31597 - 19/11/2022 - Besluit van de burgemeester - site Civiele Bescherming - Parkweg 1 Jabbeke - verbod om noodopvangplaatsen te organiseren
De burgemeester,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 133 en 135 §2.

Overwegende dat de gemeente middels mondelinge telefonische mededeling van het kabinet van staatssecretaris van Asiel en Migratie, adjunct van de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Nicole de Moor (hierna: de bevoegde staatsecretaris) aan de burgemeester op woensdag 26 oktober 2022 in kennis werd gesteld van een voornemen tot organisatie van een open opvangcentrum op de voormalige site van de Civiele Bescherming (Parkweg 1 te 8490 Jabbeke, voormalig adres Stationsstraat 61 te 8490 Jabbeke).

Overwegende dat de burgemeester en ook de gemeente hier geen eerdere kennis van hadden.

Overwegende dat namens de gemeente onverwijld een afschrift van de daadwerkelijke beslissing die zou genomen zijn werd gevraagd, maar dat kopie van deze beslissing tot op vandaag nog steeds niet bekomen werd.

Overwegende dat het de taak van de gemeenten is om ervoor te zorgen dat de inwoners genieten van de voordelen van een goede politie, in het bijzonder netheid, gezondheid, veiligheid en rust in de straten, plaatsen en openbare gebouwen.

Overwegende dat naar aanleiding van dit voornemen en het uitblijven van enige daadwerkelijke beslissing die kenbaar werd gemaakt aan de gemeente, namens de gemeente op zaterdag 29 oktober 2022 de bevoegde staatssecretaris werd aangeschreven met de mededeling dat de betrokken kazerne en loodsen niet geschikt zijn of schikkend kunnen worden gemaakt voor de opvang van mensen met kinderen, zelfs voor een in de tijd beperkte periode. In het bijzonder werd op omstandige wijze gewezen op de sterke vermoedens van PFAS-bodemverontreiniging op de site. In voornoemde brief werd de inhoud meegedeeld van de brief van 19 juni 2021 van het Agentschap Zorg en Gezondheid, waarbij de burgemeester werd gewezen op de ‘no regret’ maatregelen in het kader van een sterk vermoeden van PFAS-bodemverontreiniging op het terrein ten gevolge van brandweeroefenterreinen en zware industriële branden waar gebruik gemaakt werd van PFAS-houdende blusschuimen. In deze brief van 19 juni 2021 werd de burgemeester zelf ook zijn verantwoordelijkheden in de zin van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet in herinnering gebracht. Voorts werd ook de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing in functie van een vermoeden van PFAS-bodemverontreiniging op de terreinen van de (vroegere) kazernes van de civiele bescherming van 1 juli 2021 gevoegd. In deze brief werd melding gemaakt van het feit dat bij blusoefeningen van de eenheden van de Civiele Bescherming op hun terreinen fluorhoudend schuim werd gebruikt. Uit de brief met bijlagen blijkt onder meer dat op de site van Jabbeke, Parkweg 1 en kadastraal bekend als 1ste afdeling, sectie A, perceel 1060I2, er inderdaad dergelijk schuim werd aangewend en dat, alhoewel deze oefeningen weliswaar al een aantal jaar niet meer worden georganiseerd, er toch sprake is van ‘tankreiniging om de 6 maanden waardoor het schuim in de eenheid wordt verspreid’. De minister raadde hierbij de burgemeester, mede met het oog op de volksgezondheid, aan ‘om rond deze terreinen de richtlijnen te volgen zoals deze door het agentschap Zorg en Gezondheid ook bezorgd zijn aan de steden en gemeenten. Deze ‘no regret’ - maatregelen vindt u in [sic] terug via onderstaande link. Deze maatregelen gaan uit van het voorzorgsprincipe en worden voorgesteld in afwachting van verdere richtlijnen en van meer gegevens vanuit Vlaanderen over deze terreinen.’.

Overwegende dat de bewoners van de panden binnen een straal van 100 m van de site van de Civiele Bescherming op 7 juli 2021 aangeschreven werden namens de gemeente Jabbeke, waarbij zij werden gewezen op de voorgenomen en noodzakelijke onderzoeken naar aanwezigheid van PFAS. Deze werd ook online gecommuniceerd op 9 juli 2021 (https://www.jabbeke.be/Details.aspx?detail=30598).

Overwegende dat deze situatie op vandaag nog niet gewijzigd is en het vermoede gevaar dus nog (steeds) niet geweken is en de integrale site van de Civiele Veiligheid en de zone van 100-m errond nog steeds op de Databank Ondergrond Vlaanderen staan aangeduid met code geel, te weten: ‘locaties met een lopend of gepland onderzoek waar tijdelijke no regretmaatregelen uit voorzorg gelden in afwachting van verdere resultaten’.

Overwegende dat de gemeente daarenboven geen weet heeft van plannen waaruit blijkt dat OVAM eerstdaags of in ieder geval in de komende periode een verkennend bodemonderzoek zal laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op deze site. Op vandaag spreken we voor de site dus nog steeds over een onverkort risico op de aanwezigheid van PFAS op de gronden van de kazerne van de Civiele Veiligheid.

Overwegende dat de opname van PFAS door de mens gevaarlijk is. Dat de opname hiervan vooral gebeurt door voedsel, het drinken van verontreinigd grondwater maar ook door stofingestie waaronder bijvoorbeeld bij kinderen die in de aarde spelen en dan met hun vuile handen in de mond zitten. Wetenschappelijke studies hebben PFAS in verband gebracht met meerdere gezondheidseffecten. Een verminderde reactie van het afweersysteem op vaccinaties bij kinderen wordt momenteel beschouwd als het meest kritische effect. Daarnaast worden ook andere effecten gerapporteerd, zoals het verstoren van de hormonenbalans van het lichaam, verhoogde cholesterolgehalten, verstoren van de leverwerking, vermindering van geboortegewicht, verminderen van de kans om zwanger te worden, verhoogd risico op hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap en pre-eclampsie (in de volksmond ‘zwangerschapsvergiftiging’), invloed op groei, leercapaciteit en gedrag van kinderen en het verhogen van het kankerrisico. Verschillende studies hebben aangetoond dat ongeboren baby’s in de baarmoeder en kinderen gevoelig zijn aan de gezondheidseffecten van PFAS.

Overwegende dat het dus belangrijk is om de blootstelling van de bevolking aan PFAS te verminderen. Naast brongerichte maatregelen en regelgeving is het in dit kader ook belangrijk om de concentraties aan PFAS in verschillende milieucompartimenten en de blootstellingswegen naar het menselijk lichaam zo goed mogelijk in kaart te brengen om efficiënte en gerichte bijkomende beleidsmaatregelen te kunnen opstellen die een daling van de blootstelling kunnen bevorderen. Ter zake speelt de toepassing van het voorzorgsprincipe.

Dat uit deze brieven van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing met de vaststelling van zeer verregaande vermoedens van PFAS-verontreiniging dan ook blijkt dat het vooralsnog niet aangewezen is om binnen korte termijn en zonder oplossing voor de PFAS-verontreiniging personen op de site te laten verblijven. Te meer nu de opvang erin zou bestaan dat er een beperkte inrichting van de gebouwen zou gebeuren, met bijvoorbeeld veldbedden.

Overwegende dat uit het voornemen om op deze locatie in een noodopvang te voorzien blijkt dat er bewust kwetsbare personen, bestaande uit gezinnen met kinderen, op deze locatie zullen worden ondergebracht, in de volle wetenschap dat er op de site daadwerkelijk PFAS wordt vermoed en weldra effectief zal worden waargenomen. Dat de aanwezigheid een met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid betreft en dat in wezen enkel nog de hoegrootheid en de ernst ervan in kaart moet worden gebracht.

Overwegende dat er daarenboven aan moet worden herinnerd dat de site van de Civiele Veiligheid te Jabbeke nooit bedoeld was voor de huisvesting en opvang van een 500-tal mensen, met inbegrip van kinderen. De site bestaat uit 4 gebouwen waarvan slechts 1 beschikt over 20 slaaplokalen en 3 sanitaire ruimtes. De overige gebouwen betreffen louter loodsen met doorgaans werkplaatsen met sectionaalpoorten, een aantal burelen, een gebeurlijke vergaderzaal en een kantine. Het vierde gebouw beschikt niet over centrale verwarming of luchtverwarming. De site heeft dan ook geen adequate sanitaire voorzieningen, zodat er derhalve containers dienen te worden geplaatst om alle sanitaire infrastructuren (douches en toiletten) te huisvesten waarbij de bewoners verplicht worden om telkens het gebouw te verlaten om naar deze voorzieningen te gaan. Gelet ook op aankomende winterperiode is zulks verre van ideaal.

Overwegende dat de site geen sanitaire voorzieningen heeft die plaats bieden aan 500 mensen en de infrastructuur van de site de hygiëne van de bewoners geheel niet waarborgt.

Gezien uit het overleg met de betrokken actoren op 18 november 2022 is gebleken dat de site wordt ingericht voor tijdelijk verblijf van een aantal weken maar dat niet in het minst kan gegarandeerd worden dat de verblijfsperiode van de kwetsbare personen kan oplopen tot 6 maanden.

Overwegende dat hygiënische omstandigheden, vooral wanneer mensen in gemeenschap leven, van het grootste belang zijn; anders kunnen ziekten zich sneller ontwikkelen of verspreiden, te meer gelet op de aanwezigheid van PFAS, met alle gevolgen van dien.

Overwegende dus dat de veiligheid van de bewoners en personeelsleden vooralsnog niet kan worden gewaarborgd. Dat zulks nochtans onontbeerlijk is.

Overwegende dat concreet de bevoegde staatssecretaris dan ook werd gevraagd om standpunt in te nemen en om de beslissing inzake het voornemen tot het organiseren van een noodopvang op de locatie te Jabbeke formeel te heroverwegen, waarbij de bevoegde overheden gewezen werden op de huidige staat van de gebouwen en de meer dan aannemelijke aanwezigheid van een PFAS-bodemverontreiniging op de betrokken site.

Overwegende dat op vrijdag 4 november 2022 een overleg werd ingepland tussen de burgemeester, schepen Claudia Coudeville, de algemeen directeur en de bevoegde staatssecretaris en dat hieruit is gebleken dat de geplande opvang bedoeld is voor humanitaire noodopvang als gevolg van de huidige crisissituatie. Het voorgenomen crisisopvangcentrum zou zich beperken tot ‘bed, brood en bad’. Er zou slechts een beperkte inrichting van de gebouwen gebeuren, ‘bijvoorbeeld met veldbedden’ en er zou voorrang gegeven worden aan gezinnen met kinderen. Wel zou er nog geen beslissing genomen zijn of de gebouwen effectief voldoen aan alle technische aspecten en veiligheidsnormen om deze effectief als noodopvang in te richten. Het zou wel de bedoeling zijn dat zowel in de voormalige kazerne als in de loodsen personen zouden worden opgevangen.

Overwegende dat op 4 november 2022 de algemeen directeur de bevestiging van (…) van het kabinet van het bevoegde staatssecretaris mocht ontvangen dat de PFAS-problematiek verder zou worden opgevolgd en dat deze ook niet wordt betwist.

Overwegende dat met een brief van 5 november 2022 van de bevoegde staatssecretaris (ontvangen op 7 november 2022) de burgemeester werd gewezen op het feit dat op 21 oktober 2022 de realisatie van een noodopvangcapaciteit op de site werd voorgelegd aan de kern van de regering, die de opstart hiervan valideerde. Hierbij werd de beslissing genomen dat in Jabbeke tot 500 plaatsen gecreëerd moeten worden die verschillende maanden beschikbaar moeten zijn en waar de verblijfsduur van personen in deze structuur zoveel als mogelijk beperkt moet worden.

Overwegende dat op 10 november 2022 door (…) van het kabinet van de bevoegde staatssecretaris gecommuniceerd werd dat de ministerraad zich op diezelfde dag (opnieuw?) heeft gebogen over de verdere uitvoer van de beslissing, maar dat niet werd gestipuleerd wat het resultaat hiervan juist was. Dat hierop vanuit de gemeente door de algemeen directeur onmiddellijk contact werd opgenomen met de vraag wat de stand van zaken was inzake de PFAS-problematiek. Dat hier evenwel voor 17 november 2022 geen antwoord op is gekomen.

Overwegende dat uit de nieuwsberichten van de website https://news.belgium.be/nl/ministerraad-van-10-november-2022 het volgende blijkt (geraadpleegd op 19 november 2022):
‘De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor akkoord met de opstart van twee noodopvangcentra voor asielzoekers. Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) coördineert de zoektocht naar en het oprichten van bijkomende noodopvangplaatsen voor asielzoekers. Concreet werden twee sites voorgesteld in Jabbeke en Glons. Om de coördinerende opdracht te kunnen uitvoeren, wordt het NCCN versterkt met 10 personen uit de pool van ambtenaren uit de ‘Special Federal Forces’ die Fedasil aantrekt. De ministerraad gaat naar aanleiding van de huidige opvangcrisis ook akkoord met het tijdelijk inzetten van meer interimarbeid bij Fedasil.’

Overwegende dat hiermee volstrekt afbreuk wordt gedaan aan de hoger vermelde PFAS-problematiek en de gevaren voor de volksgezondheid die dit met zich zal meebrengen voor de op de site ondergebrachte asielzoekers. Dat ondanks het voornemen om de PFAS-problematiek op te volgen en de verzuchtingen omtrent de gebrekkige staat van de gebouwen, de ministerraad deze problematiek terzijde schuift en alsnog nastreeft om vanaf ten vroegste 2 weken vanaf 4 november 2022 de noodopvang te organiseren.

Overwegende dat ik nog steeds geen uitsluitsel heb inzake de impact van de PFAS-problematiek op de geplande 500 kwetsbare personen waaronder prioritair gezinnen met kinderen, ik het voornemen heb met het oog op de risico's voor de openbare veiligheid en de volksgezondheid om het verbod uit te vaardigen om noodopvangplaatsen te organiseren op de voormalige site van de Civiele Bescherming (Parkweg 1 te Jabbeke) tot wanneer er duidelijkheid is omtrent de impact van PFAS-problematiek, deze ter plaatse is weggewerkt en de gezondheid van de betrokken personen, gezinnen met kinderen en niet-begeleide minderjarigen op een afdoende wijze in het licht van deze problematiek kan worden gegarandeerd.

Overwegende dat ik mij terdege bewust ben van het feit dat de druk op het opvangnetwerk hoog is, maar meen dat deze kwetsbare personen echter onder fatsoenlijke omstandigheden moeten worden opgevangen, waarbij de openbare veiligheid en gezondheid worden gewaarborgd, hetgeen in dit stadium niet het geval is.

Overwegende dat er mijn ambt ten andere geen gebrek aan zorgvuldigheid kan worden verweten, laat staan getalm, nu ik onmiddellijk het nodige heb gedaan om de bevoegde staatssecretaris die hieromtrent communiceerde op de hoogte te brengen van de problematiek en op een zorgvuldige wijze een heroverweging van het voornemen heb benaarstigd.

Overwegende dat in de huidige omstandigheden het voorstel van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van de ministerraad niet wijzigt, de ministerraad hiermee zijn akkoord heeft verleend en het een kwestie is van een aantal dagen, hooguit een beperkt aantal weken, dat er een groot aantal personen waaronder gezinnen met kinderen en niet-begeleide minderjarigen zullen worden gehuisvest op de kwestieuze site, zonder enige garantie te kunnen geven omtrent de openbare volksgezondheid en veiligheid, er sprake is van hoogdringendheid.

Overwegende dat in overeenstemming met het principe "audi alteram partem", de geadresseerden van dit politiebevel bij brief van 14 november 2022 werden uitgenodigd voor een hoorzitting in het kader van de blijvende onduidelijkheid en de uitblijvende garanties inzake de mogelijke risico's voor de openbare veiligheid en de volksgezondheid en in het kader van het mogelijks uitvaardigen van een voorgenomen verbod om noodopvangplaatsen te organiseren tot wanneer er duidelijkheid is omtrent de impact van PFAS-problematiek, deze ter plaatse is weggewerkt en de gezondheid van de betrokken personen, gezinnen met kinderen en niet-begeleide minderjarigen op een afdoende wijze in het licht van deze problematiek kan worden gegarandeerd, zulks voor minstens 3 maanden.

Overwegende dat ik heb aangegeven dat als mij binnen de genoemde termijn uitdrukkelijk zou worden bevestigd dat er geen plaatsen zouden worden geopend totdat de PFAS-problematiek verholpen zou zijn, ik zou afzien van de goedkeuring van een besluit.

Overwegende dat ik heb aangegeven dat ik, bij gebrek aan bevestiging in die zin en onder voorbehoud van hetgeen uit de opmerkingen die zouden worden bezorgd tegen vrijdag 18 november 2022 omstreeks 17u30, niet langer zal wachten gezien de aangekondigde wens om de opvang met 500 plaatsen onverwijld en met spoed te openen.

Overwegende dat door de bevoegde staatssecretaris op 17 november 2022 een brief werd gericht aan de burgemeester waarbij de aanwezigheid van haar kabinet op de voormelde hoorzitting werd bevestigd en waarbij werd vermeld dat (1) gezien er nog geen resultaten van een bodemonderzoek beschikbaar zijn, no regret maatregelen gelden zoals voorzien door het Agentschap Zorg en Gezondheid, de creatie van een noodopvangcentrum op deze site voorgelegd werd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid en het advies in bijlage van de brief steekt en dat (2) de Regie der Gebouwen op korte termijn een onderzoek zal laten uitvoeren met betrekking tot de aanwezigheid van PFAS op de site. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek, kunnen de no regret-maatregelen eventueel herzien worden. Zolang er echter geen duidelijkheid bestaat, gelden de no regret-maatregelen zoals bepaald door het Agentschap Zorg en Gezondheid en zullen deze ook worden toegepast bij de uitbouw van een noodopvangcentrum.

Overwegende dat de eerste bijlage bij deze brief een brief betreft van het Agentschap Zorg en Gezondheid van 17 november 2022. Dat hierin wordt gesteld dat er op de bewuste site inderdaad preventieve no regret-maatregelen van toepassing zijn in afwachting van het verkennende bodemonderzoek. Er wordt aangegeven dat dus nog geen locatie-specifieke no regret-maatregelen van toepassing zijn op deze site te Jabbeke omdat in de overzichtslijst van OVAM waar wordt bijgehouden welke rapporten zijn ingediend (dus de bijna en reeds goedgekeurde bodemonderzoeken) de site van Jabbeke nog niet voorkomt. Dit houdt in dat het locatie-specifiek advies nog niet binnen afzienbare tijd mag verwacht worden. Dat in tussentijd wordt geadviseerd om zeker met volgende no regret-maatregelen rekening te houden voor de huisvesting van de asielzoekers:
- Bedek zoveel als mogelijk braakliggende losse grond op de site met grasmatten, bodemdoeken, boomschors of kiezels. Of zaai losse grond in met gras of een andere dichte begroeiing. Doe dat ook met zand- of grondhopen.
- Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
- Laat kinderen niet spelen op die losse braakliggende gronden.
- Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak ook verharde terrein regelmatig schoon met water.
- Voldoende mogelijkheden voorzien om een goede hygiëne te kunnen toepassen, zoals handen wassen en met nat reinigen.
- Momenteel nog geen moestuin of kippenren voorzien.
- Indien er een grondwater-boorput aanwezig is, dit putwater niet gebruiken als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken en ook niet om zwembadjes te vullen. Dit putwater kan wel gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt wordt hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater gebruikt.

Overwegende dat er ten slotte wordt besloten dat ‘een noodopvang […] zeker mogelijk [is] op deze site zolang de huidige NRM gerespecteerd worden’.

Overwegende dat de eerste bijlage bij de deze brief dezelfde brief betreft van het Agentschap Zorg en Gezondheid van 19 juni 2021.

Overwegende dat de hoorzitting plaatsvond op 18 november 2022 waarbij (…) van het kabinet van de bevoegde staatssecretaris aanwezig was.

Overwegende dat (…) verklaart dat het organiseren van een noodopvang op de site onder verwijzing naar het standpunt van het Agentschap Zorg en Gezondheid op de bewuste site wel degelijk kan. Dat bij de uitvoering van de organisatie van de noodopvang rekening zal moeten gehouden worden met de betrokken no regret-maatregelen en dat het toekomt aan alle actoren in dit dossier, met name het crisiscentrum, de Regie der Gebouwen, Fedasil en de Civiele bescherming om al deze maatregelen in de praktijk om te zetten. Vanuit de gemeente wordt gevraagd hoe kan vermeden worden dat de asielzoekers de onverharde stukken grond op de site zouden betreden, als er slechts 12 veiligheidsagenten worden voorzien. Er wordt geantwoord dat zij deze onverharde zones wel degelijk mogen betreden maar dat enkel kinderen er niet op mogen spelen. Op de vraag hoe de controle zal gebeuren wat betreft het wekelijks kuisen van de verharde oppervlaktes, wordt geantwoord dat dit zal moeten worden uitgevoerd en dat zulks onderdeel zal moeten uitmaken van een plan van aanpak. (…) verklaart dat er een helder plan zal moeten aanwezig zijn vooraleer er aan opvang wordt gedaan.

Overwegende dat dergelijk ‘helder plan’ op vandaag geenszins voorligt.

Overwegende dat er al middels bericht van 29 oktober 2022 op deze problematiek werd gewezen en dat door de bevoegde staatssecretaris werd aangeven dat zo snel als mogelijk uitsluitsel zou worden bekomen omtrent de al dan niet aanwezigheid van PFAS en de nodige maatregelen zouden worden getroffen. Dat hierop wordt geantwoord dat er op vandaag nog geen asielzoekers aanwezig zijn.

Overwegende dat door de gemeente wordt verwezen naar de brief van de minister van Binnenlandse Zaken waarbij de burgemeester in functie van artikel 135 N. Gem.W. werd gewezen op zijn verantwoordelijkheid bij het toezicht op de no regret-maatregelen.

Overwegende dat er een opstart van bodemonderzoek is, maar dat dit nog niet is gefinaliseerd. Op de vraag of het niet beter is om de resultaten van een bodemonderzoek af te wachten alvorens een opvang op te starten wordt ontkennend geantwoord.

Overwegende dat hieruit blijkt dat er op vandaag nog geen zicht is op duidelijkheid omtrent de aanwezigheid van PFAS en dat in ieder geval geen garantie bestaat dat de no regret-maatregelen daadwerkelijk zullen worden gehandhaafd en kan worden vermeden dat de asielzoekers en in het bijzonder de kinderen niet (nodeloos) zullen worden blootgesteld aan deze stoffen.

Overwegende dat de situatie waarin no regret-maatregelen worden toegepast op bestaande situaties volledig verschilt van het toepassen van no regret-maatregelen op een op vandaag ongebruikte site. Dat er met andere woorden een essentieel verschil bestaat tussen enerzijds het aanreiken van maatregelen om bestaande situaties met een beperking van risico’s een (rechts)zeker kader te bieden in afwachting van een oplossing en anderzijds het moedwillig en bewust installeren van een nieuwe situatie waarbij een gekende PFAS-problematiek aanwezig is, doch waar er voor wordt gekozen om ook daar te verwijzen naar dezelfde no regret-maatregelen en waarbij er aldus nieuw gevaar wordt gecreëerd.

Overwegende dat er (nog steeds) geen plan van aanpak voorhanden is, dat er dan ook niet kan blijken dat er garanties voorhanden zijn om het in aanraking komen met PFAS kan worden verijdeld en bovenal hoe deze alsdan aangegeven garantie op afdoende wijze en voor de volledige periode van de noodopvang kunnen worden gecontroleerd.

Overwegende dat de bevoegde staatssecretaris, in het kader van het overleg van 4 november 2022 heeft uiteengezet dat het land kampt met een acuut tekort aan opvangplaatsen voor verzoekers om internationale bescherming.

Overwegende dat in dit verband het Nationaal Crisiscentrum werd gemachtigd om de creatie van extra noodopvangcapaciteiten te coördineren; dat volgens het voorgestelde plan accommodatiefaciliteiten zouden worden uitgevoerd in Jabbeke; dat het crisiscentrum door de federale regering werd gemandateerd om dit initiatief samen met de verschillende actoren te ontwikkelen, zodat deze plaatsen beschikbaar zijn op korte termijn (de komende dagen / weken).

Overwegende dat ik bij mijn brief van 29 oktober 2022 terecht de garantie heb willen verkrijgen dat er geen plaatsen zouden worden geopend totdat er duidelijkheid is omtrent de PFAS-problematiek en dat deze ook wordt weggewerkt / gesaneerd. Dat men mij verzekerd heeft deze problematiek ernstig te zullen onderzoeken.

Overwegende dat blijkens de beslissing van de ministerraad de bevoegde staatssecretaris in dit stadium geen enkele garantie geeft en geen antwoord geeft op dit laatste verzoek.

Overwegende dat ik met mijn brief van 15 november 2022 duidelijk heb gemaakt dat indien ik hierover geen tijdige afdoende garanties kan verkrijgen, ik mij genoodzaakt zal zien om in het licht van de openbare veiligheid en de volksgezondheid genoodzaakt zal zien om op te treden.

Overwegende dat uit de brief van 17 november 2022 is gebleken dat er op vandaag nog steeds geen duidelijkheid bestaat over de effectieve aanwezigheid van PFAS en de draagwijdte ervan, nog steeds geen plan van aanpak voorligt en er onduidelijkheden blijven bestaan over de garanties van een dergelijk plan van aanpak en de controle hierop, dat er vanuit de betrokken diensten wordt aangegeven hoe dan ook de organisatie van de noodopvang verder te zetten.

Overwegende dat er op het overleg met de betrokken actoren van 18 november 2022 is gebleken dat de organisatie van de noodopvang op de betrokken site inderdaad onverwijld wordt verdergezet, ondanks de voorgaande problematiek.

Overwegende dat uit de hoorzitting van 18 november 2022 is gebleken dat de PFAS-problematiek in wezen wordt geminimaliseerd en er niet wordt ingezien dat het vanuit het voorzorgbeginsel problematisch is om kwetsbare personen moedwillig bloot te stellen aan schadelijke stoffen, terwijl er nog geen zekerheid bestaat over de contouren van de problematiek en ook geen garanties kunnen worden geboden en deze derhalve ook uit hun aard niet controleerbaar zijn die maken dat er geen onnodige blootstellingen mogelijk zijn.

Overwegende dat ik dan ook bevestig dat het in dit stadium ondenkbaar is dat er voorlopig bewoners in het centrum worden ondergebracht. Het doen verblijven van asielzoekers waaronder kwetsbare personen en prioiritair gezinnen met kinderen op een locatie waarvan de impact van PFAS nog niet vaststaat en er geen harde garanties voorhanden zijn om deze personen vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel niet onnodig in aanraking te laten komen met PFAS-stoffen, is naar mijn oordeel ook mensonwaardig.

Overwegende dat deze situatie mij dan ook noodzaakt om met het oog op de risico's voor de openbare veiligheid en de volksgezondheid een verbod uit te vaardigen om noodopvangplaatsen te organiseren op de voormalige site van de Civiele Bescherming (Parkweg 1 te Jabbeke) tot wanneer er duidelijkheid is omtrent de impact van PFAS-problematiek, deze ter plaatse is weggewerkt of dat er in ieder geval afdoende en controleerbare garanties voorhanden zijn waaruit blijkt dat de gezondheid van de betrokken personen en de prioritaire groep met gezinnen met kinderen niet onnodig in gevaar wordt gebracht en op een afdoende wijze in het licht van deze problematiek kan worden gegarandeerd.

Overwegende dat huidige maatregel ten andere ook proportioneel is, nu deze vooralsnog beperkt is in de tijd, te weten 3 maanden, en deze periode erop gericht is om de Federale Staat en Fedasil in de mogelijkheid te laten de PFAS-problematiek weg te (laten) werken of risicobeheersingsmaatregelen en een (afwdingbaar en controleerbaar) maatregelenpakket voor te kunnen leggen waaruit blijkt dat de betrokken personen niet onnodig dienen te worden blootgesteld aan deze problematiek.

Overwegende dat een kortere periode daarbij niet realistisch is, nu de eindejaarsperiode voor de deur staat en het nog sneller bekomen van een dergelijke oplossing op het eerste zicht ook niet aannemelijk blijkt.

Overwegende van zodra ik afdoende informatie verkregen zal hebben, ik dit besluit ook zal intrekken.

Overwegende dat de zaken ook spoedeisend zijn, nu er geen enkele duidelijkheid kan worden verschaft omtrent de effectieve komst van de asielzoekers maar er telkenmale wordt aangegeven dat dit voor de komende dagen / weken is.

Overwegende dat het duidelijk is dat ik open blijf staan voor het aangaan van een dialoog met de Belgische Staat en Fedasil, zonder echter compromissen te kunnen sluiten over de basisvereisten van veiligheid en welzijn voor potentiële bewoners en personen die op het grondgebied van de gemeente Jabbeke zullen verblijven.

BESLUIT:

Artikel 1
Met het oog op de risico's voor de openbare veiligheid en de volksgezondheid, krijgen de Belgische Staat en FEDASIL een verbod om noodopvangplaatsen te organiseren op de voormalige site van de Civiele Bescherming (Parkweg 1 te 8490 Jabbeke) tot wanneer er duidelijkheid is omtrent de impact van PFAS-problematiek ter plaatse, deze ter plaatse is weggewerkt of dat er in ieder geval afdoende en controleerbare garanties voorhanden zijn waaruit blijkt dat de gezondheid van de betrokken personen en de prioritaire groep met gezinnen met kinderen niet onnodig in gevaar wordt gebracht en op een afdoende wijze in het licht van deze problematiek kan worden gegarandeerd.

Deze maatregel heeft een uitwerking van 3 maanden, waarna de zaken opnieuw zullen geëvalueerd worden.

Artikel 2
De uitvoering van het heden zal, indien nodig, worden uitgevoerd met de hulp van de Openbare Macht, met alle nodige middelen, met inbegrip van de eventuele uitzetting op financiële kosten van FEDASIL en de Belgische Staat.

Artikel 3
Dit besluit heeft uitwerking zodra het is aangeplakt op de gebruikelijke plaats voor de officiële bekendmaking aan het gemeentehuis te Jabbeke en wordt bekend gemaakt via de gemeentelijke webstek overeenkomstig artikel 285, §1 en 287 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Er wordt een afschrift van dit besluit bezorgd aan:
- de Belgische Staat via de Eerste Minister als vertegenwoordiger van de federale regering;
- de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing;
- de Minister van Defensie;
- de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing;
- de Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister;
- de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen;
- de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
- het Nationaal Crisiscentrum;
- Fedasil;
- de Civiele Veiligheid
- de procureur des Konings van het Parket West-Vlaanderen;
- de griffie van de Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen;
- de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen;
- de Lokale Politie Kouter via de Korpschef.

Artikel 4
Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze tijdelijke sluiting een verzoekschrift tot nietigverklaring of schorsing worden neergelegd bij de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel.Dit besluit is ter inzage in het gemeentehuis te Jabbeke, Dorpsstraat 3.

Overeenkomstig artikel 287 van het Decreet lokaal bestuur kan een klacht worden ingediend tegen deze besluiten bij de toezichthoudende overheid: de Vlaamse Regering of namens de Vlaamse Regering, de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de instructies van de Vlaamse Regering.

Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een verzoekschrift tot nietigverklaring of schorsing worden neergelegd bij de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel.
(laatst gewijzigd:19/11/2022)