GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT KAMPVERVOERGelet op het feit dat door de gemeenteraad op 1 juli 1996 een reglement op het kampvervoer werd goedgekeurd.

Gelet op het feit dat door de gemeenteraad op 20 juni 2006 dit reglement op het kampvervoer werd hernomen en aangepast.

Gelet op het feit dat in de loop van het werkingsjaar 2014-2015 reeds werd gewerkt aan de ontwikkeling van een aangepast en geactualiseerd kampvervoerreglement.

Gelet op het feit dat in de voorgaande jaren steeds werd gerekend op een grote gemeentelijke inspanning waarbij de kostprijs, inzet van personeel en planning meestal niet in verhouding stonden met de aanvragen.

Gelet op het feit dat om de gemeentelijke inspanning te kunnen behouden een aantal aanpassingen in het kampvervoerreglement worden voorgesteld.

Gelet op het feit dat het basispakket kampvervoer volgende zaken inhoudt:

 • Er wordt 0.2 euro vanaf de eerste kilometer gerekend.
 • Er is één aanvraag per groep binnen de jeugd‐ en jongerenvereniging per kalenderjaar. •Enkel op werkdagen van 7u30 tot 17u (vertrek en aankomst in Jabbeke).
 • Door het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking tot aanvraag vervoer op zaterdag in uitzonderlijke omstandigheden worden toegestaan.
 • Laden en lossen mag maximaal twee uur in beslag nemen.

Er wordt enkel getransporteerd binnen de landsgrenzen. Gelet op het feit dat er een wijziging van artikel 3, voorwaarden, sectie 2 wordt voorgesteld: "Het gemeentelijk kampvervoer is enkel mogelijk op werkdagen en dit van 7u30 tot 17u (vertrek en aankomst in Jabbeke). Door het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking tot aanvraag vervoer op zaterdag in uitzonderlijke omstandigheden worden toegestaan. Laden en lossen kan ’s avonds of op zaterdag, maar mag maximaal twee uur in beslag nemen. Per begonnen avonduur (vanaf 17u) of zaterdaguur wordt 50 euro per uur aangerekend. Voor het laden en lossen staat de aanvrager zelf in. De richtlijnen van de chauffeur zijn evenwel bindend." Aldus wordt een wijzigingsvoorstel van het kampvervoerreglement aan de gemeenteraad van 9 november 2020 voorgelegd.

 BESLUIT:

Enig artikel:

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het aangepaste reglement voor kampvervoer voor jeugdverenigingen zoals hierna:

Art. 1. Algemeen.

1. Binnen de perken van het goedgekeurde budget kan elke erkende Jabbeekse jeugd‐ en jongerenvereniging, die haar werking en maatschappelijke zetel te Jabbeke heeft, een beroep doen op de gemeentelijke dienstverlening voor het vervoer van materiaal en/of bagage.

Art. 2. Definities.

 • Kampvervoer: het vervoer van materiaal en/of bagage van en naar de kampplaats.
 • Kampplaats: een overnachtingsaccommodatie hetzij onder de vorm van een daartoe bestemd gebouw, hetzij onder de vorm van een tentenkamp of een combinatie van beide.
 • Kamp: een voor de eigen leden georganiseerde meerdaagse activiteit (minimaal vier aaneensluitende overnachtingen) waaraan tenminste tien leden deelnemen (begeleiding niet inbegrepen). Het kampvervoer geldt niet voor weekends.

Art. 3. Voorwaarden.

BASISPAKKET KAMPVERVOER

 • Er wordt 0.2 euro vanaf de eerste kilometer gerekend.
 • Er is één aanvraag per groep binnen de jeugd‐ en jongerenvereniging per kalenderjaar.
 • Enkel op werkdagen van 7u30 tot 17u (vertrek en aankomst in Jabbeke).
 • Door het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking tot aanvraag vervoer op zaterdag in uitzonderlijke omstandigheden worden toegestaan.
 • Laden en lossen mag maximaal twee uur in beslag nemen.
 • Er wordt enkel getransporteerd binnen de landsgrenzen.

AANVULLEND KAMPVERVOER

 • Per extra aanvraag voor eenzelfde groep binnen de jeugd‐ en jongerenvereniging wordt forfaitair 250 euro aangerekend.
 • Indien het laden en lossen langer dan twee uur in beslag neemt, wordt er per begonnen uur aanvullend 50 euro aangerekend.
 • Indien er een tweede vrachtwagen wordt aangevraagd en dit wordt toegestaan door het college van burgemeester en schepenen – gelet op de mogelijkheid tot inplanning bij de dienst Gemeentewerken – wordt aanvullend 250 euro aangerekend.
 • Het college van burgemeester en schepenen kan een buitenlands kampvervoer toestaan wanneer dit binnen een straal van 300 kilometer – gerekend vanaf Jabbeke – plaats zal vinden. Voor buitenlands vervoer wordt aanvullend 100 euro aangerekend.
 1. Het gemeentelijk kampvervoer wordt aangevraagd via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan gevonden worden op de gemeentelijke website (www.jabbeke.be > vrije tijd > jeugd > aanvragen & subsidies > aanvraagformulier kampvervoer). De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen en wordt ten laatste op 1 juni van het betreffende kalenderjaar ingediend.
 2. Het gemeentelijk kampvervoer is enkel mogelijk op werkdagen en dit van 7u30 tot 17u (vertrek en aankomst in Jabbeke). Door het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking tot aanvraag vervoer op zaterdag in uitzonderlijke omstandigheden worden toegestaan. Laden en lossen kan ’s avonds of op zaterdag, maar mag maximaal twee uur in beslag nemen. Per begonnen avonduur (vanaf 17u) of zaterdaguur wordt 50 euro per uur aangerekend. Voor het laden en lossen staat de aanvrager zelf in. De richtlijnen van de chauffeur zijn evenwel bindend.
 3. Voor het gemeentelijk kampvervoer wordt er per gereden kilometer een vergoeding aangerekend van 0.2 euro.
 4. Het gemeentelijk kampvervoer is enkel mogelijk binnen de landsgrenzen. Op zon‐ en feestdagen wordt geen vervoersopdracht of laden en lossen toegestaan.
 5. Het gemeentebestuur stelt kosteloos één vrachtwagen en één chauffeur per vervoersopdracht aan. Indien er een tweede vrachtwagen wordt aangevraagd en dit wordt toegestaan door het college van burgemeester en schepenen – gelet op de mogelijkheid tot inplanning bij de dienst Gemeentewerken - wordt hiervoor 250 euro aangerekend.
 6. De jeugd‐ of jongerenvereniging duidt op voorhand één persoon aan die met de vrachtwagen zal meereizen. De meerderjarige begeleid(st)er die meereist met de vrachtwagen is verzekerd tegen stoffelijke en lichamelijke schade.
 7. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of verlies van de goederen naar aanleiding van de vervoersopdracht die geschiedt op basis van dit reglement. Het te vervoeren materiaal en/of bagage is niet verzekerd.
 8. De jeugd‐ of jongerenvereniging moet de eventuele annulatie van de vervoersopdracht (heen‐ en/of terugreis) minimaal één werkweek op voorhand schriftelijk melden aan het college van burgemeester en schepenen.
 9. Alle eventuele extra formaliteiten en/of administratieve kosten zijn voor rekening van de aanvrager.
 10. Afwijkingen op de voorwaarden verbonden aan het kampvervoer worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

Art. 4. Aanvullende bepalingen.

 1. De gemeentelijke jeugddienst en de dienst Gemeentewerken zijn samen belast met de praktische uitvoering van dit reglement. Dit reglement is bindend voor alle jeugd‐ en jongerenverenigingen die op basis van dit reglement een beroep willen doen op de gemeentelijke dienstverlening betreffende het kampvervoer.
 2. Wie zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan na verslag van de jeugddienst en bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen, de mogelijkheid van de dienstverlening inzake het kampvervoer worden ontzegd. Elke nieuwe aanvraag kan door het college van burgemeester en schepenen worden geweigerd op grond van vastgestelde inbreuken tijdens voorgaande dienstverleningen.
 3. Ingeval van betwisting moet het jeugdwerkinitiatief binnen de veertien dagen schriftelijk bezwaar indienen per aangetekende zending bij het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen beslecht alle geschillen terzake, zonder mogelijkheid tot verhaal.
 4. Het college van burgemeester en schepenen kan in de geest van dit reglement beslissen over specifieke aanvragen van de jeugd‐ en jongerenverenigingen.