30307 - publicatiedatum 10/03/2021 - GEMEENTERAAD 8 MAART 2021 - Leefmilieu - vaststellen gemeentelijk retributiereglement op de aanvoer van bepaalde soorten afval op het recyclagepark – wijziging asbestinzamelingDe gemeenteraad

Er is het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen 40, §3 en 41, 14°;

Er is het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);

Er is het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);

Er is het uitvoeringsplan voor het huishoudelijke afval en gelijkaardig bedrijfsafval, goedgekeurd op 16 september 2016 door de Vlaamse Regering;

Er is de omzendbrief OMG 2020/0 2021/1 van 18 december 2020 betreffende de wijziging en actualisatie van de omzendbrief van 27 augustus 2008 over inzameling van asbestcement op de recyclageparken in het Vlaamse Gewest;

De IVBO heeft het initiatief genomen om het inzamelen van asbest binnen het werkingsgebied van de intercommunale op een veilige manier te kunnen organiseren. Daartoe voorziet IVBO in het aanleveren van asbestzakken van verschillende formaten en ook in persoonlijke beschermingskits (PBM-kits) die een overall, een mondmasker FFP3 met ventiel, afspoelbare handschoenen, kleefband en een IVBO-asbestbrochure bevatten.

Het gemeentelijk retributiereglement van 14 december 2020 wordt gewijzigd en aangepast aan het aanbod van IVBO met betrekking tot de asbestzakken en de PBM-kit.

De financiële toestand van de gemeente wordt bij de vaststelling van het retributiereglement in overweging genomen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT

Enig artikel:
De gemeenteraad stelt hiernavolgende wijziging vast van het gemeentelijk retributiereglement op de aanvoer van bepaalde soorten afval op het recyclagepark:

In C4 artikel 3 wordt volgende passage toegevoegd, met name:

"Het aanbieden van asbestafval op het recyclagepark dient steeds in afgesloten zakken te gebeuren. Voor het verwijderen van kleinere hoeveelheden hechtgebonden asbest, alsook het transporteren en aanbieden zo veilig mogelijk te laten gebeuren is er het aanbod van:
- Transparante zak groot +/- 120x220 cm met asbestlogo: 2,50 euro per stuk
- Transparante zak middelgroot +/-120x130 cm met asbestlogo: 1,50 euro per stuk
- Transparante zak klein +/- 80x120 cm met asbestlogo: 1 euro per stuk
- PBM-kit: 15 euro per kit"