GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTWERKING/EXPERIMENTEEL JEUGDWERKArtikel 1

De subsidereglementering voor occassionele jeugd- en jongerenactiviteiten heeft tot doel om verenigingen of (een groepje van) individuele initiatiefnemers aan te zetten tot het inrichten van jeugdof jongerenactiviteiten. De activiteiten dienen vernieuwend en verbredend te zijn voor het vrijetijdsaanbod van de gemeente, met andere woorden een ‘buitengewone’ activiteit, specifiek voor jeugd en/of jongeren.

Artikel 2

De betoelaging beperkt zich tot de kredieten daartoe voorzien in de gemeentelijke begroting.

Artikel 3

De maximale betoelaging per aanvraag bedraagt 100 euro.

Artikel 4

De subsidie wordt voorbehouden voor een erkende jeugdwerkorganisatie, een bundeling van verschillende jeugdwerkorganisaties, een plaatselijke vereniging, een occassionele initiatiefnemer of een groep initiatiefnemers.

Artikel 5

Per erkende jeugdwerkorganisatie, een bundeling van verschillende jeugdwerkorganisaties, een plaatselijke vereniging, een occassionele initiatiefnemer of een groep initiatiefnemers kan er slechts één aanvraag per jaar voor subsidiëring in aanmerking komen. Op advies van de jeugdraad kan dit voor erkende jeugdwerkorganisaties worden uitgebreid tot één aanvraag per leeftijdsgroep.

Artikel 6

De initiatiefnemer moet minimaal twee maanden voor de aanvang van de activiteit een aanvraagdossier indienen bij het college van burgemeester en schepenen, in aanvulling van het advies van de jeugdraad. Is er in de tussenperiode geen vergadering van de jeugdraad voorzien, dan geldt het advies van de jeugdbeleidscoördinator als richtlijn. In het aanvraagdossier dienen minimaal volgende zaken worden opgenomen:

 • gegevens van de organisator (contactpersonen, adres en telefoon);
 • gegevens over de organisatie (tijdstip van de activiteit, locatie, doelgroep, deelnemersaantal);
 • begroting (overzicht van de te verwachten uitgaven en inkomsten);
 • rekeningnummer waarop de toelage kan worden overgemaakt.

Artikel 7

Om recht te hebben op en om in aanmerking te komen voor een aanvraag, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

 • éénmalige of occasionele organisatie;
 • een afgebakende sociaal-culturele activiteit;
 • voor jongeren tussen 6 en 25 jaar;
 • een openbaar karakter;
 • op het grondgebied van Jabbeke;
 • gericht op Jabbeekse jeugd en jongeren;
 • zonder winstoogmerk;
 • met een vernieuwend karakter;
 • beperkt in tijd (één dagdeel of avond);
 • met een specifieke doelstelling;
 • voldoende bekendheid geven aan het initiatief via de eigen en gemeentelijke kanalen;
 • in eigen promotie steeds vermelden 'met de steun van het gemeentebestuur Jabbeke’.

Artikel 8

Na de activiteit dient de organisator een rekening op te stellen met een overzicht van de reële en bewijsbare kosten (facturen, kasticketten, onkostennota's …). Indien de organisator verzuimt dit te doen of onvoldoende uitgaven kan bewijzen, dan heeft het schepencollege steeds het recht de toegestane toelage geheel of gedeeltelijk in te houden.