30130 - publicatiedatum 16/12/2020 - OCMW-RAAD 14 DECEMBER 2020 - Preventie - Corona/Covid 19 - subsidiemaatregelen - algemeen reglement dienstverlening "Tegemoetkoming in de kosten psychosociale hulpverlening"Neerlegging van het Algemeen reglement dienstverlening "Tegemoetkoming in de kosten psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19", dat op 30.11.2020 ter goedkeuring werd voorgelegd aan het Vast Bureau en waarbij een aanvullend addendum (ter verduidelijking van het bedrag van de terugbetaling) op het einde van de tekst van het reglement ter goedkeuring werd voorgelegd aan het Vast Bureau van 14.12.2020, en dat thans door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dient bekrachtigd te worden.

Eén van de verschillende steunmaatregelen die door de federale overheid werd genomen in het kader van de bestrijding van Covid-19 betreft de "subsidie Covid-19" (K.B. van 13.05.2020 houdende het invoeren van een subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de OCMW’s, gewijzigd door het K.B. van 03.07.2020)

De aard van de tussenkomsten situeert zich op 8 diverse vlakken : huisvesting, energie, digitale ondersteuning, psychosociale hulp, hulp bij onbetaalde facturen van om het even welke aard, levensnoodzakelijke behoeften en steun in het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

De toelage richt zich tot de gebruiker van het OCMW in de ruime zin die getroffen wordt door de gevolgen van de Covid-19-crisis, m.n. de persoon die gebruik maakt van gelijk welke vorm van openbare dienstverlening die behoort tot de opdrachten van het OCMW.

Een deel van deze subsidie werd o.a. reeds gebruikt voor de aankoop van laptops voor kinderen van kwetsbare gezinnen om de digitale kloof te verkleinen en hen minstens in staat te stellen het schoolgebeuren digitaal te kunnen volgen.

Thans wordt voorgesteld om een deel van de subsidie voor te behouden voor de kosten van psychosociale hulpverlening in het kader van psychisch emotionele en sociale gevolgen van de Covid-19 pandemie (gespannenheid, verwardheid, angst, verdriet, bezorgdheid, eenzaamheid, sociaal geïsoleerd zijn, de relatie onder druk, gewijzigde werkomstandigheden, …).

Een Algemeen reglement dienstverlening "Tegemoetkoming in kosten psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19" werd opgemaakt en ligt ter bekrachtiging voor.

Naast de wettelijke bepalingen en de algemene voorwaarden (waarbij verwezen wordt naar de omzendbrief van de POD MI dd. 27.05.2020) worden de psychosociale kosten, de doelgroep en de procedure in het reglement omschreven als volgt :

"1) Omschrijving van de psychosociale kosten

Psychosociale hulpverlening betekent begeleiding bij de psychische-emotionele gevolgen en de sociale gevolgen (familie, gezin, relaties, werk) van de Covid-19 pandemie.

De steun betreft een gehele of gedeeltelijke tussenkomst in de kosten voor consultatie bij erkende professionele hulpverleners of centra : een psycholoog, psychotherapeut, psychiater, CGZ, …

De raadpleging van een erkende professionele hulpverlener komt tot stand na doorverwijzing door de huisarts.

2) Doelgroep

De toelage richt zich tot de gebruiker van het OCMW in de ruime zin die getroffen wordt door de gevolgen van de Covid-19 crisis, met name de persoon die gebruik maakt van gelijk welke vorm van openbare dienstverlening die behoort tot de opdrachten van het OCMW.
Die dienstverlening moet in de ruimst mogelijke betekenis begrepen worden.
Men mag het gebruik van de toelage dus niet beperken tot personen die recht hebben op een leefloon of een andere sociale uitkering.
Zodra iemand een individuele hulpaanvraag doet bij het OCMW, behoort hij tot de doelgroep.

Bovenstaande houdt in dat de toelage niet uitsluitend bestemd is voor gerechtigden op maatschappelijke integratie, maar wel voor iedere persoon van wie het OCMW de behoeftigheid heeft vastgesteld op basis van een individuele analyse.

De toelage is evenwel niet bedoeld voor personen die in het kader van de organieke OCMW-wet enkel recht hebben op dringende medische hulp.

3) Aanvraag en toekenning van de tegemoetkoming

De aanvraag tussenkomst wordt ingediend door de hulpvrager via de intakeprocedure.

Het OCMW moet een individuele analyse uitvoeren van de situatie van de persoon (sociaal onderzoek).

Het OCMW moet in zijn sociaal onderzoek vermelden waarom de persoon deel uitmaakt van het doelpubliek a.d.h.v. twee criteria:
1) De aanvrager bevindt zich in een "moeilijke sociale situatie", in dit geval betreft het de psychosociale problemen waarvoor de aanvrager hulp zoekt
en
2) De aanvrager is "een deel van zijn inkomen en/of van zijn koopkracht verloren als gevolg van COVID-19"

Er wordt een sociaal verslag voorgelegd aan het OCMW bestuur tijdens de maandelijkse zittingen van het BCSD.

De beslissing tot toekenning betreft een éénmalige tegemoetkoming of wordt toegestaan voor een maximum aantal sessies, individueel te bepalen.

De financiële tussenkomst wordt als volgt bepaald: 1) Aanvrager zonder recht op Verhoogde Tegemoetkoming: 50% tussenkomst met een maximum van 35 euro per sessie en 2) Aanvrager met recht op Verhoogde Tegemoetkoming : 75% tussenkomst met een maximum van 50 euro per sessie

Er dient steeds nagegaan te worden bij welk ziekenfonds de aanvrager is aangesloten en welke de tussenkomst is, die wordt verleend in kosten voor psychosociale hulpverlening.
Deze tussenkomsten worden steeds in mindering gebracht van de toegekende financiële steun.

De toegekende steun wordt uitbetaald aan de aanvrager.

ADDENDUM : ter verduidelijking van het bedrag van de tussenkomst :
De toegekende steun betreft enkel de tussenkomst in het remgeld voor de psychosociale hulpverlening, m.a.w. :
- voor een raadpleging bij een psychiater of neuropsychiater : na aftrek van de RIZIV-tussenkomst,
- voor een raadpleging psychotherapie (waar geen wettelijke tussenkomst voorzien is) : na aftrek van de tussenkomst van aanvullende diensten en voordelen die door meerdere ziekenfondsen voorzien zijn,
- voor een raadpleging bij een psycholoog : na aftrek van de RIZIV-tussenkomst voor personen tussen 16 en 65 jaar mits doorverwijzing van hun behandelende arts en consultatie in een psychiatrisch centrum (4 sessies, eventueel verlengd met 4 bijkomende sessies) waarbij enkel het remgeld verschuldigd is."

BESLUIT:

Artikel 1:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleent goedkeuring aan het Algemeen reglement Dienstverlening "Tegemoetkoming in de kosten psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19", waarvan het ontwerp van reglement en ontwerp van addendum reeds goedgekeurd werden respectievelijk door het Vast Bureau op 30.11.2020 en op 14.12.2020.

Artikel 2:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleent goedkeuring om de tegemoetkoming te recupereren via de "subsidie Covid-19" (K.B. van 13.05.2020 houdende het invoeren van een subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de OCMW’s, gewijzigd door het K.B. van 03.07.2020).

Artikel 3:
Deze nieuwe dienstverlening wordt bekend gemaakt via de sociale media van de gemeente.

(laatst gewijzigd:16/12/2020)