29970 - 07/10/2020 - GEMEENTERAAD - BESLISSINGEN 5 OKTOBER 2020

Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 5 oktober 2020


Aanwezig:
Voorzitter: Bourgois Chris
Burgemeester: Vanhessche Daniël
Schepenen: Casteleyn Frank, Deprée Geert, Coudeville Claudia, Pollet Jan
Raadsleden: Acke Joël, Bogaert Hendrik, Madoc Reinhart, Orbie Geert, Despiegelaere Hilde, Dhaese Annemieke, Hendrickx Nadia, Vermaut Han, Hallemeersch Peter-Jan, Vandermeersch Carine, Vandenberghe Wim, Vandenbroucke Ilse, Berton Piet, Vanden Broucke Marleen, Coudyzer Werner, Debackere Lieselotte
Algemeen directeur: Gabriël Acke
Afwezig of verontschuldigd: Storme Paul


 1. Goedkeuring verslag vorige zittingen
  Goedkeuring aan het verslag van de zitting van 7 september 2020.


 2. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - vaststellen van de werkingsbijdrage voor het dienstjaar 2021
  Vaststelling van het aandeel van de gemeente Jabbeke in de totale werkingsbijdrage voor de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen op 542.865,00 euro.


 3. Erfgoed - IGS Raakvlak - Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Brugge en Ommeland - beleidsplan 2021-2026
  Goedkeuring voor het voorgestelde beleidsplan 2021-2026 van Raakvlak, IOED Brugge en Ommeland.


 4. Intergemeentelijke samenwerking - TMVS - buitengewone algemene jaarvergadering - 8 december 2020 – agenda
  Goedkeuring voor de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS van 8 december 2020.


 5. Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius OV - Buitengewone Algemene vergadering - 9 december 2020 - agenda
  Goedkeuring voor de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius OV van 9 december 2020.


 6. Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius West - Buitengewone Algemene Vergadering - 10 december 2020 - agenda
  Goedkeuring voor de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius West van 10 december 2020.


 7. Intergemeentelijke samenwerking - Imewo - algemene vergadering in buitengewone zitting - 14 december 2020 - agenda
  Goedkeuring voor de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IMEWO van 14 december 2020.


 8. Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius - openbare verlichting - administratieve formaliteiten - verlijden van notariële akte
  Goedkeuring voor het ontwerp van notariële akte houdende de aanvaarding van de toetreding per 1 januari 2020 van de gemeente voor de activiteit openbare verlichting tot Fluvius West en de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging.


 9. Mobiliteit - fietsfondsdossier - minnelijke verwerving grond voor aanleg losliggend fietspad Aartrijksesteenweg - ontwerpakten
  Goedkeuring voor de aankopen in der minne om reden van openbaar nut voor de realisatie van het losliggend fietspad langs de Aartrijksesteenweg (fase 2)


 10. Ruimtelijke planning - woonbeleid - verkaveling Varsenare-Noord - verdere regeling procedure - verkoop
  Goedkeuring voor het aanpassen van het verkoopreglement voor die kandidaten die kiezen voor een halfopen bebouwing. Vraag voor goedkeuring voor de volgende verkopen in het kader van de verkoopprocedure.


 11. Patrimonium - Mariënhovedreef - kosteloze grondafstand - ontwerp
  Goedkeuring voor de overname om niet van een nieuwe wegenis genaamd "Intweg", gelegen in het verlengde van de Mariënhovedreef – oppervlakte: 800 ca.


 12. Ruimtelijke Ordening - straatnaamgeving - toekenning straatnaam voor verkaveling aan Kroondreef (Jabbeke) - definitieve vaststelling
  Goedkeuring om voor de nieuwe openbare weg in de verkaveling Kroondreef de straatnaam ‘Schoonveld’ te gebruiken.


 13. Ruimtelijke ordening - straatnaamgeving - toekenning straatnaam voor nieuwe wegenis in verkaveling Ketelweg te Jabbeke - definitieve vaststelling
  Principiële vaststelling van de straatnaam ‘Louise Grysonstraat’ voor de verkaveling aan de Ketelweg te Jabbeke.


 14. Leefmilieu - samenwerkingsverband Vloethemveld - vzw Vloethemveld - budget 2021 - toekenning startsubsidie
  Goedkeuring voor het verlenen van een eenmalige startsubsidie ten bedrage van 2000 euro aan Vloethemveld VZW. De toegekende subsidie zal door de begunstigde uitsluitend gebruikt worden ten bate van de vzw.


 15. Patrimonium - gemeentehuis Jabbeke - fase 1 - nieuwbouwgedeelte - aankoop meubelen - ontwerp
  Goedkeuring voor de aankoop van een lot bijkomend meubilair voor het gemeentehuis Jabbeke en dit voor een geraamde kostprijs van 67.500 euro – gunning na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.


 16. Financiën - BBC 2020 - meerjarenplan 2020-2025 - opvolgingsrapportering semester 1-3
  Kennisname van het opvolgingsrapport 2020.


 17. Gemeentebelastingen leefmilieu - gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen - herneming
  Herneming van het belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019.


 18. De besluiten zijn ter inzage van de inwoners van 7 oktober 2020 tot 9 november 2020 in het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - dienst secretarie, iedere werkdag tijdens de kantooruren.

(laatst gewijzigd:7-10-2020)