30992 - publicatiedatum 21/01/2022 - AGENDA GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 31 JANUARI 2022 - 20U
De voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad is overgegaan tot de bijeenroeping van de gemeenteraad en de OCMW-raad om te vergaderen op maandag 31 januari 2022 om 20 uur in het Vrijetijdscentrum te Jabbeke (spiegelzaal) om reden van ‘social distancing’.

Voorafgaand aan de gemeenteraad en de OCMW-raad wordt op donderdag 27 januari 2022 om 19 uur de technische commissie georganiseerd via digitale procedure.

De vergadering wordt ten behoeve van het openbaar karakter live uitgezonden via de webstek www.jabbeke.be.

AGENDA GEMEENTERAAD

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
2 Bestuur - gemeenteraadslid - aanstelling gemeenteraadslid
3 Bestuur - eedaflegging burgemeester Frank Casteleyn - kennisname
4 Gemeenteraad - aanstelling opvolgend voorzitter gemeenteraad - akteneming na voordracht.
5 Bestuur - schepenambt - opvolging schepen Frank Casteleyn - voordrachtakte kandidaat schepen Wim Vandenberghe
6 Bestuur - schepenambt - mandaat schepen Geert Deprée - voordrachtakte - verderzetting tot einde legislatuur
7 Bestuur - gemeenteraad - vertegenwoordiging intergemeentelijke samenwerkingen en adviesraden - herneming
8 Politiereglementen - politiereglement op het wegverkeer - mobiliteit - Eernegemweg 53 - parkeerplaats voor personen met een handicap
9 Openbare werken - Flaminckapark - wandelweg - renovatiewerken - ontwerp
10 Vrijetijd - Recreatiedomein Klein Strand - vraag voor samenwerking bij de realisatie van een hindernissenparcours op maat - avonturensport - principebeslissing
11 Vrijetijd - Koninklijke Harmonie Sint Cecilia - dossier aankoop uniformen - voorstel bijkomende eenmalige subsidie
12 Personeel - coronapremie - toekenning
13 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - Molen van Kerrebroeck Jabbeke
14 (Geheime zitting) Personeel – adjunct-algemeendirecteur - aanbieding ontslag wegens pensionering per 01 juni 2022
15 (Geheime zitting) Adviesbeleid - GECORO - stopzetting mandaat huidige voorzitter GECORO - aanstelling nieuwe voorzitter

AGENDA OCMW-RAAD

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
2 OCMW-raad - aanstelling opvolgend voorzitter OCMW-raad - akteneming na voordracht
2_bis Bestuur - gemeenteraadslid - aanstelling gemeenteraadslid
3 Bestuur - BCSD - samenstelling - opvolging na beëindiging mandaat - kennisname
4 Bestuur - gemeenteraad - vertegenwoordiging intergemeentelijke samenwerkingen en adviesraden - herneming
5 Personeel - coronapremie - voorstel

Toelichting gemeenteraad
Toelichting OCMW-raad(laatst gewijzigd:21/01/2022)