TEGEMOETKOMING PRIJSSTIJGING ENERGIE VIA SOCIAAL VERWARMINGSFONDS
Het Sociaal Verwarmingsfonds komt tussen in een gedeelte van de verwarmingsfactuur, indien je als aanvrager voldoet aan de voorwaarden. Het Fonds komt het gehele jaar door tussen.

Let op! Enkel volgende brandstoffen komen hiervoor in aanmerking:
  • huisbrandolie in bulk
  • huisbrandolie (of mazout) aan de pomp: (hetzelfde product, maar in kleine hoeveelheden gekocht)
  • lamppetroleum aan de pomp
  • bulkpropaangas

WIE HEEFT ER RECHT OP?


Categorie 1: PERSONEN MET RECHT OP VERHOOGDE VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING VAN DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 22.034,79, verhoogd met € 4.079,35 per persoon ten laste.

Categorie 2: PERSONEN MET BEGRENSD INKOMEN
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 22.034,79 verhoogd met € 4.079,35 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: PERSONEN MET SCHULDOVERLAST
Dit zijn personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

HOE AANVRAGEN?


Indien u denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, dan kan u een aanvraag hiervoor indienen bij het OCMW Jabbeke. Let wel, deze aanvraag moet binnen de 60 dagen na de leveringsdatum van de brandstof ingediend worden. Je kan langskomen van maandag- tot en met donderdagvoormiddag van 8u30-12u, OCMW Jabbeke, Caverstraat 16 te 8490 Jabbeke.

WAT MOET U MEEBRENGEN?


In elk geval een kopie van de leveringsfactuur of -bon
(indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag dan aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft)

Indien u behoort tot Categorie 1 uw identiteitskaart en het meest recente aanslagbiljet

Indien u behoort tot categorie 2 uw identiteitskaart en het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering,...)

Indien u behoort tot categorie 3 uw identiteitskaart en de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

HOEVEEL BEDRAAGT DE TOELAGE?


Voor huisbrandolie of propaangas in bulk - per huishouden en per verwarmingsperiode kan maximum 2.000 liter brandstof in aanmerking genomen worden. De toelage schommelt tussen 14 cent en 36 cent per liter (afhankelijk van de aankoopprijs) en de maximumtoelage per huishouden, per jaar is 720 euro.

Voor huisbrandolie of lamppetroleum aangekocht aan de pomp of in kleine hoeveelheden is er een forfaitaire verwarmingstoelage van toepassing. Tussen 01/07/2022 en 31/12/2022 bedraagt deze toelage 456 euro per jaar.

EENMALIGE VERWARMINGSTOELAGE VAN 225 EURO


Door de sterke stijging van de energieprijzen besliste de regering om aan alle gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk een eenmalige forfaitaire toelage van 225 euro netto toe te kennen.

Elk gezin aan wie een leverancier TUSSEN 15 NOVEMBER 2021 EN 31 DECEMBER 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van hun hoofdverblijfplaats, kan deze éénmalige en forfaitaire toelage aanvragen.

Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Je kan een aanvraag indienen tot 10 januari 2023. Deze toelage wordt toegekend op basis van een aanvraagformulier die door de rechthebbende behoorlijk ingevuld en online ingediend wordt stookoliecheque.economie.fgov.be.

U kunt het in te vullen formulier ook afdrukken of aan uw verdeler vragen en het naar behoren ingevuld tot en met 10/01/2023 per aangetekende zending aan de FOD Economie zenden op het postadres FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 225 euro, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

Indien u hulp wenst bij de aanvraag van deze éénmalige toelage dan kan u terecht bij OCMW Jabbeke. Je kan langskomen van maandag- tot en met donderdagvoormiddag van 8u30-12u, OCMW Jabbeke, Caverstraat 16 te 8490 Jabbeke.

Wat moet u meebrengen?

  • een leveringsfactuur huisbrandolie of propaan in bulk met datum 15.11.2021 tot 31.12.2022
  • het betalingsbewijs van deze factuur
  • uw identiteitskaart met pincode
  • uw bankkaart


(laatst gewijzigd:20-9-2022)
Nieuws /