GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ADOPTIE WEGBERMEN HOOFDSTUK I : OMSCHRIJVING 

ARTIKEL 1 

In het kader van het verwijderen en opruimen van zwerfvuil in en rond de wegbermen wordt de mogelijkheid geboden tot het adopteren van wegbermen door erkende Jabbeekse verenigingen.

 HOOFDSTUK II : DEFINITIES 

ARTIKEL 2

Onder zwerfvuil worden alle niet in de wegberm thuishorende producten, afvalsto en en dergelijke meer verstaan.

ARTIKEL 3

Onder de adoptie van wegbermen wordt het instaan voor het verwijderen van zwerfvuil uit de desbetre ende wegberm en bijhorende gracht door erkende Jabbeekse verenigingen gedurende een gans jaar verstaan.

 HOOFDSTUK III : BEGUNSTIGDE 

ARTIKEL 4

Elke erkende Jabbeekse vereniging kan beroep doen op dit reglement.

 HOOFDSTUK IV : VOORWERP 

ARTIKEL 5

Voor het adopteren van wegbermen wordt een subsidie verleend per lopende meter wegberm. Het gemeentebestuur van Jabbeke heeft een digitale kaart en een bijhorende lijst ter beschikking waarop alle wegbermen staan aangeduid die in aanmerking komen voor adoptie. Per wegberm wordt de lengte in lopende meter uitgedrukt. De breedte van de wegberm en het al dan niet aanwezig zijn van een gracht wordt niet vermeld en aldus ook niet in rekening gebracht. Op verzoek kan er een kaart opgestuurd worden (via gemeentehuis@jabbeke.be).

 HOOFDSTUK V : BEDRAG VAN DE SUBSIDIE 

ARTIKEL 6

Er wordt een subsidie verleend aan de vereniging van 0.10 euro per lopende meter wegberm, indien voldaan wordt aan de bepalingen van dit reglement.

 HOOFDSTUK VI : VOORWAARDEN EN TEGEMOETKOMING 

ARTIKEL 7

Er moet een minimum van 2.000 meter wegbermen worden geadopteerd. Daarnaast dienen de volledige straten met bijhorende wegbermen of stukken van straten die horen bij een aaneensluitend blok van straten geadopteerd worden.

ARTIKEL 8

Door het gemeentebestuur wordt voor de nodige signalisatie op de locatie van de zwerfvuilactie gezorgd, zodat de actie veilig kan verlopen. Het gebruik van deze signalisatie is verplicht. De signalisatie (nadars met C3-bord - verbod voor alle verkeer - en onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + A51-bord - gevarenbord met uitroepteken - en onderbord ‘zwerfvuilactie’) wordt door de Dienst Gemeentewerken in de wegbermen geplaatst op de laatste werkdag voorafgaand aan de zwerfvuilactie. De vereniging dient de signalisatie net voor de start van de zwerfvuilactie vanuit de wegberm op de straat te plaatsen. Direct na de zwerfvuilactie wordt de signalisatie terug in de wegbermen geplaatst door de vereniging. De signalisatie wordt door de Dienst Gemeentewerken terug opgehaald.

ARTIKEL 9

Alle afval ingezameld tijdens de zwerfvuilactie wordt zoveel als mogelijk selectief ingezameld. Door de gemeente Jabbeke worden er per zwerfvuilactie vijf PMD-zakken en vijf zakken voor algemeen afval aangeboden. Het gebruik van deze zakken tijdens de zwerfvuilactie is verplicht, met uitzondering van glas (glas wordt steeds in een daartoe aangeleverde bak verzameld). De afvalzakken en werkhandschoenen dienen op de Dienst Gemeentewerken te worden afgehaald na afspraak. De afvalzakken en eventueel ander restafval worden de eerstvolgende werkdag door de Dienst Gemeentewerken opgehaald.

ARTIKEL 10

Bij het ondertekenen van de eerste overeenkomst worden er éénmalig 10 paar werkhandschoenen aan de vereniging aangeboden om tijdens de zwerfvuilacties te gebruiken.

 HOOFDSTUK VII : PROCEDURE TOT HET VERKRIJGEN VAN DE SUBSIDIE 

ARTIKEL 11

De vereniging kan de wegberm(en) met het bijhorend aantal lopende meters dat de vereniging wenst te adopteren doorgeven via het aanvraagformulier en dit voor 15 augustus.

ARTIKEL 12

Indien deze wegberm(en) nog vrij is (zijn), wordt er een overeenkomst opgemaakt tussen de vereniging en de gemeente Jabbeke.

ARTIKEL 13

Tijdens het jaar van de overeenkomst worden minimum twee zwerfvuilacties georganiseerd. Eén zwerfvuilactie wordt georganiseerd in de maanden september of oktober en één in april of mei. Elke zwerfvuilactie wordt minimum drie weken op voorhand aan de desbetre ende coördinator doorgegeven.

 HOOFDSTUK VIII : CONTROLE OP DE NALEVING VAN DE OVEREENKOMST 

ARTIKEL 14

Onmiddellijk na het uitvoeren van de zwerfvuilactie door een vereniging worden de desbetreffende wegbermen gecontroleerd op aanwezigheid van zwerfvuil door de dienst Gemeentewerken. Tijdens deze controle wordt verwacht dat er direct na het einde van de zwerfvuilactie geen zwerfvuil meer aanwezig is. Indien er tijdens routinecontroles in de betre ende wegbermen teveel zwerfvuil gevonden wordt, wordt de desbetre ende vereniging door desbetre ende coördinator gecontacteerd.

 HOOFDSTUK IX : DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

ARTIKEL 15

De overeenkomst geldt voor één jaar. De overeenkomst start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

HOOFDSTUK X : BEOORDELING VAN HET NALEVEN VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 16

In geval van het niet naleven van de overeenkomst wordt er een verslag opmaakt na het verlopen van de overeenkomst. Dit verslag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet uitbetalen van de subsidie binnen de daartoe beschikbare kredieten.

ARTIKEL 17

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2011.