30791 - publicatiedatum 06/10/2021 - GEMEENTERAAD 4 OKTOBER 2021 - Vrije tijd - bibliotheek - integratie werking bibliotheek en IBO - Snellegem - aanpassing openingsurenGelet op het sterk dalend gebruik van bibliotheek Snellegem (1 bezoeker per uur) en de onmogelijkheid tot integratie van de bibliotheekwerking met de werking van de buitenschoolse kinderopvang in dezelfde ruimte.

Gelet op het streven naar een zo goed mogelijke dienstverlening en aanbod aan collectie voor alle inwoners en leerlingen van Jabbeke, waarbij de hoofdbibliotheek een veelvoud aan openingsuren, materialen en kwaliteitsvolle ondersteuning kan bieden.

Gelet op het streven naar de mogelijkheid om het gebruik van de diensten van de hoofdbibliotheek vanuit deelgemeentes te vergemakkelijken door de plaatsing van inleverbussen.

Gelet op de goedkeuring bij unanimiteit door de leden van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek zoals gestemd op de vergadering van 30 augustus 2021.

BESLUIT:

Enig artikel:
De Gemeenteraad verklaart zich akkoord met het voorliggend dienstenreglement van de openbare bibliotheek.

"Titel 1 Toegang

De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Jabbeke is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een democratische instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

De leeszaal van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek is vrij toegankelijk. De gebruiker dient er wel voor te zorgen dat de studieatmosfeer niet wordt verstoord. In de lokalen van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek mag men niet roken, eten of drinken. Dieren en hinderlijke voorwerpen mogen niet worden binnengebracht ; met uitzondering van geleidehonden.

Titel 2 Openingsuren

De dagen en uren van bemande opening zijn de volgende :

HOOFDBIBLIOTHEEK JABBEKE : maandag 15 uur tot 19 uur, dinsdag 15 uur tot 19 uur, woensdag 14 uur tot 19 uur, donderdag 15 uur tot 19 uur, vrijdag 15 uur tot 19 uur, zaterdag 09 uur tot 12 uur.
Naast bovenvermelde bemande openingsuren is hoofdbibliotheek Jabbeke ook elke weekdag onbemand open vanaf 10 uur waarbij uitleenverrichtingen en het lezen van de krant mogelijk is.

FILIAAL VARSENARE : dinsdag 16 uur tot 19 uur, woensdag 14 uur tot 18 uur, vrijdag 14 uur tot 18 uur, zaterdag 09 uur tot 12 uur

UITLEENPOST ZERKEGEM : woensdag 14 uur tot 18 uur
Voor het terugbrengen van uitgeleende materialen buiten de openingsuren van de bibliotheek kan gebruik worden gemaakt van inleverbussen geplaatst bij de ingang van het bibliotheekgebouw of op een centrale plaats in de deelgemeente. De inlevering gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de lener en wordt geregistreerd bij het eerstvolgend openingsmoment van de bibliotheek of in geval van periode van sluiting of afwezigheid van een bibliotheekgebouw minstens op wekelijkse basis.

Alleen wie een kwartier voor sluitingstijd in de bibliotheek is kan aanspraak maken op de volledige dienstverlening.

Titel 3 Lidmaatschap

Lid zijn van één van de Jabbeekse bibliotheken is gratis voor eigen inwoners. Voor niet‐inwoners vanaf 18 jaar kost de inschrijving 5,00 € per jaar. Het lidmaatschap in één van de aangesloten Ginterbibliotheken betekent automatisch ook gratis lid in alle andere gemeentelijke bibliotheken van Ginter (Jabbeke, Gistel, Oudenburg, Zedelgem, Torhout, Kortemark, Koekelare, Ichtegem).

De inschrijving gebeurt d.m.v. identiteitsbewijs dat bij voorkeur ook wordt gebruikt als lenerspas.

Aan personen die in het buitenland wonen, zal bij de inschrijving een waarborgsom van 12,50 € worden gevraagd. Deze waarborgsom zal onmiddellijk worden terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.

De bij de inschrijving medegedeelde identiteitsgegevens worden door de bibliotheek in een ledenbestand bijgehouden. Iedere ingeschreven lener heeft recht op inzage en verbetering van zijn identiteitsgegevens en die van de aan zijn zorg toevertrouwde minderjarigen op de wijze zoals bepaald door de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld.

De uitleningen zijn persoonlijk: het geleende mag niet aan derden worden uitgeleend.

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken of materialen. Indien hij bij het ontvangen van een werk of materiaal vaststelt dat er een beschadiging is of dat er aantekeningen werden gemaakt, wordt hij verzocht dit aan het personeel mede te delen, zo niet kan hij aansprakelijk worden gesteld.

Alleen door middel van een geactiveerde lenerspas of elektronische identiteitskaart kunnen materialen uit de bibliotheek ontleend worden.

Titel 4 Materialen

De uitleen van alle materialen is kosteloos voor iedereen.

Het aantal materialen dat tegelijkertijd op één lenerspasje of elektronische identiteitskaart kan worden uitgeleend is vijf per materiaalsoort. Uitzondering hierop vormen reisgidsen waarvan er slechts drie per lener kunnen worden uitgeleend. Ook kan er slechts één e‐reader met daarop drie eboeken tegelijkertijd worden ontleend. De dagbladen en de laatst verschenen nummers van de tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.

Titel 5 Uitleentermijn

De uitleentermijn voor alle materialen bedraagt drie weken. De lener kan de uitleentermijn tweemaal verlengen, op voorwaarde dat de uitgeleende werken of materialen niet door andere leners werden gereserveerd. Enkel e‐readers en e‐boeken kunnen niet worden verlengd.

Titel 6 Boete / schadevergoeding

Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt, betaalt daarvoor 0,20 € per materiaal en per week. Het te‐laat‐geld voor e‐readers en e‐boeken bedraagt 5,00 € per week. De kosten voor het postaal verzenden van de maningsbrief vallen eveneens ten laste van de gebruikers : 1,00 € per brief.

Indien de ontleende werken of materialen na één maand niet terug binnengeleverd zijn, zal de lener een vergoeding moeten betalen, die gelijk is aan de vervangingswaarde van de ontleende materialen, verhoogd met de manings‐ en de administratiekosten.

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken of materialen. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk betalen, desgevallend verhoogd met de bindkosten.

Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging van een gedrukt materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

Bij verlies of beschadiging van het lenerspasje wordt voor het afleveren van een nieuw lenerspasje 1,25 € aangerekend.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan apparatuur van de lener als gevolg van het gebruik van audiovisuele materialen, noch voor verlies van computergegevens.

Titel 7 Personeel

De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

Titel 8 Reservaties

Alle uitgeleende materialen kunnen worden gereserveerd tegen een financiële bijdrage van 1,00 € per titel. Gereserveerde werken blijven maximaal 2 weken ter beschikking van de aanvrager, te beginnen vanaf de verzendingsdatum van het verwittigingsbericht.

Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in het raam van het reglement op het leenverkeer onder bibliotheken worden aangevraagd tegen een financiële bijdrage van 1,00 € per titel. De kosten voor het aanvragen van werken uit wetenschappelijke bibliotheken vallen volledig ten laste van de aanvrager.

Titel 9 Reproductie

• Een print of fotokopie (zwart/wit), formaat A4 0,10 €
• Een print of fotokopie (zwart/wit), formaat A3 0,20 €.

Titel 10 Internetreglement

Algemene voorwaarden.

De consultatie van het internet is gratis voor iedereen.

Volgend gebruik van het internet is niet toegelaten :
• gebruik voor illegale of commerciële doeleinden
• consultatie van onzedige websites
• zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright
• schenden van het computerbeveiligingssysteem
• vernietigen, veranderen of beschadigen van computerinformatie
• vernietigen, veranderen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers
• gebruik van eigen software
• opslaan van gegevens op de harde schijf van de bibliotheekcomputer

Sancties.

Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot het internet leidt tot sancties, al naargelang van de aard van de inbreuk:
• Het vergoeden van veroorzaakte schade.
• Tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van Internet.
• Tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek.
• Bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging.
• Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te betalen vergoeding.

Door zich in de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek in te schrijven, verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement, dat hem bij de inschrijving wordt overhandigd. Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek. Die bevoegdheid berust bij het Beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, op voorstel van de bibliothecaris. Omstandigheden niet voorzien in dit reglement worden door de bibliothecaris of, tijdens zijn afwezigheid, door zijn plaatsvervanger geregeld. Ze worden in de eerstvolgende vergadering van het Beheersorgaan besproken.

Titel 11 reglement e‐reader

Leden van bibliotheek Jabbeke ouder van 16 jaar kunnen gratis een e‐reader ontlenen.

De uitleentermijn van een e‐reader bedraagt drie weken en is niet verlengbaar.

Elke e‐reader kan maximum 3 e‐boeken uit de bibliotheekcollectie.

Een e‐reader of e‐boek kan worden gereserveerd wanneer alle exemplaren zijn uitgeleend.

Het is strikt verboden om e‐boeken te kopiëren, verwijderen of toevoegen.

Het is strikt verboden om de e‐reader uit te lenen aan derden.

De lener ontvangt de e‐reader volledig opgeladen en in goede staat, in een beschermhoes. De ereader en hoes moeten met grote zorg worden behandeld en in dezelfde staat samen met alle eboeken worden teruggebracht.

Bij verlies of beschadiging van de e‐reader, de beschermhoes of de e‐boeken moet het volledig aankoopbedrag van deze materialen worden betaald.

De e‐reader kan enkel worden uitgeleend en teruggebracht tijdens de bemande openingsuren van de bibliotheek d.m.v. persoonlijke overhandiging aan een personeelslid van de bibliotheek.

Per week te laat zal 5.00 € per e‐reader (inclusief alle toebehoren) worden aangerekend."