30792 - publicatiedatum 06/10/2021 - GEMEENTERAAD 4 OKTOBER 2021 - Personeel - functie algemeen directeur - aanpassing aanwervings- en een bevorderingsprocedure (artikel 6, 1°, 2° en 5°, van het selectiereglement) en de aanwervingsvoorwaarden
Nadat de gemeenteraad op 5 juli 2021 kennis genomen heeft van het ontslag wegens pensionering van de algemeen directeur, werd door een raadslid op 12 augustus 2021 (552629) het voorstel geformuleerd om een aanpassing te doen aan de aanwervings- en een bevorderingsprocedure (artikel 6, 1°, 2° en 5°, van het selectiereglement) en de aanwervingsvoorwaarden.

Daarin werd de opmerking gemaakt dat “één bepaald personeelslid in ‘poolpositie’ geplaatst werd om tot algemeen directeur benoemd te worden”. Verwijzend naar het beginsel van de gelijke toegang tot het openbaar ambt werd een voorstel uitgewerkt voor een aanpassing aan de aanwervings- en bevorderingsprocedure en aan de aanwervingsvoorwaarden.

Omdat het geheel van de aanstelling van personeel in decretale graden een bevoegdheid is van de gemeenteraad, dient de procedure aldus door de gemeenteraad te worden hernomen.

Het voorstel werd voorgelegd aan het schepencollege van 16 augustus 2021, waarbij beslist werd om het dossier voor te leggen aan het syndicaal overleg.

Op 13 september 2021 werd na overleg gesteld dat “voor de vakorganisaties de verruiming tot ‘een masterdiploma’ kan voor hen, dat de drie jaar ervaring duidelijker moet omschreven worden en dat voor hen geen protocol van akkoord mogelijk is wat betreft het selectieprogramma”.

Op 23 september 2021 werd door de voorzitter een aangepast voorstel voorgelegd aan het HOC/BOC en werd de onderhandeling afgesloten met het bereiken van het protocolakkoord.

Aan de gemeenteraad wordt aldus de aanpassing van het selectiereglement voorgesteld.

BESLUIT:

Artikel 1:
De tekst van de tweede alinea van artikel 15, § 1, van het selectiereglement wordt aangevuld met volgende tekst: “De kandidaat voor een decretale graad moet evenwel de bijzondere aanwervingsvoorwaarden vervullen op de dag van de kandidaatstelling.”

Artikel 2:
De tekst van § 3 van artikel 16 wordt vervangen door volgende tekst: “Tenzij de bijlage bij dit selectiereglement oplegt dat de selectie voor de vacante functie gebeurt door een selectiebureau, beslist de aanstellende overheid bij de vacantverklaring of de selectie gebeurt door een selectiecommissie, door een selectiebureau of een combinatie van beide.”
§ 5 van artikel 16 wordt opgeheven.

Artikel 3:
De tekst van artikel 36 wordt aangevuld met volgende tekst: “Indien de aanstellende overheid de gemeenteraad is, wordt de hiervoor beschreven taak van de aanstellende overheid uitgeoefend door het uitvoerend orgaan.”

Artikel 4:
In beide alinea’s van artikel 37 van het selectiereglement worden volgende wijzigingen aangebracht:
• in de eerste zin wordt de afkorting “o.a.” toegevoegd na het werkwoord “test”:
• de zin “De overige onderdelen van de selectieproeven worden door de selectiecommissie afgenomen.” wordt geschrapt.

Artikel 5:
Aan te tekst onder de titel “01. Algemeen directeur” die deel uitmaakt van de “Bijlage A bij bijlage I. Toegang tot de betrekkingen“ van het arbeidsreglement worden volgende wijzigingen aangebracht:

1. De tekst van het eerste puntje onder de titel “Diploma” wordt vervangen door volgende tekst: een masterdiploma’s of een diploma behaald hebben van vóór de invoering van de bachelor-masterstructuur in het onderwijs dat de voorganger is van genoemde masterdiploma, of een buitenlands diploma behaald hebben dat gelijkwaardig verklaard is aan een masterdiploma;

2. De tekst onder de titel “Ervaring” wordt vervangen door volgende tekst:
Drie jaar beroepsrelevante ervaring in een leidinggevende functie op A- of B-niveau.

3. In de tekst onder de titel “Diploma” onder de titel “Bijzondere bevorderingsvoorwaarden” wordt in het eerste puntje de woorden “in de rechten” geschrapt.

4. De tekst onder de titel “Selectieprogramma voor aanwerving en/of bevordering” wordt vervangen door volgende tekst:
De selectie van de kandidaten gebeurt door een erkend selectiebureau, waardoor minstens de aanwezigheid van volgende kennis en competenties in hoofde van de kandidaat wordt beoordeeld:
-de managements- en leiderschapscapaciteiten, o.a. meer bepaald volgende competenties:
o respectvolle omgang met politici, medewerkers, burgers, …;
o empathie hebben, aan zelfreflectie doen en schuldbesef hebben;
o delegeren;
o visieontwikkeling;
o resultaatgericht werken;
o bekwaam creatieve oplossingen te vinden;
- de bekwaamheid te adviseren in complexe materies rekening houdend met diverse meningen;
- klantgerichtheid;
- integriteit;
- de bekwaamheid tot netwerken:
- de kennis i.v.m. het takenpakket en de deontologie van de algemeen directeur;
-de kennis van de eigenheid van de openbare dienst;
-de kennis van de rechtspositieregeling van de personeelsleden van lokale besturen
-de kennis i.v.m. de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
De selectie van de kandidaten gebeurt in drie stappen:
• een verkennend gesprek door een arbeidspsycholoog om na te gaan of de kandidaat in de organisatie past (op 50 punten);
• een assessment dat het gedrag van de kandidaat beoordeelt aan de hand van een simulatie of een rollenspel;
• een mondelinge proef aan de hand van een casus die zich in de werksituatie voordoet (op 50 punten). Enkel die kandidaten die geschikt bevonden worden bij de vorige stap worden uitgenodigd voor de volgende stap.
De kandidaten moeten minstens 25 punten behalen voor de eerste en de derde stap en in totaal minstens 60 % van de punten.

(laatst gewijzigd:6/10/2021)