30790 - publicatiedatum 06/10/2021 - GEMEENTERAAD - BESLISSINGEN 4 OKTOBER 2021

Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 4 oktober 2021


Aanwezig:
Voorzitter: Vandenberghe Wim
Burgemeester: Vanhessche Daniël
Schepenen: Casteleyn Frank, Deprée Geert, Coudeville Claudia, Pollet Jan, Storme Paul
Raadsleden: Acke Joël, Bogaert Hendrik, Madoc Reinhart, Dhaese Annemieke, Orbie Geert, Vermaut Han, Hallemeersch Peter-Jan, Bourgois Chris, Vandermeersch Carine, Vandenbroucke Ilse, Berton Piet, Vanden Broucke Marleen, Coudyzer Werner, Fourier Olivier
Algemeen directeur: Gabriël Acke
Afwezig of verontschuldigd: Despiegelaere Hilde, Hendrickx Nadia


 1. Goedkeuring verslag vorige zittingen
  Goedkeuring voor het verslag van de zitting van 6 september 2021.


 2. Schepencollege - schepenambt - voordrachtakte kandidaat schepen per 01/01/2021 en opvolging per 30/09/2021 - Bourgois Chris - verkozenverklaring
  Dhr. Chris Bourgois heeft de eed afgelegd als vierde schepen van de gemeente Jabbeke.


 3. Intergemeentelijke samenwerking - FluviusCenter - intrekking beheersoverdracht in het kader van het kerntakendebat
  Goedkeuring voor de intrekking van de beheersoverdracht voor de Fluvius Center activiteiten en bijgevolg voor de herroeping van de aansluiting van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius West voor de activiteit Fluvius Center.


 4. Woonbeleid - vormen van één woonmaatschappij - afbakening werkingsgebieden - voorstel tot aansluiten regio Brugge - Vivendo - Jogi
  Beslissing om de gemeente Jabbeke tot een werkingsgebied met volgende gemeenten te laten behoren: Beernem, Brugge, Damme, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem.


 5. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - begroting - vaststellen van de werkingsbijdrage voor het dienstjaar 2022
  Het aandeel van de gemeente Jabbeke wordt in de totale werkingsbijdrage voor de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen vastgesteld op 555.518,00 euro.


 6. Vrije tijd - bibliotheek - integratie werking bibliotheek en IBO - Snellegem - aanpassing openingsuren
  Aanpassing van het dienstenreglement van de openbare bibliotheek.


 7. Ruimtelijke ordening - verkaveling Ettelgemstraat - straatnaamgeving - ‘Clotilde Foulonstraat’ - definitieve vaststelling
  Definitieve vaststelling van de straatnaam 'Clotilde Foulonstraat' voor de nieuwe openbare weg in de verkaveling aan de Ettelgemstraat 28 te Jabbeke.


 8. Patrimonium - zorgsite Licht en Liefde - uitbreiding aanleg openbaar domein ten behoeve van sociale huisvesting - principebeslissing
  Principiële goedkeuring om voor het achterliggende perceel in het kader van de ontwikkeling van de zorgsite, een bijkomend openbaar domein aan te leggen ten behoeve van de behoorlijke ontsluiting van dit perceel.


 9. Mobiliteit - fietsfondsdossier - losliggend fietspad Aartrijksesteenweg - aankoopbelofte - aanvaarding
  Goedkeuring voor de aankoop in der minne van een perceel, groot 1706m², voor een totaal bedrag van 14.384 euro.


 10. Personeel - functie algemeen directeur - aanpassing aanwervings- en een bevorderingsprocedure (artikel 6, 1°, 2° en 5°, van het selectiereglement) en de aanwervingsvoorwaarden
  Aanpassing van de aanwervings- en een bevorderingsprocedure (artikel 6, 1°, 2° en 5°, van het selectiereglement) en de aanwervingsvoorwaarden van de functie van algemeen directeur.


 11. Personeel - samenwerking rond personeels- en organisatiebeleid - voorstel toetreding gemeente en OCMW Jabbeke tot Poolstok
  Beslissing dat de gemeente en OCMW Jabbeke toe treden tot Poolstok voor ondersteuning inzake het P&O-beleid


 12. De besluiten zijn ter inzage van 6 oktober 2021 tot 8 november 2021 in het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - dienst secretarie, iedere werkdag tijdens de kantooruren.

(laatst gewijzigd:6-10-2021)