GEMEENTELIJKE SUBSIDIE EN TOELAGE AAN INWONERSDe toelagen dienen aangevraagd te worden vóór het einde van het kalenderjaar. De toelagen worden niet toegekend met terugwerkende kracht. De gemeentelijke zorgpremies zijn onderling niet cumuleerbaar en zijn evenmin cumuleerbaar met de toelagen voor mindervalide kinderen en volwassenen. Enkel de hoogste toelage wordt toegekend. Behoudens anders hierna vermeld, gebeurt de uitbetaling tegen eind april van het volgende jaar.

 1. TOELAGE BIJ EEN FEESTELIJKE GEBEURTENIS 

Voor wie?

 • Bij huwelijksjubileum

De toelage

 • Bij huwelijksjubileum: bij de viering van minstens 50 jaar huwelijk een geschenkcheque van 50 euro De uitbetaling gebeurt naar aanleiding van de gebeurtenis.

 2. TOELAGE VOOR GROTE GEZINNEN 

Voor wie?

Voor gezinnen die op 1 januari in Jabbeke gedomicilieerd zijn en op die datum minstens 3 kinderen ten laste hebben. Mindervalide kinderen worden als 2 personen ten laste gerekend.

De toelage

De toelage bedraagt 15 euro per gezin, verhoogt met 6 euro per kind ten laste. De toelage wordt toegekend via een cheque op naam van een te kiezen handelszaak in Jabbeke. Deze toelage kan samen met andere sociale toelagen worden toegekend.

Hoe aanvragen?

Via het aanvraagformulier.

 3. TOELAGE VOOR MINDERVALIDE KINDEREN 

Voor wie?

Aan de moeder, de vader of diegene die het hoederecht heeft over een niet-werkend kind met een handicap van minstens 66%, wordt jaarlijks een toelage toegekend. De toelage wordt toegekend tot de leeftijd van 21 jaar., op basis van de toestand van 1 januari. De toelage wordt ook toegekend in geval van opvoeding in een pleeg- of gastgezin, bij een voogd of een ander familielid.

De toelage

 • de toelage bedraagt 300 euro voor mindervalide kinderen die heel het jaar thuis verzorgd en opgevoed worden en geen school kunnen lopen
 • de toelage bedraagt 250 euro voor mindervalide kinderen die schoolgaande zijn, maar elke dag naar huis komen
 • de toelage bedraagt 200 euro voor mindervalide kinderen die enkel tijdens weekends en/of verlofperiodes thuis worden verzorgd en opgevoed

Hoe aanvragen?

Met het aanvraagformulier en de volgende documenten:

 • een attest van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid met betrekking tot de invaliditeit, eventueel aangevuld met een beslissing van de vrederechter in verband met de pleegvoogdij
 • een schoolgetuigschrift waaruit blijkt dat het kind, hetzij dagelijks naar huis gaat, hetzij tijdens het weekend en/of verlofperiodes thuis verblijft

 3.bis TOELAGE VOOR VAKANTIEKAMPEN VAN MINDERVALIDE KINDEREN 

Voor wie?

Voor het kind met een invaliditeit van minstens 66% dat deelneemt aan een vakantiekamp van minstens 7 dagen, erkend door een nationaal werk voor kinderwelzijn. De toelage De toelage bedraagt 25 euro per aanvraag. Deze toelage is cumuleerbaar met andere gemeentelijke sociale toelagen.

Hoe aanvragen?

Het bewijs leveren van invaliditeit en een attest voorleggen van deelname aan het vakantiekamp.

 4. TOELAGE VOOR MINDERVALIDE VOLWASSENEN 

Voor wie?

Er wordt een toelage toegekend aan mindervalide volwassenen die op 1 januari een invaliditeit hebben van minstens 66% (of 9 punten), op dezelfde datum hun domicilie in de gemeente hebben en niet genieten van de toelage voor mindervalide kinderen of van een zorgpremie. De toelage De toelage bedraagt 45 euro per mindervalide.

Hoe aanvragen?

Met het aanvraagformulier en een attest voorleggen van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid waar.

 5.AANVULLENDE TOELAGEVOOR MANTEL- ENTHUISZORG 

Voor wie?

Voor diegenen die in het kader van de Vlaamse zorgverzekering genieten van een premie voor mantel- en thuiszorg en die geheel of gedeeltelijk thuis verzorgd worden en gedomicilieerd zijn in Jabbeke en die daarenboven voldoen aan de inkomensvoorwaarden om te genieten van de verhoogde tegemoetkomingen in het kader van de verzekering geneeskundige verzorging. Deze inkomensgrens werd voor W.I.G.W.’s en overige rechthebbenden per 1 juli 2019 bepaald op een jaarbedrag van 19.566.25 euro, vermeerderd met 3.622,24 euro per persoon ten laste. Op datum van aanvraag houden wij rekening met alle inkomsten van alle gezinsleden op hetzelfde domicilieadres. Elke wijziging van inkomsten of gezinssamenstelling kan een herziening mogelijk maken.

De toelage

De toelage betreft een aanvullende gemeentelijke premie van 15 euro per maand bovenop de premie ontvangen in het kader van de Vlaamse zorgverzekering. De uitbetaling gebeurt per kalenderjaar en pro rata van de ontvangen subsidie. Hoe aanvragen? Met het aanvraagformulier, het bewijs dat men de premie geniet van de Vlaamse Zorgverzekering en het voorleggen van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van alle gezinsleden op hetzelfde domicilie.

 6.TOELAGEVOOR DE THUISVERZORGER 

Voor wie?

Voor inwoners die een mindervalide verzorgen. Om als begunstigde in aanmerking te komen, dient de door de aanvrager verzorgde persoon te voldoen aan één van de volgende criteria:

 • 65 jaar zijn, inwonen en gedomicilieerd zijn bij kinderen, kleinkinderen of familieleden in de 2de graad en zijn erkend in minstens categorie 3 van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • 65 jaar zijn, inwonen en gedomicilieerd zijn bij de echtgenoot of levensgezel en erkend zijn in categorie 3 van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • minstens 21 jaar oud zijn, bij ouders, kinderen, kleinkinderen of familieleden in de 2de graad inwonen en gedomicilieerd zijn, en erkend zijn in minstens categorie 3 van de integratietegemoetkoming of minstens categorie 3 van de reglementering voor ‘hulp aan derden’
 • minstens 21 jaar zijn, inwonen en gedomicilieerd zijn bij de echtgenoot of levensgezel en erkend zijn in minstens categorie 3 van de integratietegemoetkoming of minstens categorie 3 van de reglementering voor ‘hulp aan derden’

Bijkomende voorwaarden:

 • voor diegenen die onder (a) en © mag het belastbaar inkomen van de verzorgde persoon anderhal- ve keer het leefloon van een alleenstaande, verhoogd met 750 euro per persoon ten laste, niet overschrijden
 • voor diegenen bedoeld onder (b) en (d) wordt het belastbaar inkomen van beide echtgenoten of samenwonende levensgezellen samengeteld en gedeeld door twee - dit bedrag mag anderhalve keer het leefloon van een alleenstaande, verhoogd met 750 euro per persoon ten laste, niet overschrijden
 • voor diegenen bedoeld onder (a) t.e.m. (d) wordt de toelage slechts toegekend indien de verzorgde persoon de erkenning van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid kan voorleggen

De toelage

Het bedrag van de toelage bedraagt 25 euro per maand per verzorgde persoon.De betaling gebeurt automatisch per kwartaal. De uitbetaling van deze premie gebeurt niet bij hospitalisatie of opname in een tehuis voor langer dan 1 maand. Jaarlijks wordt de toestand van de verzorgde persoon herzien. Ingeval van gewijzigde toestand wordt de toelage uitbetaald tot de laatste volledige maand dat aan de voorwaarden voldaan werd.

Hoe aanvragen?

Via het aanvraagformulier. De aanvrager moet het bewijs leveren dat de betrokken persoon aan de gestelde voorwaarden voldoet. Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht bijkomende inlichtingen in te winnen. Het kan ondermeer vragen naar het aanslagbiljet, een sociaal onderzoek laten instellen door de sociaal assistent van het OCMW en nagaan of betrokkenen effectief onder hetzelfde dak wonen.

 7. TOELAGE VOOR MENSEN MET EEN MEDISCHE PROBLEMATIEK  

Voor wie? 

 • Personen met hun domicilie in Jabbeke, thuiswonend (niet in een rusthuis,  verzorgingsinstelling of gemeenschap samen leven)  
 • Vanaf de leeŌijd van 5 jaar  
 • Personen die lijden aan chronische incontinentie 
 • Nierpatiënten die thuis gedialyseerd worden  
 • Stomapatiënten 

Bewijsstukken

 • Voor diegenen die onder 'personen die lijden onder chronische incontinentie' vallen dienen een attest van de mutualiteit ‘ontvangst  incontinentieforfait’ worden toegevoegd aan de aanvraag.  
 • Voor diegenen bedoeld onder 'nierpatiënten die thuis gedialyseerd worden' en 'stomapatiënten' dient een attest van de behandelende specialist  worden toegevoegd aan de aanvraag. 
 • Voor personen met thuisnierdialyse en personen met een stoma kan een medisch attest dat kan  ingevuld worden door de behandelende specialist opgevraagd worden in het Sociaal Huis. 

De toelage  5 rollen van 30 liter huisvuilzakken per jaar. Bij toekenning van de toelage wordt aan de begunstigde een bon bezorgd waarmee de rollen afgehaald kunnen worden in het gemeentehuis van Jabbeke. 

Hoe aanvragen?

Het ondertekende aanvraagformulier + de gevraagde bewijsstukken indienen bij Sociaal Huis  Jabbeke, T.a.v. Mieke Roose, Caverstraat 16, 8490 Jabbeke