30308 - publicatiedatum 10/03/2021 - GEMEENTERAAD 8 MAART 2021 - Financiën - belastingen & retributies - herneming - gemeentelijk retributiereglement op begraafplaatsconcessie en lijkbezorging (dd. 14/12/2020) - aanvulling concessie 20 jaar
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 met latere wijzigingen.

Gelet het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019, betreffende de gemeentefiscaliteit;

Gelet op de toepassing van de omgevingsvergunning in Jabbeke vanaf 1 januari 2019.

Overwegende dat het afleveren van sommige documenten belangrijke administratieve prestaties en/of onderzoekingswerk met zich meebrengt.

Overwegende dat het billijk is dat de aanvrager van de documenten bijdraagt in een vergoeding voor de technische kosten die gepaard gaan met deze prestaties en/of het onderzoekingswerk.

Gelet op de financiële toestand van de gemeente.

Na beraadslaging,

BESLUIT:

Artikel 1:
Er wordt voor een periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 een retributie geheven op het afleveren van administratieve documenten en het verrichten van administratieve prestaties vermeld in artikel 3, op de begraafplaatsconcessies, de lijkbezorging en op het aanvragen van omgevingsvergunningen en planologische attesten.

Retributies op het afleveren van administratieve documenten en het leveren van administratieve prestaties.

Artikel 2:
De retributies vermeld in artikel 3 zijn verschuldigd door de persoon of instellingen aan wie, op eigen verzoek het document wordt afgeleverd of voor wie, op eigen verzoek, de prestaties worden verricht.

Artikel 3:
Volgende retributies zijn verschuldigd:
1 2,5 euro voor de toezending van de uitnodigingen voor de gemeenteraad van het dienstjaar en dit langs niet-digitale weg;
2 10 euro voor de eenmalige toezending van gegevenslijsten;
3 12,50 euro per exemplaar voor de afgifte van geografische gegevenskaarten voor zover deze niet gratis ter beschikking worden gesteld voor hergebruik;
4 25 euro per exemplaar voor de afgifte van een gemeentebegroting of een gemeenterekening van een financieel boekjaar;
5 125 euro voor het afsluiten van een huwelijk op zaterdag;
6 75 euro voor de afgifte van schriftelijke inlichtingen van stedenbouwkundige aard per onroerend goed ten behoeve van notarissen en andere personen of verenigingen;
Een onroerend goed is een geheel van één of meer aangrenzende kadastrale percelen waarvan het zakelijk recht in eenzelfde transactie wordt overgedragen aan eenzelfde natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.
7 20 euro voor het afleveren van een uittreksel uit het plannenregister per aanvraag. Een aanvraag kan wel verschillende percelen bevatten die echter ruimtelijk aaneengesloten zijn.
8 20 euro voor het afleveren van een uittreksel uit het vergunningenregister per aanvraag. Een aanvraag kan wel verschillende percelen bevatten die echter ruimtelijk aaneengesloten zijn.
9 5 euro voor de afgifte van afschriften in het kader van het decreet openbaarheid van bestuur 10 kopieën en prints : zwart/wit A4 - 0,25 euro; zwart/wit A3 - 0,5 euro; kleur A4 - 0,75 euro; kleur A3 - 1,25 euro 11 planafdruk kleur :15,00 euro/m2
12 planscan :5,00 euro/m2
13 10 euro voor elke aangetekende zending in het kader van een openbaar onderzoek voor de behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Artikel 4:
Het ter beschikking stellen van alle documenten aan gemeenteraadsleden is vrijgesteld van retributie.

Artikel 5:
De retributie wordt contant geïnd.


Retributies voor begraafplaatsconcessies en de lijkbezorging.

Artikel 6:
Volgende retributies zijn verschuldigd voor een grafconcessie:

§1 375 euro voor een concessie van 50 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente; onverminderd de toepassing van artikel 8 met betrekking tot de keuze van lijkbezorging.

§2 150 euro voor een concessie van 20 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente; onverminderd de toepassing van artikel 8 met betrekking tot de keuze van lijkbezorging.

§3 750 euro voor een concessie van 50 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente; onverminderd de toepassing van artikel 8 met betrekking tot de keuze van lijkbezorging.

§4 300 euro voor een concessie van 20 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente; onverminderd de toepassing van artikel 8 met betrekking tot de keuze van lijkbezorging.

§5 375 euro voor het gebruik van een zandgraf zonder concessie voor personen die op het ogenblik van het overlijden niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente.

§6 375 euro voor het gebruik van een zandgraf voor 2 personen met een concessie van 50 jaar die op het ogenblik van het overlijden ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente .

§7 150 euro, verhoogd met een bedrag van 50 euro per 5 jaar dat de initiële concessie intussen verstreken is, voor de hernieuwing van een grafconcessie met een maximale verlenging van 20 jaar.

Volgende retributies zijn verschuldigd voor een columbariumconcessie:

§8 575 euro voor een concessie van 50 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente;

§9 230 euro voor een concessie van 20 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente;

§10 950 euro voor een concessie van 50 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente;

§11 380 euro voor een concessie van 20 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente;

Artikel 7:
Volgende retributies zijn verschuldigd in verband met de lijkbezorging:
1. 125 euro voor ontgraving op verzoek van een persoon die instaat voor de lijkbezorging.
2. 310 euro voor het begraven in een grafkelder van 1 persoon.
3. 375 euro voor het begraven in een grafkelder van 2 personen.
4. 437 euro voor het begraven in een grafkelder van 3 personen.

Artikel 8:
Zijn vrijgesteld van retributies voor concessies van 50 jaar en het gebruik van een zandgraf:
1. de oudstrijders en de echtgenote.
2. de kosteloze lijkbezorging voor de inwoners van de gemeente.
3. de kosteloze lijkbezorging voor behoeftigen.

Artikel 9:
De retributie wordt contant geïnd.

Artikel 10:
De concessierechten zijn opgeschort tot aan de volledige betaling van het concessierecht.


Retributies voor het aanvragen van een omgevingsvergunning klasse I.

Artikel 11:
Er wordt voor een periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 een retributie geheven voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Artikel 12:
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op:
500 euro voor de aanvragen van vergunningen van klasse 1

Artikel 13:
De retributie wordt contant geïnd.


Retributies voor het aanvragen van een planologisch attest.

Artikel 14:
Er wordt voor de periode van 01 januari 2021 tot en met 31 december 2021 een retributie geheven voor het aanvragen van een planologisch attest.

Artikel 15:
De retributie is verschuldigd door de (rechts)persoon die de aanvraag doet.

Artikel 16:
De retributie op de aanvraag van een planologisch attest is verschuldigd op het ogenblik van het indienen van de aanvraag en is niet gekoppeld aan het al dan niet verkrijgen van het document. De betaling gebeurt na toezending van de factuur door het gemeentebestuur

Artikel 17:
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 1000 euro.


Gemeenschappelijke bepalingen.

Artikel 18:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(laatst gewijzigd:10/03/2021)