GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKINITIATIEVEN 

 HOOFDSTUK I : RELATIEBEPALENDE AFSPRAKEN TUSSEN JEUGDRAAD EN GEMEENTEBESTUUR 

 1. Het gemeentebestuur Jabbeke verbindt zich ertoe alle Jabbeekse jeugdwerkinitiatieven met maatchappelijke zetel te Jabbeke, die onder één of andere vorm gemeentelijke toelagen wensen te ontvangen, te activeren om zich aan te sluiten bij de gemeentelijke jeugdraad.
 2. De jeugdwerksubsidies zullen gezamenlijk op de eerstvolgende jeugdraad na het verstrijken van de indienperiode (15 september) worden berekend en geadviseerd. Hiertoe is de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van elke vereniging die een subsidiedossier heeft ingediend, vereist.
 3. De gemeentelijk jeugdraad brengt jaarlijks advies uit over de subsidieaanvragen, voorafgaand aan de voorlegging aan de subsidiecommissie.

 HOOFDSTUK II : ALGEMENE BEPALINGEN 

 1. Binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten in de begroting van de gemeente Jabbeke, kunnen subsidies verleend worden aan de Jabbeekse jeugdwerkinitiatieven, volgens de artikels die hierna worden beschreven.
 1. Voor subsidiëring op grond van dit besluit, komen in aanmerking, alle Jabbeekse jeugdwerkinitiatieven die door de jeugdraad erkend zijn als lid, met uitzondering van politieke jongerenbewegingen.
 1. Een jeugdwerkinitiatief, opgericht in de schoot van een reeds bestaand jeugdwerkinitiatief, wordt beschouwd als deel uitmakende van deze laatste en kan niet afzonderlijk gesubsidieerd worden.
 1. Een jeugdwerkinitiatief, aangesloten bij en erkend door de jeugdraad, kan onder geen beding subsidies ontvangen via een andere gemeentelijke adviesraad.

 HOOFDSTUK III : DE AANVRAAG TOT BETOELAGING / SUBSIDIEDOSSIER 

 1. De bij de jeugdraad aangesloten verenigingen kunnen op de gemeentelijke website de nodige documenten vinden voor het opmaken van het subsidiedossier (vrije tijd > jeugd > aanvragen & subsidies > aanvraagformulieren & - modaliteiten > aanvraagformulier toekenning jeugdwerksubsidies en aanvraagformulier jeugdwerksubsidies.
 1. Het indienen van een volledig jeugdwerksubsidiedossier (zie artikel 10)  is noodzakelijk om voor de betoelaging in aanmerking te komen. Bij het niet indienen van een gedetailleerd jaarverslag, wordt de vraag tot betoelaging niet behandeld en wordt er geen subsidie toegekend.
 1. De aanvraag tot betoelaging en het subsidiedossier dient uiterlijk op 15 september van hetzelfde jaar bezorgd te worden op de jeugddienst. De ingediende aanvraag dient te worden afgetekend voor ontvangst of per kerende elektronische post voor ontvangst worden bevestigd. De aanvraag tot betoelaging en het subsidiedossier dienen een aantal vooraf omschreven elementen te bevatten om in aanmerking te komen voor behandeling:
 • De samenstelling van het leidingkader, met aanduiding van de hoofdleid(st)er(s). Een aangifte van leid(st)ers die een vorming hebben genoten of hieraan zijn gelijkgesteld (na drie jaar relevante ervaring te hebben opgedaan in een jeugdwerkinitiatief als leid(st) er) dienen dit te staven met een attest of in het geval van gelijkstelling met een ondertekende verklaring.
 • Een lijst van het aantal aangesloten leden.
 • Een gedetailleerd overzicht van de activiteitenkalender.
 • Alle bewijsstukken nodig om de gegevens voor het puntenstelsel te staven.
 1. Subsidiedossiers die tegen de deadline van 15 september niet werden ingediend, komen voor het betreffende werkingsjaar niet in aanmerking voor subsidiëring.

 HOOFDSTUK IV : VERDELING VAN DE SUBSIDIES / GEHANTEERDE PUNTENSYSTEEM 

 1. Een basistoelage van 10% van het globaal subsidiebedrag wordt weerhouden voor verdeling onder elk jeugdwerkinitiatief dat voldoet aan de gestelde subsidievoorwaarden, erkend en aangesloten bij de jeugdraad.
 1. De jeugdwerkinitiatieven worden vervolgens betoelaagd aan de hand van een puntensysteem, waarbij diverse criteria worden gehanteerd.

LEIDINGSKADER

 • Voor een leid(st)er met attest (animator, hoofdanimator of instructeur) - 20 punten
 • Voor een leid(st)er zonder attest (ook gelijkgestelden) - 5 punten
 • Volwassen begeleiding - 20 punten
 • Aanvullende vorming met attest (in functie van de werking) - 5 punten

LEDEN

 • Per aangesloten lid van het betreffende werkingsjaar - 5 punten

ACTIVITEITENKALENDER

 • Per halve dag of avondactiviteit (min. 3 uur) - 5 punten     
 • Per lessenreeks (min. 1 uur) - 5 punten
 • Per volledige dagactiviteit (min. 6 uur) - 10 punten
 • Per optreden of buitengewone activiteit met open karakter (min. 1 uur) (enkel JMA en Jong St-Cecilia) - 10 punten

Het puntenaantal voor activiteiten wordt geplafonneerd op maximaal 1000 punten.

VORMING

 • Per deelname aan vorming voor jeugdwerkers gedurende het betreffende werkingsjaar, gestaafd door een deelnameattest - 20 punten           

TIJDSCHRIFT / JEUGDWERKINITIATIEVENBERICHTGEVING

 • Voor een e-zine (min. 5 pagina’s), dat minstens drie maal per Jaar verschijnt en aan alle leden elektronisch wordt bezorgd, gestaafd door de verschillende uitgegeven edities - 20 punten

WEBSITE

 • Voor de opmaak en het onderhoud van een website over de eigen vereniging (de website moet maandelijks geupdatet worden, er moet een voorstelling van de vereniging instaan, praktische informatie m.b.t. de locatie en de uren van bijeenkomst of activiteit, contactgegevens van het jeugdwerkinitiatief en het maandprogramma van de vereniging). Enkel een facebookpagina voldoet niet - 20 punten

KAMPEN / WEEKENDS

 • Voor een kamp of weekend met minder dan vier overnachtingen (met een minimum van 2 overnachtingen) - 50 punten
 • Voor een kamp met meer dan 4 overnachtingen met het gebruik van gemeentelijk kampvervoer - 50 punten          
 • Voor een kamp met meer dan 4 overnachtingen zonder het gebruik van gemeentelijk kampvervoer - 100 punten                    

SELECTIEF AFVAL INZAMELEN EN SORTEREN

 • Het gebruik van gemeentelijke huisvuilzakken - 5 punten
 • Het gebruik van gemeentelijke PMD-zakken - 5 punten
 • Het sorteren van papier en karton - 5 punten
 • Het organiseren van een bewustmakingsactiviteit rond milieu - 20 punten

NUTSVOORZIENINGEN

 • Indien het totaalbedrag van de ten kosten genomen nutsvoorzieningen voor het gebouw gelijk blijft aan het voorgaande werkingsjaar of vermindert of indien er significante inspanningen ten aanzien van rationeel energiegebruik en duurzaamheid kunnen worden vastgesteld - 10 punten
 • Het organiseren van een bewustmakingsactiviteit rond rationeel energiegebruik en duurzaamheid - 20 punten

ORDE EN NETHEID

 • Orde en netheid in de lokalen - 10 punten
 • Orde en netheid buiten de lokalen - 10 punten

JEUGDRAAD

 • Aanwezigheid op de jeugdraad (per bijeenkomst) - 10 punten
 • Engagement/medewerking aan jeugdraadactiviteiten - 20 punten

 HOOFDSTUK V : UITBETALING VAN DE SUBSIDIES/TERUGVORDERING/INHOUDING 

 1. De subsidies worden in de loop van de maand december, na voorlegging aan de subsidiecommissie, uitbetaald aan de jeugdwerkinitiatieven via een overschrijving op bankrekening.
 1. Indien blijkt dat er onjuiste informatie werd verstrekt, of indien de voorwaarden van dit besluit niet zijn nageleefd, kan het gemeentebestuur Jabbeke op grond van deze regeling toegekende subsidie, geheel of gedeeltelijk van het betrokken jeugdwerkinitiatief terugvorderen, en deze van verdere subsidiëring uitsluiten.

 HOOFDSTUK VI : SLOTBEPALINGEN 

 1. Het subsidiereglement wordt jaarlijks geëvalueerd in de startvergadering van de jeugdraad.