31583 - publicatiedatum 10/11/2022 - GEMEENTERAAD 7 november 2022 - Financiën - FARYS/De Watergroep - gemeentelijke tarieven voor de zuivering van rioolwater - tarieven voor IBA's - dienstjaar 2023
De gemeenteraad

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur en de uitvoeringsbesluiten ter zake.

De gemeente Jabbeke heeft op 28 december 2005 met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (nu De Watergroep) en de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW/FARYS) een overeenkomst afgesloten met betrekking tot de sanering van het door de Watergroep en de TMVW aan haar abonnees geleverde water op haar grondgebied.

Voor artikel 59 van het decreet van 23 december 2005 werd een afdeling V en een artikel 16 quinquies ingevoerd in het decreet van 24 mei 2002 betreffende water voor menselijke aanwending, waardoor het mogelijk wordt eveneens een vergoeding aan te rekenen aan de gebruikers van een eigen waterwinning (VEW).

De gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding is bestemd voor de aanleg en het onderhoud van de rioleringen en de aansluitingen erop, het grachtenstelsel en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties. Deze materie behoort tot de bevoegdheid van de gemeente.

De aanleg van riolering en het onderhoud van bestaande rioleringsstelsels vormt voor vele gemeenten/gemeentelijke rioolbeheerders een grote uitdaging. Vaak dringen bijkomende investeringen en onderhoudswerken zich op. Om deze rioleringsprojecten te realiseren zijn heel wat financiële middelen nodig.

Op basis van het principe dat 'de vervuiler betaalt' moeten in Vlaanderen alle verbruikers van drinkwater ook bijdragen in de kosten om het afvalwater te zuiveren. Met betrekking tot de aanrekening en eventuele vrijstellingen volgt de gemeentelijke saneringsbijdrage het stelsel van de bovengemeentelijke aanrekening.

Door de gemeenteraad werd op 8 november 2021 een maximale saneringsbijdrage voor het jaar 2022 vastgelegd. De maximale gemeentelijke saneringsbijdrage wordt door de meeste vennoten toegepast.

De drinkwatermaatschappijen FARYS (TMVW) en De Watergroep lanceren jaarlijks een intercommunaal voorstel voor het bepalen van de gemeentelijke saneringsbijdrage (drinkwaterklanten) en de gemeentelijke saneringsvergoeding (eigen waterwinners).

De definitieve vastlegging van de gemeentelijke saneringsbijdrage kan pas gebeuren na vastlegging van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage en de vermenigvuldigingscoëfficiënt, met name eind december middels een programmadecreet van de Vlaamse Regering, zodat er momenteel nog geen saneringsbijdrage kan worden vastgelegd.

Er wordt voorgesteld om voor de gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding voor het aanslagjaar 2023 het intercommunaal voorstel te volgen, met name toepassing van de maximale tarieven voor de gemeentelijke bijdrage en -vergoeding, berekend door de tarieven voor de bovengemeentelijke bijdrage voor 2023 te vermenigvuldigen met een vermenigvuldigingscoëfficiënt (momenteel 1,4 onder voorbehoud van decretale aanpassing).

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

BESLUIT:

Artikel 1:
De gemeenteraad verleent haar principieel akkoord om toepassing te maken van de maximale tarieven voor de gemeentelijke saneringsbijdrage en saneringsvergoeding overeenkomstig het intercommunaal voorstel. Deze maximale tarieven worden berekend door de tarieven van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage voor 2023 te vermenigvuldigen met een coëfficiënt (momenteel voor 2022 bepaald op 1,4) onder voorbehoud van decretale aanpassing.

Artikel 2:
Voor het aanslagjaar 2023 wordt een gemeentelijke saneringsvergoeding aangerekend voor eigen waterwinning gelijk aan het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage en toegepast op de opgenomen m³ water.

(laatst gewijzigd:10/11/2022)