30467 - publicatiedatum 20/05/2021 - GEMEENTERAAD 17 MEI 2021 - Handhaving - veiligheid - GAS-reglement - herneming na zonaal verzoek
De gemeenteraad,

Bevoegd op basis van :
- het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 en artikel 41, tweede lid, 2°;
- de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, inzonderheid artikel 2, § 1-2

Met toepassing van:
- het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 2, artikel 285, artikel 256, artikel 287 en artikel 330
- de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 119bis
- het bestuursdecreet van 7 december 2018
- het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones
- de omzendbrief KB/ABB 2018/4 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005
- de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (de GAS-wet)
- het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties - het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie
- het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
- het koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties
- het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen

De gemeenteraad verleende op 1 februari 2021 goedkeuring aan het algemene GAS-reglement voor de politiezone Kouter en aan het protocolakkoord met de procureur des Konings van West-Vlaanderen.

Vanuit het intergemeentelijk overleg werd begin maart 2021 aangegeven dat, hoewel het steeds de bedoeling was om het GAS-reglement ook van toepasbaar te maken voor rechtspersonen, dit niet uitdrukkelijk werd vermeld in de tekst van artikel 1. Verder werd voorgesteld om in artikel 64 uitdrukkelijk te vermelden dat bemiddeling door een bemiddelaar pas mogelijk is indien hiervoor opdracht wordt gegeven door de sanctionerend ambtenaar.

Gelet op het streven naar de uniform algemeen GAS-reglement wordt voorgesteld om artikel 1 en artikel 64 als volgt te wijzigen:

Artikel 1:
Dit reglement is, behoudens die bepalingen of afdelingen waarvoor hier uitdrukkelijk van wordt afgeweken, van toepassing op het grondgebied van de politiezone Kouter (Torhout, Ichtegem, Gistel, Jabbeke en Oudenburg).
De gemeentelijke administratieve sancties kunnen opgelegd worden aan zowel natuurlijke als rechtspersonen, die de in dit reglement opgenomen overlastbepalingen overtreden. Wat natuurlijke personen betreft wordt de toepasbaarheid beperkt tot meerderjarigen. Onder ‘meerderjarigen’ wordt verstaan: iedere persoon vanaf de dag nadat hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Artikel 64:
De bemiddeling wordt uitgevoerd door een bemiddelaar en is pas mogelijk:
- wanneer het slachtoffer is geïdentificeerd;
- met instemming van de overtreder en het slachtoffer;
- (op vraag en) in opdracht van de sanctionerend ambtenaar.

BESLUIT:

Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de voorgestelde wijziging van het algemene GAS-reglement voor de politiezone Kouter.

Artikel 2:
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de toezichthoudende overheid volgens artikel 285 § 1, artikel 286 § 1, artikel 287 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 3:
Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2021 en is enkel van toepassing op de inbreuken die gepleegd werden na de inwerkingtreding ervan.

Artikel 4:
Afschrift uit dit besluit wordt bezorgd aan:
- Agentschap binnenlands bestuur
- Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg
- Griffie van de Politierechtbank
- Parket van procureur de Konings van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen
- Politiezone De Kouter.

(laatst gewijzigd:20-5-2021)