30223 - publicatiedatum 03/02/2021 - GEMEENTERAAD 1 FEBRUARI 2021 - Gezondheid - Corona/Covid-19 crisis - vaccinatiecampagne - vaccinatiecentrum Groene Meersen Zedelgem - regeling subsidiëring personenvervoer
Naar aanleiding van het laatste overleg (burgemeesters, AD, coördinatoren) met gemeente Zedelgem werd bespreking gegeven aan te nemen initiatief voor het vervoer van inwoners.

Voor het bereiken van het centrum Groene Meersen is er vanuit Jabbeke geen openbaar vervoer. Hoewel verwacht wordt dat de overgrote meerderheid van de bevolking beschikt over eigen vervoer of hiervoor vervoer van familie of vrienden kan inschakelen en er ook nog richtlijnen komen voor de vaccinatie aan huis via de huisarts, lijkt het aangewezen om hier een goede oplossing uit te werken die kan toegepast worden in het kader van verzoeken bij het op te richten call center.

Hoewel er voor Jabbeke verdienstelijk vrijwilligers-initiatief bestaat in het kader van de minder mobielen centrale, wordt de overweging gemaakt dat dit een professionele ondersteuning verdient. Daarbij kan gemeentelijk initiatief ook een ondersteuning zijn voor de zwaar getroffen sector van het personen en luchthavenvervoer.

Omdat iedereen de plicht heeft om zoveel als mogelijk zelfredzaam te zijn en het beroep op een collectieve regeling de uitzondering bij noodzaak blijft, kan voorgesteld worden om de gemeentelijke tussenkomst afhankelijk te stellen van de instemming van de verantwoordelijke medewerker van het OCMW of van het call center. Daarbij lijkt het ook aangewezen om een tussenkomst te vragen die vergelijkbaar is met alle kosten bij de inzet van een eigen wagen of de kosten in het kader van een vrijwilligersdynamiek

Voor de prestatie moet voor wat Jabbeke betreft gerekend worden op
- ongeveer 20 km (heen en terug)
- een aanwezigheid ter plekke van minstens een half uur - vermoedelijk iets langer
- het gegeven dat vermoedelijk 2 vaccinaties noodzakelijk zullen zijn voor een bevolking van (ruwe inschatting 8000/16000inwoners die naar het vaccinatiecentrum moeten gaan (13900 min -18jarigen, min zorgpersoneel en RVT, min vaccinaties aan huis) - gerekend dus op een behoefte van ca 2,5% van die populatie op 400 ritten te spreiden over vermoedelijk 4 tot 6 maanden. Hoewel dit louter speculatief is kan dit aldus gaan om een 20-tal ritten op weekbasis gedurende de vaccinatieperiode, wat wel de noodzaak aantoont om te kunnen terugvallen op professionele omkadering.
- er moet zelfs rekening gehouden worden met avond en weekend-werk indien het vaccinatie-initiatief moest opschalen
- en er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen het meerdere dagen tot een week voordien gepland vervoer en anderzijds het vervoer op korte afroep wegens plotse noodzaken of afzeggingen.

Voor Jabbeke zijn er thans 6 bedrijven actief in de sector van verhuur voertuig met bestuurder. Sommigen daarvan zijn eerder gericht op medisch vervoer of depannagediensten, anderen (vermoedelijk 3) meer op het luchthavenvervoer.

Hoewel er moet gestreefd worden naar gelijke toegang, kan toch het voorstel gedaan worden om enkel te werken met de bedrijven die enkel gericht zijn op het taxi en luchthavenvervoer en afkomstig uit Jabbeke. Daarbij moet in bepaald geval ook rekening gehouden worden met een aangepaste uitrusting voor het vervoeren van personen met een beperking.

Het werken met lokale bedrijven, met startbasis Jabbeke, vermijdt onnodige mobiliteit vanuit een ecologisch argument van de nabijheidsregeling.

Anders dan voor het ziekenvervoer en de depannagediensten is vooral de sector van het taxi- en luchthavenvervoer zwaar getroffen door deze crisis.

In datum van heden is er geen overkoepelend initiatief gekend, zodat er aanleiding kan zijn om het dossier aldus voor te leggen aan de gemeenteraad voor de aanvaarding van een subsidiebesluit.

BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de subsidiëring van het individueel personenvervoer in het kader van de vaccinatiecampagne Corona/Covid-19, waarbij
- de verzoeken getoetst worden op de strikte noodzaak wegens het ontbreken van persoonlijk vervoer of mogelijkheid op vervoer met familie of derden.
- Er een eigen bijdrage gedaan wordt van 15 euro voor het geheel van de verplaatsing (evt. de dubbele verplaatsing of wachttijden)
- Het saldo door het vervoerbedrijf aangerekend wordt aan de gemeente.

(laatst gewijzigd:3-2-2021)