30397 - publicatiedatum 21/04/2021 - GEMEENTERAAD - BESLISSINGEN 19 APRIL 2021

Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 19 april 2021


Aanwezig:
Voorzitter: Vandenberghe Wim
Burgemeester: Vanhessche Daniël
Schepenen: Casteleyn Frank, Deprée Geert, Coudeville Claudia, Pollet Jan
Raadsleden: Acke Joël, Bogaert Hendrik, Madoc Reinhart, Orbie Geert, Despiegelaere Hilde, Dhaese Annemieke, Hendrickx Nadia, Vermaut Han, Hallemeersch Peter-Jan, Vandermeersch Carine, Bourgois Chris, Vandenbroucke Ilse, Berton Piet, Vanden Broucke Marleen, Coudyzer Werner, Fourier Olivier
Algemeen directeur: Gabriël Acke
Afwezig of verontschuldigd: Storme Paul


 1. Goedkeuring verslag vorige zittingen
  Goedkeuring aan het verslag van de zitting van 8 maart 2021.


 2. Bestuur - wijziging naam van de fractie sp.a naar 'Vooruit'
  Kennisname van de bevestiging van sp.a gemeente Jabbeke dat zij vanaf heden in de gemeenteraad, de OCMW-raad en het BCSD van de gemeente Jabbeke deel uitmaken van de politieke fractie ‘Vooruit’.


 3. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - jaaractieplan 2021 - advies
  Gunstig advies voor de actieplannen 2021 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.


 4. Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius OV - algemene vergadering - 26 mei 2021 – agenda
  Goedkeuring voor de agenda van de algemene vergadering van 26 mei 2021 van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.


 5. Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius West - algemene vergadering - 21 juni 2021 – agenda
  Goedkeuring voor de agenda van de algemene vergadering van 21 juni 2021 van Fluvius West.


 6. Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO - algemene vergadering - 16 juni 2021 – agenda
  Goedkeuring voor de agenda van de algemene vergadering van 16 juni 2021 van IMEWO.


 7. Intergemeentelijke samenwerking - Farys - TMVS - algemene jaarvergadering - 15 juni 2021 - agenda
  Goedkeuring voor de agenda van de algemene vergadering van 15 juni 2021 van TMVS.


 8. Intergemeentelijke samenwerking - Zefier cvba - jaarvergadering - donderdag 10 juni 2021 – agenda
  Goedkeuring voor de agenda van de jaarvergadering van 10 juni 2021 van Zefier cvba.


 9. Intergemeentelijke samenwerking - De Watergroep – onderhoud en signalisatie van brandkranen – raamovereenkomst
  Goedkeuring om in te stappen in het raamcontract van De Watergroep voor het onderhoud van het gemeentelijk hydrantennetwerk – geraamde kostprijs: 24.179 euro (incl. BTW) per jaar.


 10. ICT - informatieveiligheid - veiligheidsplan - privacyverklaring
  Kennisname en goedkeuring voor een lokaal veiligheidsplan ‘Informatie Veiligheid’, een privacyverklaring in het kader van het algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en –bescherming, een voorstel van procedure voor disaster recovery (DRP) en business continuity planning en het veiligheidsverslag en actieplan ‘Informatie Veiligheid 2021 voor gemeente en OCMW Jabbeke’.


 11. Preventie - gezondheid - corona/covid19 - lokale bronopsporing en contactonderzoek - verlenging
  Goedkeuring om een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst dd. 17 december 2020, af te sluiten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.


 12. Patrimonium – ambachtelijke verkaveling - Parkweg – verkoopovereenkomst
  Goedkeuring voor de verkoopovereenkomst voor lot 1 in de ambachtelijke verkaveling Parkweg.


 13. Patrimonium - Vloethemveld - organisatie onthaalpunt Os en Ezel - langlopende huurovereenkomst - ontwerp aanleg
  Goedkeuring voor het ontwerp van huurovereenkomst voor het afhuren van een perceel grond van 4.120 m² voor een looptijd van 27 jaar.


 14. Patrimonium - centrum De Schelpe Snellegem - uitbreiding met kinderopvang - verrekening voor omgevingsaanleg
  Goedkeuring voor het ontwerp voor omgevingsaanleg BKO Snellegem – kostprijs: 45.212,81 euro.


 15. Vrijetijd – sport - jaarlijkse onderhoudsbeurt sportvelden 2021 - ontwerp
  Goedkeuring voor het bestek en de raming voor de opdracht ‘Onderhoud sportvelden seizoen 2021’ – raming: 19.807 euro, incl. BTW – gunning bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.


 16. Openbare werken - Spanjaardstraat - heraanleg straatgedeelte - riolering - principebeslissing
  Principiële goedkeuring voor de heraanleg van de Spanjaardstraat, tussen Cathilleweg en huisnr. 18. Vraag voor goedkeuring aan het ontwerp voor aanstelling van een ontwerper hiervoor.


 17. Openbare werken - verkeersveiligheid schoolomgeving - signalisatie - werken aanleg van gekleurd wegdek - ontwerp
  Goedkeuring voor het ontwerp van de werken ‘Gekleurd wegdek oversteekplaatsen Schoolomgevingen’ – geraamde kostprijs: 18.000 euro, incl. BTW – gunning na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.


 18. Openbare werken - Oude Dorpsweg - herinrichting tussen rotonde en Ter Hauwe - ontwerp
  Dit agendapunt werd verdaagd.


 19. Mobiliteit - verkeersveiligheid - schoolomgeving Kapellestraat – uitvoeren proefopstelling
  Goedkeuring voor de opdracht via onderhandelingsprocedure voor het opmaken van een deelmobiliteitsstudie voor de kern Jabbeke en in het bijzonder rond de nieuwe regeling met mogelijkheid voor subsidiëring van schoolroutes.


 20. Milieubeleid - zwerfvuil - plan van aanpak
  Goedkeuring aan de beleidsnota ‘Zwerfvuil’.


 21. Ruimtelijke planning - mobiliteit - omgevingsaanleg buurt kerk Varsenare - hoppinpunt - ontwerp aanstelling ontwerper
  Goedkeuring voor het ontwerp voor het uitvoeren van een landschapsstudie voor de deelzone begraafplaats, kerk Varsenare, het Schaekhof en parking in de kern Varsenare.


 22. De besluiten zijn ter inzage van de inwoners van 21 april 2021 tot 17 mei 2021 in het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - dienst secretarie, iedere werkdag tijdens de kantooruren.

(laatst gewijzigd:21-4-2021)