikel 7

Na afloop van ieder werkjaar en ten laatste het tweede weekend van september van het aanvraagjaar moet de vereniging die een subsidie aanvraagt, een nauwkeurig en gedetailleerde oplijsting van al haar Activiteiten van het afgelopen werkjaar naar het gemeentebestuur sturen. Dit activiteitenverslag zal op advies van de Raad voor Toegankelijkheid door de gemeenteraadscommissie Subsidie voor echt en waar verklaard worden.

 Artikel 8 

Aan het college van burgemeester en schepenen moeten alle gevraagde documenten worden getoond en alle inlichtingen worden verstrekt die zij onder ambtsgeheim noodzakelijk achten voor de vervulling van hun taak.

 Artikel 9 

De subsidies zullen op hiernavolgende wijze door het college van burgemeester en schepenen worden verdeeld:

 • aan verenigingen die in het kader van dit subsidiereglement een initiatief nemen wordt een forfaitaire basistoelage van 50 euro toegekend
 • van het resterend krediet: verenigingen kunnen de afhuring van niet-gemeentelijke locaties op het grondgebied van de gemeente Jabbeke in rekening brengen - daarbij kunnen alle huurkosten voor 50% en met een maximale subsidie van 200 euro in rekening gebracht worden

De subsidie aan verenigingen die activiteiten gericht op personen met een beperking organiseren, wordt verder toegekend als volgt binnen de beperkingen van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget:

 • deze éénmalige of reeks van activiteiten dient tijdig minimum via de gemeentelijke kanalen publiek gemaakt te worden en voor iedere geïnteresseerde toegankelijk te zijn
 • activiteiten, die enkel voor bestuursleden worden georganiseerd, komen niet in aanmerking voor subsidie
 • per activiteit worden 10 punten toegekend met een maximum van 300 punten en dit op voorlegging van de oplijsting van de activiteiten beschreven in artikel 8 - indien de vereniging ook van andere overheden voor die activiteiten subsidie ontvangt, worden per activiteit 5 punten toegekend
 • het beschikbare krediet wordt gedeeld door het totaal aantal punten bekomen door alle verenigingen samen en deze coëfficiënt wordt voor elke vereniging afzonderlijk vermenigvuldigd met de door hen behaalde punten
 • de subsidie voor dit onderdeel, aldus berekend, wordt beperkt tot maximum 300 euro per vereniging

 Artikel 10 

Deze subsidie is aanvullend en kan samenlopen met andere gemeentelijke subsidieregelingen.

 Artikel 11 

De subsidie wordt aan de vereniging uitbetaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de gemeentecomptabiliteit en dit door overschrijving naar post- of bankrekening.

De gemeente kan compensatie toepassen voor openstaande vorderingen ten aanzien van een vereniging.

 Artikel 12 

Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de voorwaarden van dit besluit niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen voor de toegekende subsidie compensatie uitoefenen op andere gemeentelijke subsidies of dotaties waarop de vereniging gerechtigd is.

 Artikel 13 

Dit subsidiereglement is van toepassing vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad