31746 - publicatiedatum 01/02/2023 - GEMEENTERAAD - BESLISSINGEN 30 JANUARI 2023

Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 30 januari 2023


Aanwezig:
Voorzitter: Dhaese Annemieke
Burgemeester: Casteleyn Frank
Schepenen: Deprée Geert, Coudeville Claudia, Bourgois Chris, Vandenberghe Wim, Storme Paul
Raadsleden: Vanhessche Daniël, Acke Joël, Pollet Jan, Madoc Reinhart, Vermaut Han, Hendrickx Nadia, Hallemeersch Peter-Jan, Vandermeersch Carine, Vandenbroucke Ilse, Berton Piet, Coudyzer Werner, Fourier Olivier, Loyson Siska
(wnd) Algemeen directeur: Goele Brouckaert
Afwezig of verontschuldigd: Afwezig of verontschuldigd: Bogaert Hendrik, Orbie Geert, Vanden Broucke Marleen


 1. Goedkeuring verslag vorige zittingen
  Goedkeuring voor het verslag van de zitting van 19 december 2022.


 2. Bestuur - schepencollege - rangorde schepenen - herneming – kennisgeving
  Herneming rangorde na verderzetting mandaat schepen.


 3. Intergemeentelijke samenwerking - Vloethemveld – aanstellen vertegenwoordigers in het beheerscomité van de interlokale vereniging Vloethemveld – herneming
  Hervaststelling van een gemeentelijk vertegenwoordiger voor de stuurgroep van de intergemeentelijke samenwerking Vloethemveld.


 4. Reglementen - gemeentewerken - samenwerkingsovereenkomst: 'Groenadoptie in je buurt' – ontwerp
  In het kader van een natuur- en milieuvriendelijke gemeente wordt goedkeuring gevraagd voor de samenwerkingsovereenkomst ‘Groenadoptie in je buurt’


 5. Leefmilieu - lokaal klimaatbeleid - duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 – ontwerp
  Goedkeuring voor het duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 voor de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen.


 6. Leefmilieu - lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP): eerste inhoudelijke rapportage
  Kennisname van de rapportering 2022 in verband met het Lokaal Energie- en Klimaatpact.


 7. Patrimonium - Aartrijksesteenweg - Vloethemveld - realisatie onthaalpoort Os en Ezel - ontwerp inrichting
  Goedkeuring aan het ontwerp voor de aanleg van het onthaalpunt Vloethemveld voor het geraamde bedrag van 234.915,99 euro exclusief BTW – gunning via openbare procedure.


 8. (Geheime zitting) Personeel - selectieprocedure algemeen directeur – eindverslag


 9. Toegevoegd agendapunt - raadslid Peter-Jan Hallemeersch - mobiliteit – Kapellestraat – VBS de klimtoren – advies verkeerscommissie schoolstraat


 10. Toegevoegd agendapunt - raadslid Peter-Jan Hallemeersch - interne zaken – opvolging mandaat van een raadslid


 11. Toegevoegd agendapunt - raadslid Nadia Hendrickx - Wonen in eigen streek


 12. De besluiten zijn ter inzage van 1 februari 2023 tot 27 februari 2023 in het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - dienst secretarie, iedere werkdag tijdens de kantooruren.

(laatst gewijzigd:1/02/2023)