POLITIEBESLUIT GOUVERNEUR PLICHT TOT DRAGEN MONDMASKER GRONDGEBIED WEST-VLAANDEREN
Politiebesluit van 2 oktober 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.

Artikel 1:

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus Covid19, is het voor alle personen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om op het gehele grondgebied van de provincie West-Vlaanderen ten allen tijde een mondneusmasker, of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben en te kunnen tonen op vraag van de politie.

Artikel 2:

Voor alle personen vanaf de leeftijd van 12 jaar is het te allen tijde verplicht een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof te dragen op volgende plaatsen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen:
 • in alle voor het publiek toegankelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, bibliotheek, etc.),met uitzondering wanneer men neerzit en op voorwaarde dat de veiligheidsafstand van 1,5 meter en de andere algemene regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan worden gerespecteerd (zoals de 6 gouden regels);
 • op alle markten (brocante, jaarmarkten, rommelmarkten … );
 • op kermissen en evenementen;
 • in de recyclageparken;
 • als toeschouwer van een sportactiviteit (trainingen, wedstrijden, oefenmatchen, tornooien, … ); ·
 • op alle begraafplaatsen, 1 week voor en 1 week na Allerheiligen (van 24 oktober OuOO tot en met 8 november 24u).

Artikel 3:

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondneusmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van medische redenen, gestaafd door een medisch attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen van de artikelen 1 en 2 van dit politiebesluit.

Artikel 4:

De burgemeesters als officier van bestuurlijke politie en als hoofd van de lokale politiediensten zijn belast met de uitvoering van dit politiebesluit en oefenen hierop het toezicht en de handhaving uit of doen dit uitvoeren.

Artikel 5:

De inbreuken op dit politiebesluit kunnen worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Artikel 6:

§1. Dit politiebesluit treedt In werking op 3 oktober 2020. Dit politiebesluit kan te allen tijde en onbeperkt herzien worden in het licht van de verdere evolutie van de gezondheidsrisicos.

§2. Dit politiebesluit vervangt het politiebesluit van 28 augustus 2020 houdende de plicht om een mondneusmasker bij zich te hebben op de zeedijk op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.

Artikel 7:

Onderhavig politiebesluit wordt overgemaakt voor uitvoering aan:
 • De burgemeesters behorend tot de provincie West-Vlaanderen;
 • De korpschefs van de lokale politiezones van West-Vlaanderen;
 • De directeur-coördinator van de federale politie van de provincie West-Vlaanderen;
Onderhavig politiebesluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 • de Eerste minister, Alexander De Croo;
 • de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden;
 • de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke;
 • de minister-president van de Vlaamse regering, Jan Jambon;
 • de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Wouter Beke;
 • de Vlaamse minister van onderwijs, sport, dierenwelzijn en Vlaamse rand, Ben Weyts;
 • de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
 • de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant;
 • de gouverneur van de provincie Antwerpen;
 • de gouverneur van de provincie Limburg;
 • de gouverneur van de provincie Henegouwen;
 • de gouverneur van de provincie Waals-Brabant;
 • de gouverneur van de provincie Namen;
 • de gouverneur van de provincie Luik;
 • de gouverneur van de provincie Luxemburg;
 • de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, Rudi Vervoort
 • de Hoge Ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • de commissaris van de Koning van de provincie Zeeland;
 • de Préfet du Nord et Hauts-de-France;
 • de Procureur des Konings van West-Vlaanderen;
 • de directeur-generaal van het Crisiscentrum;
 • de federale en regionale gezondheidsinspecteurs;

Onderhavig politiebesluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden van de gemeenten waar dit politiebesluit van toepassing Is en zal worden bekend gemaakt op de websites van de gemeenten waar dit politiebesluit van toepassing is en op de website van het provinciebestuur van West-Vlaanderen.(laatst gewijzigd:21-10-2020)
Nieuws /