GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT KADERVORMING 

 HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1 

Binnen de perken van de kredieten voorzien in de begroting van de gemeente Jabbeke, kunnen jeugdwerkinitiatieven een subsidie voor kadervorming bekomen, volgens het besluit en de voorwaarden die hierna vastgelegd worden.

ARTIKEL 2

De toelagen worden verleend op advies van de gemeentelijke jeugdraad en na goedkeuring doorhet gemeentebestuur van Jabbeke.

 HOOFDSTUK II : VOORWAARDEN 

ARTIKEL 3

Voor de betoelaging komen alle jongeren in aanmerking die aangesloten zijn bij een plaatselijk jeugdwerkinitiatief, die in de gemeente werkzaam is, en er haar zetel heeft. Een betoelaging voor kadervorming wordt bijgevolg toegekend aan de jongeren die ofwel uit hoofde van hun verantwoordelijkheid bij een jeugdwerkinitiatief of met het oog op medewerking in een jeugdwerkinitiatief een specifi eke opleiding volgen bij een door de Vlaamse Gemeenschap landelijk erkende jeugddienst.

ARTIKEL 4

Jongeren die via hun jeugdwerkinitiatief een aanvraag indienen, aanvaarden alle eventuele controles van het gemeentebestuur Jabbeke. Het gemeentebestuur Jabbeke zal elk jaar, voor 30 juni, aan elk bij de jeugdraad aangesloten jeugdwerkinitiatief, de nodige formulieren bezorgen, die moeten dienen om de aanvraag tot betoelaging in te vullen.

HOOFDSTUK III : AANVULLENDE VOORWAARDEN / BEPALINGEN

ARTIKEL 5

  • Alle aanvragen tot betoelaging dienen uiterlijk op 30 september de jeugddienst te bereiken. De ingediende aanvraag dient getekend te worden voor ontvangst door de jeugddienst. De aanvraag tot betoelaging dient het volgende te omvatten:
  • Het ingevulde aanvraagformulier (één exemplaar per aanvraag)
  • Een kopie van het attest van de gevolgde cursus(sen), ondertekend door de cursusleid(st)er, met vermelding van de cursuskostprijs.
  • Het rekeningnummer van de aanvrager tot betoelaging.

ARTIKEL 6

De minimumduur van een cursus wordt bepaald op 4 uur.

ARTIKEL 7

De betoelaging voor kadervorming wordt als volgt berekend: Per 2,5 euro cursuskostprijs wordt 1 punt toegekend, waarop alle punten van de aanvragen tot betoelaging worden samengeteld. Indien het aantal punten kleiner is dan 450, dan betekent 1 punt 2,5 euro. Indien het aantal punten groter is dan 450, dan is 1 punt gelijk aan het voorziene krediet/aantal punten.

 HOOFDSTUK IV : SLOTBEPALINGEN 

De toelage wordt aan de aanvrager uitgekeerd door middel van overschrijving naar een bank- of postrekening in de loop van de maand november, na advies van de jeugdraad en na goedkeuring door het gemeentebestuur Jabbeke. Indien blijkt dat er onjuiste gegevens werden verstrekt, of indien de voorwaarden van dit besluit niet werden nageleefd, kan het gemeentebestuur Jabbeke op grond van dit besluit, de toegekende toelage geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken vereniging of aanvrager en deze van verdere betoelaging uitsluiten.