30399 - publicatiedatum 21/04/2021 - OCMW-RAAD 19 APRIL 2021 - Sociale dienst - POD MI - subsidies COVID-19 - Herziening Algemeen reglement dienstverlening "Tegemoetkoming in kosten psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19"
Aan OCMW Jabbeke werd door de federale overheid een toelage COVID-19 t.b.v. 27.319 euro toegekend en dit ingevolge het K.B. van 03.07.2020 tot wijziging van het K.B. van 13.05.2020 houdende het invoeren van een subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de OCMWs.

De toelageperiode loopt van 01.04.2020 tot 31.12.2021.

Op heden werd een totaal bedrag van 16.842,63 euro uitgegeven en blijft nog een saldo t.b.v. 10.476,37 euro beschikbaar.

Naast individuele steunverlening werden door de sociale dienst met deze subsidie tot op heden 3 acties opgezet, nl. de aankoop van laptops, de aankoop van corona-gerelateerde hygiënepakketten en de financiële tussenkomst voor psychosociale hulpverlening.

Deze derde actie, nl. de financiële tussenkomst voor psychosociale hulpverlening en het reglement voor deze dienstverlening, werd goedgekeurd door het Vast Bureau dd. 14.12.2020 en door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 14.12.2020.

Het aantal aanvragen psychosociale hulp blijft voorlopig beperkt, en tot op heden voldoet slechts de helft van de aanvragers aan de opgelegde voorwaarden. De sociale dienst ontving 6 aanvragen, waarvan 3 aanvragen werden goedgekeurd. Twee cliënten doen intussen beroep op de dienstverlening van de klinisch psycholoog die aangesteld werd door de ELZ BOZJ. Slechts een heel klein budget (84 euro) werd reeds voor deze actie uitgegeven.

Recent werd een bijkomend budget t.b.v. 2.376 euro aan OCMW Jabbeke toegekend voor dit specifiek doel, nl. ingevolge het K.B van 24.12.2020 houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMWs en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen.

De toelageperiode loopt van 1 december 2020 tot en met 31 december 2021.

In bijhorende omzendbrief van 01.02.2021 verduidelijkt bevoegd minister Karine Lalieux dat dit budget wordt toegekend om de OCMWs aan te moedigen nieuwe acties te ontwikkelen of bestaande projecten te versterken op het vlak van geestelijke gezondheid, psychologisch welzijn en pedagogische begeleiding, en om ervoor te zorgen dat preventieve gezondheidsmaatregelen gekend, begrepen en aanvaard worden door iedereen.

Daar de coronamaatregelen intussen verschillende maanden in voege zijn, wordt vastgesteld dat telewerken, de beperking van sociale contacten, de sluiting van collectieve recreatieplaatsen, enz. steeds meer psychologische problemen met zich meebrengen.

Gezien de meesten in "verplicht" isolement leven, kampen steeds meer mensen met angstgevoelens, verdriet en eenzaamheid. Eetstoornissen en slaapproblemen nemen toe. Mensen worden getroffen in een basisbehoefte, namelijk het onderhouden van sociale contacten. Sommigen hebben het contact met de buitenwereld verloren en leven in totale eenzaamheid. Studenten en scholieren in het secundair onderwijs lijden door het gebrek aan sociaal contact en sommigen zijn bang om te mislukken omdat ze alle gevoel voor structuur verliezen. Sommigen zijn gewoon de weg van het onderwijs, van het leren, verloren. Door thuiswerken verliezen veel werknemers de band met hun organisatie of werkplek, wat leidt tot een burn-out. Ook intrafamiliaal geweld neemt toe. De mentale weerbaarheid in de samenleving neemt aanzienlijk af, mede door een gebrek aan perspectief en de duur van de crisis. Dit is vooral het geval bij kwetsbare mensen.

Teneinde hieraan tegemoet te komen wordt thans een herziening van het Algemeen reglement dienstverlening Tegemoetkoming in kosten psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19 voorgelegd. Deze herziening betreft een wijziging van het bedrag van de financiële tussenkomst, nl. :

"De financiële tussenkomst is gelijk aan het volledige bedrag remgeld dat de aanvrager verschuldigd is. Er dient steeds nagegaan te worden bij welk ziekenfonds de aanvrager is aangesloten en welke de tussenkomst is die wordt verleend in kosten voor psychosociale hulpverlening.
Deze tussenkomsten worden steeds in mindering gebracht van de toegekende financiële steun.
De toegekende steun wordt uitbetaald aan de aanvrager."

Anderzijds wil de sociale dienst zich inzetten om het aanbod psychosociale hulpverlening van zowel OCMW Jabbeke als de ELZ BOZJ nog meer bekendheid te geven teneinde de brede bevolking te bereiken. Dit kan door regelmatig en herhaalde publicatie van de correcte info te voeren via de sociale media van de gemeente, flyers voor de huisartsen, het vaccinatiecentrum, e.d.m.
Aanvullend kunnen ook alle andere hulpverleningsinstanties vermeld worden, bv. www.hulplijnen.be.

BESLUIT:

Artikel 1:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleent goedkeuring aan de herziening van het Algemeen reglement Dienstverlening Tegemoetkoming in de kosten psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19, dat eerder werd goedgekeurd door het Vast Bureau en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 14.12.2020.

Artikel 2:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleent goedkeuring om de tegemoetkoming te recupereren via de subsidie Covid-19 van het K.B. van 13.05.2020 houdende het invoeren van een subsidie Covid-19 voor de doelgroep van de OCMW’s, gewijzigd door het K.B. van 03.07.2020, alsook via de bijkomende subsidie van het KB van 24.12.2020 houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen

Artikel 3:
Het aanbod psychosociale hulpverlening wordt bekendgemaakt via de sociale media van de gemeente en flyers.

(laatst gewijzigd:21-4-2021)