29946 - 28/09/2020 - Politiebesluit gouverneur West-Vlaanderen - houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours van wielerwedstrijden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen en een verbod op particulier gebruik van drones langsheen het parcours van wielerwedstrijden in de provincie West-VlaanderenDe gouverneur van de provincie West-Vlaanderen,

Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836;

Gelet op artikel 65 van het Provinciedecreet;

Gelet op de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen;

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 als een pandemie werd verklaard door de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020, met een aanzienlijke verspreiding binnen Europa en België;

Dat er dient gewezen op de karakteristieken van dit virus, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het st erfterisico;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020, 28 juni en 22 augustus en eventuele latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem inzake het beheer van de federale fase en de uitvoering van de lokale maatregelen;

Gelet op artikel 28 van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijke en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen;

Gelet op de omzendbrief van 20 december 2003 betreffende de taken die de provinciale overheden voor de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken uitoefenen;

Gelet op het protocol voor organisatoren van sportevenementen en sportwedstrijden;

Overwegende dat diverse wielerwedstrijden worden gereden op het grondgebied van verschillende West-Vlaamse gemeenten;

Overwegende dat elders langs de parcoursen samenscholingen beperkt zijn tot 10 personen (de limiet voor familie- of vriendenbijeenkomst);

Overwegende dat bij dergelijke samenscholingen de veiligheidsafstand van 1,5 meter bewaard moet worden, tenzij dit met personen van de sociale bubbel Is;

Overwegende dat onmogelijk kan ingeschat worden hoeveel mensen zich toch naar de parcoursen zullen begeven, ondanks het feit dat ze zullen aangemoedigd worden om deze wielerwedstrijden thuis te bekijken;

Overwegende dat de regels met betrekking tot het dragen van een mondmasker verschillen van gemeente tot gemeente, en dat een uniforme regelgeving aangewezen is voor alle gemeenten langs de parcoursen;

Overwegende dat ook de preventieve beveiliging van het luchtruim best bovenlokaal wordt aangepakt; Overwegende dat door de organisator een TSA (tijdelijk afgescheiden burgerlijk luchtruim) wordt aangevraagd om de helikopters van politie en televisieploegen te kunnen laten werken in een exclusief voor hen voorbehouden zone, die meebeweegt met de wedstrijdkaravaan;

Overwegende dat professionele gebruikers van drones gebonden zijn door deze maatregelen, maar dat particuliere gebruikers van drones hierdoor niet gebonden zijn;

Overwegende dat het gebruik van sommige 'particuliere' drones gevaren met zich meebrengt zoals blijkt uit een advies van DAFA (detachement luchtsteun van de federale politie);

Om deze redenen;

BESLUIT

Artikel 1:


Het dragen van een mondmasker is verplicht langsheen de parcoursen van alle wielerwedstrijden op het grondgebied van de volledige provincie West-Vlaanderen, en dit telkens vanaf één uur vóór tot één uur na de verwachte doortocht (snelste schema zoals voorzien op het uurrooster van de organisator).

Artikel. 2:


Het is verboden om een drone te laten stijgen, landen of vliegen in een perimeter van 500 meter langs weerszijden van de parcoursen van wielerwedstrijden in de provincie WestVlaanderen vanaf één uur voor tot één uur na de verwachte doortocht (snelste schema zoals voorzien op het uurrooster van de organisator).

Artikel 3:


De burgemeesters als officier van bestuurlijke politie en als hoofd van de lokale politiediensten zijn belast met de uitvoering van dit politiebesluit en oefenen hierop het toezicht en de handhaving uit of doen dit uitvoeren.

Artikel 4:


De inbreuken op dit politiebesluit kunnen worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 1 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen. De bedragen opgenomen in deze wet worden vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten.

Artikel 5:


Dit politiebesluit treedt onmiddellijk in werking.

Artikel 6:


Onderhavig politiebesluit wordt overgemaakt voor uitvoering aan:
de burgemeesters van alle steden en gemeenten van de provincie West-Vlaanderen;
de korpschefs van de lokale politiezones van de provincie West-Vlaanderen;
de directeur-coördinator van de federale politie van de provincie West-Vlaanderen.
Onderhavig politiebesluit wordt ter kennis overgemaakt aan:
de Eerste minister, Sophie Wilmès;
de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met buitenlandse handel Pieter De Crem;
de minister van Sociale Zaken èn Volksgezondheid en van Asiel en Migratie, Maggie De Block; de minister-president van de Vlaamse regering, Jan Jambon; de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Wouter Beke; de Vlaams minister van onderwijs, sport, dierenwelzijn en Vlaamse rand de organisatoren van de wielerwedstrijden op het grondgebied van de provincie WestVlaanderen.

Onderhavig besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden van de WestVlaamse gemeenten waar dit politiebesluit van toepassing is en zal worden bekend gemaakt op hun websites en op de website van het provinciebestuur van West-Vlaanderen.

Gedaan te Brugge, op 25 september 2020