POLITIEBESLUIT GOUVERNEUR VERPLICHT SLUITINGSUUR UITBATINGEN ALCOHOLISCHE DRANKEN IN AANBOD
Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen houdende de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20u tot 5u 's morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van automaten.

Artikel 1: Alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, die alcoholische dranken te koop aanbieden of verschaffen, zijn verplichtend gesloten, afgesloten of onbereikbaar gemaakt voor ieder publiek vanaf 20u tot 5u s morgens.

Artikel 2: De inbreuken op onderhavig besluit kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro of één van deze straffen afzonderlijk.

Artikel 3: De politiediensten worden gevraagd hierop controles uit te voeren en de vaststellingen hiervan over te maken aan de bevoegde justitiële diensten.

Artikel 5: Onderhavig besluit treedt in werking vanaf vrijdag 23 oktober 2020 om 0u tot op het ogenblik van de opheffing ervan.

Onderhavig politiebesluit wordt voor uitvoering overgemaakt aan:
 • de burgemeesters van West-Vlaanderen;
 • de korpschefs van de lokale politiezones van West-Vlaanderen;
 • de Directeur-Coördinator van de provincie West-Vlaanderen;
 • de Procureur des Konings van West-Vlaanderen;
Onderhavig politiebesluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 • de Eerste Minister Alexander De Croo;
 • de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden;
 • de Minister-President van de Vlaamse Regering Jan Jambon;
 • de Procureur-Generaal van Gent Erwin Dernicourt;
 • de Directeur-Generaal van het Crisiscentrum Bart Raeymakers;
 • de Préfet du Nord et Hauts de France Michel Lalande;
Onderhavig politiebesluit wordt voor publieke kennisgeving overgemaakt aan:
 • de burgemeesters van de kustgemeenten van de provincie West-Vlaanderen;(laatst gewijzigd:23-10-2020)
Nieuws /