GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGENGelet op artikel 42, §1 en §3, Gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen;

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact en meer bepaald artikel 3, par. 1 en artikelen 6 en 10;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van gemeentelijke subsidies, inzonderheid de artikelen 3 en 7, eerste lid, 1° en artikel 9, eerste lid;

Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen – beleid ;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen - beleid – algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie ;

Gelet op de panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport die de rechten van het kind in de sport centraal stelt;

Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aan het vrijwilligerswerk in de sport; Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad ;

Gelet op de wetgeving ter zake;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.

 Artikel 1 

De betoelaging van het huidige werkjaar gebeurt steeds op basis van de gegevens uit het voorgaande werkjaar volgens de beschikbare budgetten voorzien op de begroting.

 Artikel 2 

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt de betrokken vereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de in onderhavig besluit gereglementeerde toelage.

 Artikel 3 

Procedures: toelagen voor sport kan men bekomen door een aanvraag te richten aan het gemeentebestuur. Het reglement is ten allen tijde beschikbaar bij het gemeentebestuur.

Het aanvraagdossier kan bij het gemeentebestuur worden verkregen tussen 1 juni en 30 augustus.

De dossiers moeten uiterlijk tegen 31 augustus worden ingediend.

De toelagen worden berekend op basis van de gegevens die vallen tussen 1 augustus van het vorig werkingsjaar en 31 juli van het aanvraagjaar.

De verdeling en bekendmaking van de toelagen gebeurt voor 15 november. T

ussen 1 december en 15 december kan beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen of bij de toezichthoudende overheid. Uitbetaling van de toelagen zal gebeuren vóór 31 december van hetzelfde jaar.

 Artikel 4 

De sportvereniging kan geen subsidies ontvangen die toegekend zijn door de gemeente op advies van andere gemeentelijke adviesraden. Hierbij geldt als uitzondering het verkrijgen van “subsidies voor sportmanifestaties die openstaan voor het brede publiek en wielerwedstrijden” en “Reglement inzake het toekennen van financiële steun voor de renovatie en uitbreiding van door sportverenigingen gebruikte private sportaccommodaties”.

 Artikel 5 

Alle facturen uitgaande v/d gemeente of v/e gemeentelijke VZW moeten tijdig betaald worden. Indien een sportclub of sportvereniging in gebreke blijft, dan wordt de subsidie pas uitbetaald na vereffening van de openstaande facturen.

 Artikel 6 

Elke actieve sportvereniging die aan de erkenningvoorwaarden voldoet en een aanvraag richt tot het gemeentebestuur binnen de vooropgestelde termijn ontvangt een subsidie die berekent wordt op een kwaliteitstoelage die 70% bedraagt van het totale toegekende subsidiebedrag en op een kwantiteitstoelage die 30% bedraagt van het totale toegekende subsidiebedrag.

Kwaliteitstoelage: 70% van het totale toegekende subsidiebedrag

Het beschikbare budget voor deze toelage wordt verdeeld aan de hand van een puntensysteem, waarbij de som van alle toegekende punten de waarde per punt zal bepalen.

1. Sportraad

 • Aangesloten bij de gemeentelijke sportraad: 5 punten
 • Bijwonen Algemene Vergadering gemeentelijke sportraad: 5 punten/vergadering

2. Verzekering

De club beschikt over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid: 5 punten (een kopie van de verzekering moet ingediend worden)

3. A.Trainers

 • initiator / jeugdsportbegeleider: 4 punten/per trainer
 • trainer B / regent LO / licenciaat LO/ bachelor LO / Master LO : 6 punten/per trainer
 • trainer A : 8 punten/per trainer (kopie van de betrokken brevetten of diploma’s moet ingediend worden)

3. B. Bestuursleden

 • gevolgde opleidingen/bijscholingen: 1 punt/opleiding of bijscholing (kopie van het bewijs van de gevolgde opleiding bijscholing moet ingediend worden)

4. Trainingen of lessen

 • aantal uren trainingen per week onder leiding van gekwalificeerde lesgevers; maximum 20 uur worden in rekening gebracht: 1 uur = 2 punten

5. Aansluiting bij een erkende sportfederatie Aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie: 5 punten

6. Eigen realisaties

 • eigen clubwebsite of een clubblad: 6 punten
 • sporttornooien buiten de reguliere werking waaraan ook niet leden mogen deelnemen (is niet geldig voor topsport): 3 punten
 • per stage, per sportkamp (is niet geldig voor topsport): 5 punten
 • reguliere G werking: 5 punten

7. Medewerking

 • actieve medeorganisator in clubverband aan activiteiten van Bloso, Sportraad, Sportdienst, vzw sportbeheer, intergemeentelijke organisaties, SVS: 3 punten/per activiteit

8. Sportieve Nevenactiviteiten voor het brede publiek

 • nevenactiviteit die open staan voor het brede publiek waaraan ook niet leden kunnen deelnemen. Topsport is uitgesloten: 10 punten

9.Jeugdsportcommissie

Maakt een jaarplanning op voor:

 • de jeugdwerking van de club: 2 punten
 • wordt voorgezeten door een jeugdverantwoordelijke: 2 punten
 • vergadert minstens 3 maal per jaar: 2 punten
 • in de jeugdsportcommissie zetelt minstens één sportend jeugdlid: 2 punten
 • in de jeugdsportcommissie zetelt minstens één ouder: 2 punten
 • in de jeugdsportcommissie zetelt minstens een gekwalificeerde jeugdsportcoördinator: 2 punten

(Toe te voegen bewijsstukken: samenstelling jeugdsportcommissie, jaarplanning, vergaderdata met beknopt verslag).

Kwantiteitstoelage: 30% van het totale toegekende subsidiebedrag

Het beschikbare budget voor deze toelage wordt verdeeld aan de hand van een puntensysteem, waarbij de som van alle toegekende punten de waarde per punt zal bepalen.

1. Aantal leden

Officiële ledenlijst met naam en adres van alle leden geleverd door de federatie of verzekering moet als bewijsstuk bijgevoegd worden.

Berekening

 • aangesloten leden ouder dan 18 jaar van eigen gemeente: 10 leden = 2 punten
 • aangesloten leden ouder dan 18 jaar van buiten de gemeente: 10 leden = 1 punt
 • aangesloten leden jonger dan 18 jaar: 10 leden = 2 punt
 • aantal jeugdleden t.o.v. volwassenen: 10% = 2 punten
 • aantal leden van de G-groep: 1 punt per lid (aanduiden op ledenlijst)

2. Competitieniveau van de club

Seniorenploegen in competitie

 • nationaal en provinciaal niveau: 2 punten
 • veteranen: 2 punten
 • gemeentelijk: 1 punt

3. Trainers

 • niet-gediplomeerde trainer : 1punt

4.Trainingen of lessen

 • aantal uren trainingen per week en/of sportbeoefening voorbehouden onder leiding van niet gediplomeerde lesgevers; maximum 20 uur worden in rekening gebracht: 1 uur = 1 punten

5. Verplaatsingen

 • verplaatsing buiten West–Vlaanderen: € 100

6. Werkingskosten

Enkel de betaalde huur voor privé en niet gemeentelijke sportaccommodaties komt in aanmerking. (sportaccommodatie waarbij de gemeente reeds een tussenkomst in de huurprijs doet mag niet in aanmerking worden genomen) (toe te voegen bewijsstukken: rekeningen en betaalbewijzen van de gehuurde infrastructuur).

Betaalde huur

 • minder dan €250: 5 punten
 • €250-€500: 10 punten
 • €500-€1000: 15 punten
 • €1000-€2000: 20 punten
 • €2000-€4000: 25 punten
 • €4000-€…: 30 punten

 Artikel 7 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze beslissing.

 Artikel 8 

Dit reglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.