540137 - publicatiedatum 8 april 2021 - Fluvius West - gecoördineerde statutenOp 10 december 2020 vond een buitengewone algmene vergadering van Fluvius West plaats.

Enkele agendapunten hadden betrekking op een statutenwijziging binnen Fluvius West, dit om de statuten in overeenstemming te brengen met het Ministerieel Besluit van 18 maart 2021.

In toepassing van artikel 428 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dient de door de algemene vergadering goedgekeurde statutenwijziging aan de toezichthoudende overheid te worden overgemaakt, waarna de wijzigingen nog het voorwerp dienen uit te maken van een goedkeuringstoezicht door de Vlaamse Regering. Een wijziging van de statuten is pas uitvoerbaar nadat zij is goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering.

In toepassing van artikel 429 DLB zijn de deelnemende gemeenten ertoe gehouden de volledig gecoördineerde teksten van de statuten neer te leggen en dit binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst door de vereniging van het goedkeuringsbesluit evenals in toepassing van artikel 286 DLB de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid bekend te maken via de webtoepassing van de gemeente.

De gecoördineerde versie van de statuten van Fluvius West na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de verenging en de toezichthoudende overheid kunt u hier terugvinden: Statuten